Quyết định 1813/QĐ-BGTVT

Quyết định 1813/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố Danh mục dự án thu phí tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do VietinBank tài trợ vốn theo hình thức Hợp đồng BOO do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM THU PHÍ THUỘC KHU VỰC MIỀN TRUNG, MIỀN NAM VÀ DO VIETINBANK TÀI TRỢ VỐN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 07/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đề xuất dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do VietinBank tài trợ vốn theo hình thức Hợp đồng BOO;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do VietinBank tài trợ vốn theo hình thức Hợp đồng BOO như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Trưởng (Để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Công ty VIETIN;
- Lưu: VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM THU PHÍ THUỘC KHU VỰC MIỀN TRUNG, MIỀN NAM VÀ DO VIETINBANK TÀI TRỢ VỐN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOO
(Kèm theo quyết định số 1813/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải)

1. Tên dự án và loại hợp đồng dự án

Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do VietinBank tài trợ vốn theo hình thức Hợp đồng BOO.

2. Mục tiêu đầu tư

- Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông.

- Mang lại các lợi ích kinh tế, xã hội trong việc xóa bỏ ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, tiết kiệm chi phí của người và hàng hóa tham gia giao thông, minh bạch hóa nguồn thu phí.

- Giúp cơ quan Nhà nước quản lý được các loại xe lưu thông, thng kê lưu lượng xe, giám sát tốc độ, giảm tai nạn giao thông đường bộ.

3. Địa điểm thực hiện dự án

Tại các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ và cao tốc thuộc khu vực miền Trung, miền Nam, toàn bộ các trạm thu phí do Vietinbank cung cấp tín dụng.

Hệ thống Back-end gồm Trung tâm dữ liệu dự kiến thuê của các đơn vị cung cấp dịch vụ, hệ thống điều hành trung tâm sẽ do Nhà đầu tư chủ động lựa chọn vị trí cho phù hp.

4. Phạm vi, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp thiết kế

- Phạm vi đầu tư: Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ và cao tốc thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và các trạm thu phí do Vietinbank cung cấp tín dụng.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng theo công nghệ RFID tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63 bao gồm toàn bộ hệ thống thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống thu phí. Các thành phần cơ bản sau:

a) Hệ thống Front-End:

Dự kiến xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC tại trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ và cao tốc thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và toàn bộ các trạm thu phí do Vietinbank cung cấp tín dụng. Mi một hệ thống bao gồm các khối chính sau:

- Hệ thống các trang thiết bị phục vụ thu phí không dừng tại trạm: Thiết bị nhận dạng xe, đầu đọc thẻ, máy chụp ảnh, camera...

- Hệ thống các trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại trạm, bao gồm:

+ Hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin tại trạm;

+ Hệ thống phần mềm ứng dụng tại trạm.

b) Hệ thống Back-End:

Hệ thống trung tâm dữ liệu (hệ thống Back-End) được xây dựng phục vụ mục đích quản trị, xử lý thông tin dữ liệu gửi về từ hệ thống Front-End và các trung tâm, quản lý dịch vụ thu phí tập trung.

Hệ thống bao gồm:

- Hệ thống máy chủ.

- Hệ thống mạng và bảo mật.

- Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu tập trung, giám sát và tác nghiệp.

- Hệ thống thiết bị lưu trữ.

c) Hệ thống các trung tâm giám sát, vận hành và bảo trì

Dự kiến xây dựng các Trung tâm giám sát và điều hành tập trung với nhiệm vụ: theo dõi, giám sát hoạt động hàng ngày của toàn bộ hệ thống từ trung tâm dữ liệu (Back- End) tới các trạm thu phí tự động (Front-End), phát hiện, xử lý các sự cố trên hệ thống 24/7; các Trung tâm giám sát, bảo trì tiếp nhận các yêu cầu htrợ, bảo trì từ các trạm thu phí và xử lý từ xa hoặc trực tiếp tại các trạm thu phí; các Trung tâm xử lý giao dịch bất thường.

d) Hệ thng đường truyền: Hệ thống đường truyền sử dụng các đường truyền cáp quang của các nhà cung cấp viễn thông để kết nối và đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa hệ thống Front-End, Back-End và các trung tâm giám sát, vận hành và bảo trì.

5. Sơ bộ kinh phí tổng mức đầu tư: 2.122 tỷ đồng (Hai nghìn, một trăm hai mươi hai tỷ đồng).

6. Dự kiến tiến độ triển khai

- Dự kiến tiến độ phê duyệt, lựa chọn Nhà đầu tư dự án: từ quý III/2016 đến quý IV/2016.

- Thời gian xây dựng và lắp đặt thiết bị: Dự kiến từ 2016-2021.

- Thời gian kinh doanh: Theo phương án tài chính của dự án.

7. Đầu mối cơ quan liên hệ

- Ban QLDA các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT.

- Điện thoại 84-4-39410755, FAX: 84-4-39423291.

- Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1813/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1813/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1813/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1813/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016

            • 10/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực