Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1801/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 764/TTr-STP ngày 26/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Sở, ban, ngành giải quyết thủ tục hành chính đặc thù được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn hóa nội dung cụ thể (đối với trường hợp chưa tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai), dự thảo văn bản thực thi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công bố.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục: KS.TTHC và CTPN);
- Các Bộ: Ngoại giao, NN&PTNT, KHCN,
TN&MT;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, NN&PTNT, KHCN, TN&MT;
- LĐVP (Nh, V), Thùy, Web;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Số TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực Lãnh sự

 

 

 

01

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

Sở Ngoại vụ

 

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Trồng trọt

 

 

 

01

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với yêu cầu kỹ thuật VietGAP

Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành “Những giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015”.

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 34/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về những giải pháp chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

02

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức của nhà nước đầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao

NT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

03

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ tư vấn, điều tra khảo sát

NT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

04

Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm

NT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên nước, khoáng sản

01

Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong dự án có diện tích nhỏ hơn 1ha hoặc khối lượng nhỏ hơn 10.000 m³.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

02

Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong dự án có diện tích lớn hơn 1 ha hoặc khối lượng lớn hơn 10.000m3.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

03

Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp.

NT

NT

 

04

Gia hạn giấy phép khai thác đất san lấp.

NT

NT

 

05

Chấp thuận chủ trương được tận thu đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô lớn hơn 01ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu lớn hơn 10.000m3

NT

NT

 

06

Hoàn công sau khai thác đất san lấp

NT

NT

 

Lĩnh vực Môi trường

01

Xét tặng giải thưởng môi trường cho cá nhân, cộng đồng

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

02

Xét tặng giải thưởng môi trường cho tổ chức

NT

 

 

IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

01

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1801/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1801/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1801/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1801/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1801/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1801/QĐ-UBND 2015 danh mục thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương

            • 13/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực