Quyết định 180/QĐ-UBDT

Quyết định 180/QĐ-UBDT năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Nội dung toàn văn Quyết định 180/QĐ-UBDT 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu s;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Bãi bỏ Khoản 8, Mục II, Phần I và Khoản 1, Mục II, phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc công bthủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu s, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Ki
ểm soát TTHC);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPUB, Vụ DTTS (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM





Nông Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 180/QĐ-UBDT 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Ủy ban Dân tộc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 180/QĐ-UBDT 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Ủy ban Dân tộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu180/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýNông Quốc Tuấn
       Ngày ban hành03/04/2018
       Ngày hiệu lực24/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 180/QĐ-UBDT 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Ủy ban Dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/QĐ-UBDT 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Ủy ban Dân tộc

           • 03/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực