Quyết định 1808/QĐ-UBND

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 06/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại Huế 2017 và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm công bố công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các PCVP và CV: CV PNC, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Tiếp công dân

2

Th tục Xử lý đơn thư

3

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đu tại cấp tỉnh

4

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

5

Thủ tục Giải quyết t cáo

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1808/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-UBND thủ tục hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Thừa Thiên Huế