Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH năm 2015 cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cấp độ quốc tế 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG 12 BỘ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ ÚC ĐỂ ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CỦA ÚC VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CỦA VIỆT NAM CHO 12 NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 -2015;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 11 ngày 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 371/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề tại Tờ trình số 197/TTr-TCDN ngày 18/11/2015 về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH số 1078/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng bộ chương trình chuyển giao từ Úc và phê duyệt Kế hoạch đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Cho phép sử dụng 12 chương trình đào tạo để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo); trong đó, phần chuyên môn theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc đối với từng nghề tương ứng đã cho phép sử dụng nêu tại Điều 1 của Quyết định này và 6 môn học chung theo quy định của Việt Nam.

Điều 3. Các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm được phép áp dụng bộ chương trình đào tạo nêu tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này để tổ chức đào tạo thí điểm đối với các lớp được giao để khi sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng: Cao đẳng của Việt Nam và cao đẳng của Úc.

Điều 4. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm.

1. Chỉ đạo tổ chức áp dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

2. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá quá trình đào tạo của từng nghề, theo từng năm học, khóa học để hoàn thiện bộ chương trình đào tạo, quy trình tổ chức đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi tổ chức đào tạo nhân rộng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Hiệu trưởng các trường được lựa chọn tổ chức đào tạo thí điểm, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KH-TC, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1808/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cấp độ quốc tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cấp độ quốc tế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1808/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýHuỳnh Văn Tí
       Ngày ban hành09/12/2015
       Ngày hiệu lực09/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cấp độ quốc tế 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc cấp độ quốc tế 2015

           • 09/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực