Quyết định 1802/QĐ-UBND

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ" giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1802/QĐ-UBND 2019 triển khai Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1893/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 133/TTr-PN ngày 24 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch về triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- ĐCT Trung ương Hội LHPN Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, H
i (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(kèm theo Quyết định s
ố 1802/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt; có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, lãnh đạo đáp ứng theo vị trí, nhiệm vụ công tác; đảm bảo đạt tiêu chuẩn chức danh ở các cấp hội; góp phần xây dng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Giúp cán bộ Hội và đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ; nhận thức được sâu sắc, đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Hội trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai tốt các hoạt động Hội tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2020

- 70% cán bộ công chức Hội LHPN cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm.

- 70% Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở và Chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ.

2.2. Giai đon 2: Từ năm 2021 đến 2025

- 100% cán b, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia hoạt động bồi dưỡng bằng nhiều hình thức. Bảo đảm đến năm 2025 có 100% cán bộ công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi nhiệm vụ.

- 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí, việc làm.

- 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% chi hội trưởng phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Các lp mở tại tỉnh: Cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ trong quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã.

- Mở tại Hội LHPN các huyện/thành phố: Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN xã/phường/thị trấn và Chi hội trưởng Phụ nữ.

2. Thi gian thực hiện (Chia làm 2 giai đoạn).

- Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2021.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến năm 2025.

3. Đa điểm

- 12 huyện/thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trường chính trị tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện/thành phố.

4. Giảng viên

- Các lp mở tại tỉnh: Học viện phụ nữ Việt Nam, Trường chính trị tỉnh, các ngành liên quan, Thường trực, trưởng, phó ban chuyên môn của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Các lp tổ chức tại Hội LHPN các huyện/thành phố: Do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/thành phố và trung tâm chính trị các huyện/thành phố phối hp triển khai thực hiện.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đon 1: Từ năm 2019 đến năm 2021

- Tập trung phối hp với các ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, tập huấn về nghiệp vụ công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã, phường thị trấn và chi hội trưởng.

- Tổ chức bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện và các ban, ngành liên quan.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, cán bộ trong quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã và Chi hội trưởng Phụ nữ.

- Trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Bồi dưỡng các nội dung chương trình phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

- Bồi dưỡng kỹ năng khảo sát, đánh giá thực chất tình hình tổ chức và hoạt động của Hội LHPN các cấp địa bàn vùng cao, vùng tôn giáo và kỹ năng công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định s 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận T quc Việt Nam và các đoàn thchính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyn cho đội ngũ cán bộ hội các cấp.

- Tổ chức sơ kết giai đoạn 1 của đề án (2019 - 2021) và đưa ra các giải pháp tổ chức giai đoạn 2 (2022 - 2025). Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Giai đon 2: Từ năm 2022 đến năm 2025

- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, tập huấn về nghiệp vụ công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã/phường/thị trấn và chi hội trưởng.

- Bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ hội dành cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở, cán bộ trong quy hoạch chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã, cán bộ trong quy hoạch Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã và Chi hội trưng Phụ nữ.

- Bồi dưỡng các nội dung chương trình phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên trên địa bàn toàn tỉnh; kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Bồi dưỡng kỹ năng khảo sát, đánh giá thực chất tình hình tổ chức và hoạt động của Hội LHPN các cấp địa bàn vùng cao, vùng tôn giáo và kỹ năng công tác giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thchính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho đội ngũ cán bộ hội các cấp.

- Tổ chức tổng kết đề án (2019 - 2025) và đưa ra các giải pháp. Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cụ thể:

- Ngân sách tổ chức tại tỉnh, tổng kinh phí: 681.150.000đ.

- Ngân sách tổ chức tại Hội LHPN các huyện/thành phố: 2.523.332.000đ.

Hằng năm các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp trong tỉnh để phân bổ kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu triển khai các hoạt động của Đán, phối hp Học viện phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp quản lý.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm theo nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác và bồi dưỡng hàng năm theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, về công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, cho Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, Chi hội trưởng phụ nữ.

- Tham mưu tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Đề án; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương Hội và các ban, ngành liên quan.

2. Sở Ni v

Trong phạm vi, chức năng của mình hàng năm tham mưu, phối hp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp.

3. Sở Tài chính

- Bố trí ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về thanh, quyết toán và quản lý sử dụng kinh phí theo kế hoạch hàng năm đề ra.

4. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố

- Ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 phù hp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp theo quy định.

- Hàng năm bố trí ngân sách để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn.

5. Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng, 1 năm Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố báo cáo kết quả triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đ án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025” tỉnh Sơn La. Đề nghị các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1802/QĐ-UBND 2019 triển khai Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1802/QĐ-UBND 2019 triển khai Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1802/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýTráng Thị Xuân
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1802/QĐ-UBND 2019 triển khai Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1802/QĐ-UBND 2019 triển khai Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Sơn La

         • 24/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực