Quyết định 1808/QĐ-BTC

Quyết định 1808/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-BTC 2020 công bố công khai dự toán ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- TCHQ;
- Cục THTK (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTC ngày 18/11/2020 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao (tại Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019)

Tổng số đã phân bổ

(*)

Tổng số phân bổ (tại Quyết định số 1807/QĐ-BTC ngày 18/11/2020)

Trong đó:

Tổng cục Hải quan

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

26.573.620

23.453.471,253

328.032,800

328.032,800

 

Trong đó:

 

 

 

 

1

Vốn trong nước

26.525.470

23.405.321,253

328.032,800

328.032,800

1.1

Quản lý hành chính (Khoản 341)

24.973.780

22.458.875,403

328.032,800

328.032,800

a

Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

328.032,800

328.032,800

b

Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Tổng số đã phân bổ tại các Quyết định: số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019, số 1067/QĐ-BTC ngày 16/7/2020, số 980/QĐ-BTC ngày 26/6/2020, số 1183/QĐ-BTC ngày 10/8/2020, số 1189/QĐ-BTC ngày 10/8/2020, số 1342/QĐ-BTC ngày 19/9/2020, số 1748/QĐ-BTC ngày 05/11/2020./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1808/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2020
Ngày hiệu lực18/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(21/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-BTC 2020 công bố công khai dự toán ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1808/QĐ-BTC 2020 công bố công khai dự toán ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1808/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/11/2020
        Ngày hiệu lực18/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (21/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-BTC 2020 công bố công khai dự toán ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-BTC 2020 công bố công khai dự toán ngân sách

            • 18/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực