Quyết định 1814/QĐ-UBND

Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương - dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1814/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2016 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương - dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố (cấp huyện), với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Mục đích yêu cầu

a) Mục đích:

- Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững;

- Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Yêu cầu:

- Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, các chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh phân bổ trên địa bàn cấp huyện và các yêu cầu khác có liên quan;

- Bố trí quy hoạch sử dụng tài nguyên đất phải được thực hiện theo quan điểm hệ thống, tổng hợp và đa ngành; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với năng lực thực hiện các công trình đã đưa vào quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất;

- Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với vấn đề biến đổi khí hậu nhằm đưa ra phương án sử dụng đất phù hợp với các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

4. Nội dung chủ yếu:

a) Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất;

b) Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;

c) Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện;

d) Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

đ) Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

5. Sản phẩm giao nộp:

a) Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế quy hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 tỷ lệ 1/25.000.

c) Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, tỷ lệ 1/25.000.

d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, tỷ lệ 1/25.000.

đ) CD lưu trữ báo cáo, số liệu, bản đồ số.

Các sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhân sao thành 04 bộ và giao nộp tại:

- UBND tỉnh Lâm Đồng                                   : 01 bộ

- Sở Tài nguyên và Môi trường                        : 01 bộ

- UBND cấp huyện                                         : 01 bộ

- Phòng Tài nguyên và Môi trường                   : 01 bộ

6. Dự toán kinh phí: Tổng kinh phí: 17.492,26 triệu đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 449/TTr-STNMT ngày 15/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2016.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của địa phương theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như điều 3 (thi hành);
-
Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, ĐC, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1814/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1814/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1814/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1814/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1814/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực26/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1814/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1814/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lâm Đồng

            • 26/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực