Quyết định 1816/QĐ-UBND

Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tng th phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bc đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1808/TTr-SCT ngày 16 tháng 8 năm 2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 123/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030, với nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN.

1. Quan điểm phát triển

Phát triển ngành thương mại trên cơ sở khai thác những tiềm năng, lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết chặt chẽ với sự phát triển chung của cả nước và vùng kinh tế trung du và miền núi phía Bắc. Kết hợp hài hòa giữa phát triển thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chú trọng và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Phát triển thương mại gắn với phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiệu quả và bền vững, hài hòa với phát triển dịch vụ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu phát triển

a) Chỉ tiêu đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng GRDP của ngành thương mại (theo giá hiện hành) giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,66%/năm. GRDP ngành thương mại đến năm 2020 đạt 2.900 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2020 là 19.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14,47%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt trên 200 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 24,04%/năm.

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hóa theo loại hình thương mại hiện đại đến năm 2020 đạt 35%.

- Thương mại điện tử: đến năm 2020, 60% các dịch vụ công lĩnh vực ngành Công Thương quản lý đạt mức độ 4. Áp dụng phổ biến chng thực chữ ký s đđảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

b) Chỉ tiêu đến năm 2030

- Tốc độ tăng trưởng GRDP của ngành thương mại (theo giá hiện hành) giai đoạn 2021 - 2030 bình quân đạt trên 7,18%/năm. GRDP ngành thương mại đến năm 2030 đạt 5.800 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2030 đạt 40.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 7,73%/ năm.

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 700 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 13,35%/năm.

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hóa theo loại hình thương mại hiện đại đến năm 2030 đạt 60%.

II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch

1. Quy hoạch phát triển thương mại theo không gian thị trường

a) thành phố, thị xã, thị trấn huyện lỵ: khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển mạng lưới phân phối. Phát triển các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại được xây dựng tại trung tâm của tỉnh, trung tâm thị xã, thị trấn với quy mô vừa và lớn, giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động thương mại không chỉ trong tỉnh, trong huyện mà còn đối với cả khu vực lân cận. Duy trì nâng cấp, mở rộng các chợ trung tâm các huyện, thị, thành phố.

b) Ở nông thôn: khuyến khích các doanh nghiệp thương mại phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ, đầu tư cải tạo, xây mới các chợ cần thiết. Lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển, kết hợp với các cửa hàng, điểm bán hàng tạo thành khu thương mại - dịch vụ tổng hợp phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của dân cư trong khu vực xã, nâng cấp chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Quy hoạch phát triển thương mại theo các thành phần kinh tế

a) Thương mại nhà nước: các doanh nghiệp thương mại Nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng mô hình cphần, nhà nước nắm cphần chi phối trong một số doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng chiến lược nhằm chủ động huy động các nguồn lực khi cần thiết, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong một số ngành như: truyền thông, vận tải đường sắt, cơ khí quốc phòng, kinh doanh, dự trữ các mặt hàng lương thực, xăng dầu...

b) Thương mại ngoài nhà nước:

+ Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: tiếp tục khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, tăng nhanh về số lượng, đổi mới về phương thức hoạt động.

+ Phát triển hợp tác xã thương mại: hướng các hợp tác xã tập trung kinh doanh vào các mặt hàng phục vụ sản xuất như: phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, vật nuôi, nông cụ, các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày của dân cư, là đầu mối thu gom hoặc tổ chức chế biến hàng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.

c) Phát triển hộ kinh doanh thương mại: khuyến khích phát triển nhanh hộ kinh doanh thương mại tạo ra mạng lưới bán lẻ trên khắp địa bàn.

3. Quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại

a) Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Xây dựng 02 trung tâm thương mại hạng II trên địa bàn thành phố Yên Bái là Trung tâm thương mại Vingroup và Trung tâm thương mại Tôn Hoa Sen.

+ Xây dựng 03 trung tâm thương mại hạng III tại thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Mậu A huyện Văn Yên, thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Vốn đầu tư xây dựng là 976 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đầu tư.

- Giai đoạn 2021 - 2030: quy hoạch 03 trung tâm thương mại, gồm:

+ Trung tâm thương mại dịch vụ - tổng hợp Phúc Lộc thành phố Yên Bái.

+ Trung tâm thương mại tại thị trấn Yên Bình huyện Yên Bình.

+ Trung tâm thương mại Sơn Thịnh huyện Văn Chấn.

b) Quy hoạch phát triển cụm thương mại - dịch vụ

- Giai đoạn 2016 - 2020: quy hoạch 03 cụm thương mại - dịch vụ diện tích đất 21 ha. Vốn đầu tư dự kiến 230 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư do doanh nghiệp thực hiện, gồm:

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp gần nút giao IC12 đường đi Vân Hội, diện tích 10 ha. Vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp Chân Thiện Mỹ - đường Âu Cơ - thành phố Yên Bái, diện tích 10ha. Vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp Nghĩa Lộ, diện tích 1,0 ha. Vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2030: quy hoạch 05 cụm thương mại - dịch vụ, diện tích 35 ha. Vốn đầu tư dự kiến 410 tỷ đồng, gồm:

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp Minh Quân (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên), diện tích 10 ha. Vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp Hợp Minh (phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái), diện tích 5 ha. Vốn đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp Yên Bình (ngã tư đường km5 - Yên Bình với đường km10 - Văn phú), diện tích 5 ha. Vốn đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tng hp Đông An (xã Đông An, huyện Văn Yên), diện tích 10 ha. Vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

+ Cụm thương mại - dịch vụ tổng hợp An Thịnh (tại nút giao IC14 cao tốc Hà Nội - Lào Cai), diện tích 5 ha. Vốn đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng.

Tùy theo tình hình cụ thể theo nhu cầu đề xuất của các chủ đầu tư, địa điểm thu hút đầu tư có thể thay đi cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và quỹ đất.

c) Quy hoạch phát triển siêu thị, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ của siêu thị Anh Mỹ, trung tâm điện máy Xanh, trung tâm điện tử - điện lạnh Trần Anh, điện tử - điện lạnh Tuyển Hằng... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng siêu thị Hưng Yên, hạng III tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, diện tích đất 1.600 m2, vốn đầu tư 6 tỷ đồng. Mời gọi đầu tư 1 đến 2 siêu thị tổng hợp hoặc chuyên doanh tại thành phố Yên Bái hoặc các thị trấn huyện lỵ, diện tích đất 2.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng.

+ Quy hoạch một số cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích kinh doanh tổng hợp tại các xã Tân Thịnh, Giới Phiên thành phố Yên Bái; Minh Quân huyện Trn Yên; Đông Cuông huyện Văn Yên và trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Diện tích sử dụng đất 1.600 m2, vốn đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2030:

+ Quy hoạch mới 08 siêu thị hạng III, diện tích đất 8.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng, gồm:

STT

Tên siêu thị

Địa điểm

Diện tích sử dụng đất (m2)

Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

1

Siêu thị Yên Bình

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

1.000

15

2

Siêu thị Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

1.000

15

3

Siêu thị Văn Chấn

Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

1.000

15

4

Siêu thị Phúc Lộc

Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái

1.000

15

5

Siêu thị Giới Phiên

Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

1.000

15

6

Siêu thị Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

1.000

15

7

Siêu thị Vân Hội

Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

1.000

15

8

Siêu thị Văn Yên

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

1.000

15

+ Quy hoạch một số cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích, diện tích đất 6.000 m2, vốn đầu tư 30 tỷ đồng (tại thị trấn Thác Bà, xã Tân Hương, huyện Yên Bình; tại xã Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải; tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; tại xã Ba Khe, huyện Văn Chấn).

d) Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ

- Giai đoạn 2016 - 2020: đưa ra khỏi quy hoạch 7 chợ, xây dựng mới 2 chợ, đến năm 2020, toàn tỉnh có 99 chợ, tiếp tục đầu tư nâng cấp các chợ trung tâm cấp huyện và chợ nông thôn, cụ thể:

+ Đưa ra khỏi quy hoạch 7 chợ, gồm: chợ xã Minh Bảo - thành phố Yên Bái; chợ Ngọc - xã Cảm Nhân huyện Yên Bình; chợ của các xã Tú Lệ, Phù Nham, Nậm Búng, Sùng Đô và chợ Thái Lão - thị trấn nông trường Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn.

+ Bổ sung quy hoạch 2 chợ, diện tích đất 10.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đng, gm: chợ xã Gia Hội, huyện Văn Chấn hạng III; chợ đầu mối nông sản An Thịnh nút giao IC14 huyện Văn Yên.

+ Mời gọi đầu tư nâng cấp một số chợ: chợ thành phố Yên Bái, chợ Mường Lò thị xã Nghĩa Lộ, chợ Mậu A huyện Văn Yên, chợ Yên Thế huyện Lục Yên chợ thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên, chợ trung tâm huyện Yên Bình, chợ Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, chợ trung tâm huyện Mù Cang Chải...

+ Đầu tư nâng cấp chợ 25 xã đạt chuẩn theo quy định, vốn đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Giai đoạn 2021 - 2030: duy trì ổn định hoạt động của 99 chợ. Tiếp tục mời gọi đầu tư nâng cấp các chợ. Riêng ch nông thôn cn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách để ít nhất có thêm 21 chợ đạt chuẩn theo quy định.

đ) Quy hoạch hệ thống hạ tầng logistics

- Hệ thống trung tâm logistics, cảng trung chuyển nội địa ICD:

+ Giai đoạn 2016 - 2020:

• Quy hoạch và mời gọi đầu tư 01 trung tâm logistics tại khu vực Ga Văn Phú phát triển thành cảng nội địa. Diện tích đất 15 ha, vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

• Quy hoạch trung tâm logistics khu vực nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Tập đoàn Tôn Hoa Sen đầu tư. Diện tích đất 20 ha, vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: định hướng quy hoạch 3 trung tâm logistics tại khu vực Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ. Diện tích đất 30 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

- Hệ thống kho bãi, điểm tập kết hàng hóa:

+ Giai đoạn đến năm 2020: kêu gọi đầu tư các kho dự trữ, bảo quản hàng hóa tại huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ gắn với các nút giao thông kết nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32 với cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các tỉnh lân cận; diện tích đất 3.000 m2, vốn đầu tư 15 tỷ đồng.

+ Định hướng đến năm 2030: có ít nhất một kho dự trữ hàng hóa sử dụng công nghệ tiên tiến tại các huyện, thị xã, thành phố.

e) Quy hoạch hệ thống hạ tầng Hội chợ triển lãm, kết hợp tổ chức sự kiện

- Giai đoạn 2016 - 2020: xây dựng khu trung tâm của tỉnh tại đường Âu Cơ kết hợp với xây dựng khu quảng trường, nơi tổ chức sự kiện của tỉnh phục vụ tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện tích đất khoảng 3 ha, vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng, nguồn ngân sách nhà nước.

- Giai đoạn 2021 - 2030: quy hoạch trung tâm tổ chức sự kiện và hội chợ triển lãm khu vực phía Tây tại thị xã Nghĩa Lộ. Diện tích đất 2 ha, vốn đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng, nguồn ngân sách nhà nước.

g) Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu

Theo quy hoạch mở, bình quân ở những phường, thị trấn, những xã vùng thấp, có các trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, quy hoạch từ 2 đến 3 cửa hàng xăng du. những xã khác tùy điều kiện cụ thể có thbố trí quy hoạch bình quân 1 xã từ 1 đến 2 cửa hàng. Giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch phát triển thêm ít nhất 134 cửa hàng, bao gồm 61 cửa hàng đã được phê duyệt giai đoạn trước chưa được đầu tư tiếp tục thực hiện và quy hoạch mới ít nht 73 cửa hàng tại các địa phương trong tỉnh như: thành phố Yên Bái 6 cửa hàng, thị xã Nghĩa Lộ 05 cửa hàng, các huyện: Trấn Yên 16 cửa hàng, Văn Yên 09 cửa hàng, Yên Bình 06 cửa hàng, Lục Yên 10 cửa hàng, Văn Chn 13 cửa hàng, Trạm Tấu 04 cửa hàng và Mù Cang Chải 04 cửa hàng, cụ thể:

- Giai đoạn 2016 - 2020: quy hoạch thêm ít nhất 50 cửa hàng, diện tích đất 25.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2030: quy hoạch thêm 84 cửa hàng, diện tích đất 42.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 252 tỷ đồng.

h) Quy hoạch hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: Quy hoạch theo hướng mở: với các thị trấn, xã vùng thấp đông dân cư quy hoạch tối đa 10 cửa hàng, các xã còn lại từ 04 đến 08 cửa hàng. Trong giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch mới ít nhất 392 cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng tại các địa phương trong tỉnh như: thành phố Yên Bái 37 cửa hàng, thị xã Nghĩa Lộ 18 cửa hàng, các huyện: Trấn Yên 56 cửa hàng, Văn Yên 50 cửa hàng, Yên Bình 57 cửa hàng, Lục Yên 62 cửa hàng, Văn Chấn 65 cửa hàng, Trạm Tấu 25 cửa hàng và Mù Cang Chải 22 cửa hàng, cụ thể:

+ Giai đoạn 2016 - 2020: quy hoạch mới 100 cửa hàng, diện tích đất 5.000 m2, vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: quy hoạch mới ít nhất 292 cửa hàng.

- Quy hoạch các cơ sở triết nạp, các kho dự trữ: giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch thêm từ 2 đến 3 trạm triết nạp gas, các kho dự trữ trên địa bàn tỉnh. Tùy theo nhu cầu của các nhà đầu tư, xem xét bố trí địa điểm cho phù hợp với các quy định hiện hành, diện tích đất 3.000 m2, vốn đầu tư 30 tỷ đng.

i) Quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại điện tử

Định hướng đến năm 2030, bản xây dựng các hạ tầng và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, cụ thể:

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống thanh toán điện tử, chú trọng phát triển hạ tầng thanh toán đáp ứng các dịch vụ công hành chính.

- Phát triển hạ tầng thẻ thông minh tích hợp thương mại điện tử.

- Hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động hoàn tất đơn hàng và vận chuyển cho thương mại điện tử.

- Hạ tầng chứng thực và giao dịch đảm bảo cho thương mại điện tử.

- Hệ thống tiêu chun trao đổi dữ liệu trong thương mại điện tử.

- Hệ thng đảm bảo lòng tin, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng cho hoạt động mua sắm trực tuyến và cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến.

- Hạ tầng chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại.

4. Nhu cầu nguồn lực phát triển thương mại

a) Nhu cầu vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư phát triển thương mại giai đoạn 2016 - 2020 là 2.087 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 125 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030 là 1.347 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 61 tỷ đng.

b) Nhu cầu sử dụng đất:

Giai đoạn 2016 - 2020 là 65,8 ha; giai đoạn 2021 - 2030 là 76,48 ha.

c) Nhu cầu nguồn nhân lực:

Tổng nguồn nhân lực đến năm 2030 là 5.342 người.

5. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

- Nâng cấp, cải tạo, xây mới các chợ nông thôn.

- Đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị.

- Đầu tư xây dựng hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas.

- Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bán buôn, bán lẻ hiện đại, các cảng và trung tâm logistics.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Quán triệt và nhận thức đầy đủ định hướng chỉ đạo, quan điểm phát triển, mục tiêu nhiệm vụ về phát triển thương mại của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó cụ thể hóa xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hng năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị, đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhân dân về định hướng chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong phát triển thương mại.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thương mại

- Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại hàng năm với các mục tiêu, nhiệm vụ tiên tiến, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo lộ trình cụ thể.

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà soát rút gọn những thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết. Công khai minh bạch các thủ tục để tạo điều kiện thun li cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tăng cường giáo dục, đào tạo, đào tạo lại cán bộ, nâng cao tinh thn, trình độ và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Thường xuyên năm bắt tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư thương mại. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước, của tỉnh; đảm bảo xử lý tốt về môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy n; tham gia giải quyết tốt các vấn đề về xã hội.

- Tăng cường thu hút đầu tư; đôn đốc đy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thương mại đã được cấp chứng nhận, quyết định chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, các dự án trọng điểm... Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm quy định đầu tư hiện hành, giao cho các nhà đầu tư mới có đủ năng lực và uy tín đtriển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại theo hướng tăng nguồn kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại, tập trung xúc tiến thương mại xuất khu, xây dựng thương hiệu hàng hóa, phát triển thương mại điện tử.

3. Tập trung phát triển hạ tng đồng bộ gắn với phát triển các dịch vụ thương mại

- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu, sản xuất hàng hóa lớn của tỉnh, tạo thuận lợi về giao thông liên huyện, liên xã cho vận tải nguyên liệu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung phát triển hệ thống lưới điện truyền tải. Tăng cường đầu tư lưới điện phân phi, đảm bảo cung cấp điện n định, có chất lượng tốt phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong toàn tỉnh.

- Phát triển hạ tầng xã hội khác gắn với dịch vụ phục vụ phát triển thương mại như: viễn thông, vận tải, kho bảo quản,...

4. Tập trung thu hút đầu tư cho phát triển thương mại

- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để mời gọi các thành phần kinh tế vào đầu tư tại tỉnh. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn vào thực hiện các dự án đầu tư các trung tâm thương mại, các siêu thị, các trung tâm logistics có quy mô vừa và lớn, là hạt nhân tạo động lực cho phát triển thương mại. Chú trọng khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nưc ngoài, doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại vào nông nghiệp, nông thôn.

- Bố trí nguồn lực hợp lý hỗ trợ đầu tư, nhất là việc hỗ trợ giải phóng, san tạo mặt bằng, bố trí mặt bằng sạch đdự án được nhanh chóng thực hiện.

5. Phát triển đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu phát triển thương mại. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, xác định nhu cầu, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, định hướng đào tạo đón đầu một số dự án sẽ đi vào hoạt động trong thời gian ti. Có chính sách hỗ trợ lao động nhập cư cho các dự án sử dụng nhiều lao động. Có kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học để chủ động tạo nguồn nhân lực hợp lý cho phát triển.

6. Phát triển thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái

- Tổ chức tốt công tác thu gom xử lý chất thải, nước thải, nhất là ở địa bàn thành phố, thị xã, trung tâm các huyện, các khu tập trung đông dân cư, trong đó có nguồn thải của các cơ sở kinh doanh, các chợ tập trung.

- Ưu tiên các dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu, kinh doanh xăng dầu, gas có báo cáo đánh giá tác động môi trường với những biện pháp xử lý khả thi.

7. Về cơ chế, chính sách

- Bố trí nguồn kinh phí hợp lý từ nguồn ngân sách tỉnh cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, các điểm dịch vụ thương mại, tạo quỹ mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Bố trí các quỹ đất cho thực hiện các dự án gắn với các địa bàn thuận lợi về hạ tầng giao thông, gắn với các khu dân cư tập trung.

- Có cơ chế đủ mạnh để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng trung tâm thương mại, chợ. Khuyến khích đầu tư các dự án vào sản xuất hàng xuất khu có giá trị cao.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong sản xuất tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

- Tăng cường hỗ trợ phát triển thương mại dịch vụ qua chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Phi hp vi các ngành chức năng xây dựng bổ sung hoàn thiện các chính sách thúc đy phát triển thương mại dịch vụ như: chính sách về đất đai, tài chính, về ưu tiên đầu tư, chính sách phát triển nguồn nhân lực...

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quản lý, thực hiện quy hoạch. Phối hợp xây dựng các chương trình, đề án phát triển thương mại, kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại để triển khai thực hiện; xây dựng cơ chế chính sách phát triển thương mại.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn công tác chuẩn bị đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Chủ trì tham mưu cấp chủ trương đầu tư cho các dự án, bố trí kế hoạch vốn hàng năm hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư hạ tầng thương mại, giải quyết các chế độ ưu đãi đầu tư của Nhà nước và của tỉnh cho các doanh nghiệp theo thẩm quyền.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các vùng chuyên canh, các dán đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu với chất lượng tốt cho sản xuất hàng hóa, xuất khẩu.

4. Sở Giao thông vận tải xây dựng quy hoạch đầu tư mới, nâng cấp các tuyến giao thông liên huyện, liên xã tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyn hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành các quy định, điều kiện, tiêu chun cụ thể về môi trường, tổ chức áp dụng với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển thương mại gắn với bảo vệ môi trường.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh và trong vùng.

7. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thúc đy ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực kinh doanh thương mại, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn th liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách, quy định có liên quan đến phát triển thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại phát triển. Tuyên truyền, giới thiệu, vận động các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện quy hoạch.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch trong phạm vi địa phương. Phối hợp thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng đxây dựng hạ tầng thương mại; lồng ghép, huy động các nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng thương mại tại địa phương. Thực hiện quản lý phát triển ngành thương mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TM
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Duy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1816/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1816/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1816/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1816/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái

            • 04/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực