Quyết định 1808/QĐ-UBND

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua, bán ngoại tệ trái phép do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 kiểm tra liên ngành kinh doanh vàng miếng Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG VÀ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 3752/NHNN-TTGSNH ngày 27/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng;

Căn cứ Công văn số 5174/NHNN-QLNH ngày 18/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý ngoại hối;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 950/TTr-VIL1 ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua, bán ngoại tệ trái phép, cụ thể như sau:

(Kèm theo Kế hoạch số 950/KH-VIL1 ngày 14/10/2013 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện đúng thời gian, nội dung và yêu cầu kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Công an tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Sở Công thương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/KH-VIL1

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG VÀ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND, ngày 05/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2629/UBND-KTTH ngày 10/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua bán ngoại tệ trái phép trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập đoàn thực hiện kiểm tra; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Long đã bàn bạc, phối hợp cùng các ngành nêu trên, xây dựng kế hoạch kiểm tra với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động mua bán vàng miếng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với các TCTD/ doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính việc mua, bán ngoại tệ trái phép đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

- Căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 và Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn bất cập theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng và quản lý ngoại hối để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp thực tế.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung kiểm tra phải được lập thành biên bản theo đúng quy định, các sai phạm phát hiện cần được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến sai phạm để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các nguyên tắc chính xác, trung thực khách quan, kịp thời, công khai, đúng đối tượng, đúng nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng:

a) Nội dung kiểm tra gồm có:

+ Việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp phép và chế độ thông tin báo cáo tình hình mua bán vàng miếng.

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ trong hoạt động mua bán vàng miếng.

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về các loại vàng miếng được phép mua, bán.

+ Việc niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua, bán vàng miếng.

+ Các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động mua, bán vàng miếng.

b) Phương pháp tiến hành:

- Về yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, sổ sách, chứng từ mua, bán:

Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp các thông tin và tài liệu: Giấy phép, các quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh vàng miếng, doanh số hoạt động mua, bán trong thời hiệu kiểm tra; các chứng từ mua, bán vàng, sổ kế toán chi tiết, bảng cân đối kế toán tháng, quý, năm…..

- Tiến hành kiểm tra: Căn cứ tài liệu, sổ sách, chứng từ mua, bán và các thông tin khác để kiểm tra các nội dung nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật về các nội dung được kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải đánh giá được việc chấp hành các quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với các TCTD/ doanh nghiệp được kiểm tra; thực hiện xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 và Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

c) Đối tượng kiểm tra: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm (Ngọc Thẫm 7) và 2 điểm giao dịch trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng TMCP Đông Á tại thị xã Bình Minh.

2. Kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép:

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân có hành vi mua, bán ngoại tệ không được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cấp giấy phép.

- Đối tượng kiểm tra: Là các doanh nghiệp, cá nhân không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nhưng vẫn thực hiện việc mua, bán ngoại tệ.

- Phương pháp tiến hành: Chỉ tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng kiểm tra sau khi có được thông tin về hoạt động mua, bán ngoại tệ đang diễn ra, theo biện pháp nghiệp vụ mà Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh đã áp dụng.

III. THỜI GIAN, THỜI HIỆU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện:

Dự kiến thời gian bắt đầu tiến hành các cuộc thanh tra vào tuần cuối tháng 10/2013 và kết thúc vào cuối tháng 11/2013, trong đó: Thời gian thực hiện kiểm tra hoạt động mua, bán vàng miếng từ tuần cuối tháng 10/2013 và kết thúc vào tuần đầu tháng 11/2013; thời gian kiểm tra mua, bán ngoại tệ kéo dài từ tuần thứ hai tháng 11/2013 đến cuối tháng 11/2013.

2. Thời hiệu kiểm tra:

Đối với hoạt động mua bán vàng miếng kể từ ngày Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 có hiệu lực (25/5/2012) đến thời điểm kiểm tra.

Đối với hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luật là ngay tại thời điểm các giao dịch về ngoại tệ đang được tiến hành.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Căn cứ số lượng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã được UBND tỉnh ra quyết định thành lập, đoàn sẽ chia thành 2 tổ với thành phần như sau:

+ Tổ 1: Do Trưởng đoàn kiểm tra phụ trách, các thành viên gồm: 1 Thanh tra viên thuộc Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, 1 cán bộ Công an kinh tế thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, 1 cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động mua bán vàng miếng đối với các đối tượng thanh tra như đã nêu trên.

+ Tổ 2: Do Phó Trưởng đoàn là cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long phụ trách, các thành viên gồm: 1 cán bộ Chi cục Quản lý thị trường, 1 cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, 1 cán bộ Công an kinh tế tỉnh Vĩnh Long. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật như đã nêu trên.

4. Về phương tiện và kinh phí:

- Về phương tiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh bố trí xe khi kiểm tra tại các điểm giao dịch tại các huyện, trong nội ô thành phố mỗi đoàn viên tự túc phương tiện đi lại.

- Về chi phí: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh hỗ trợ chi phí giấy mực trong quá trình kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua, bán ngoại tệ trên địa bàn tỉnh, kính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 05/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 kiểm tra liên ngành kinh doanh vàng miếng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 kiểm tra liên ngành kinh doanh vàng miếng Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 05/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 kiểm tra liên ngành kinh doanh vàng miếng Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2013 kiểm tra liên ngành kinh doanh vàng miếng Vĩnh Long

  • 05/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực