Quyết định 180/QĐ-UBND

Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 về tạm thời miễn phí xây dựng do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 tạm thời miễn phí xây dựng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TẠM THỜI MIỄN PHÍ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời miễn phí xây dựng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh (b/c); (đã ký)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực01/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 tạm thời miễn phí xây dựng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 tạm thời miễn phí xây dựng tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu180/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành30/01/2011
        Ngày hiệu lực01/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 tạm thời miễn phí xây dựng tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2011 tạm thời miễn phí xây dựng tỉnh An Giang

           • 30/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực