Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1817/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 03/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TC ngày 9/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 161/TC ngày 8/4/2009 của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 1054/QĐ-BNN-TC về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án sau:

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Số tiền thẩm tra

1.

Dự án đầu tư xây dựng vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên

15.022.000

2.

Dự án xây dựng 03 phòng thí nghiệm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

34.000.000

3.

Dự án trang bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6.232.000

 

Tổng cộng

 

55.254.000

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1817/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Nội dung chi

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Chi công tác thẩm tra

 

 

 

43.700.000

 

Thành viên trực tiếp

buổi

430

100.000

43.000.000

 

Thành viên khác

buổi

10

70.000

700.000

2

Chi họp thông qua biên bản

 

 

 

2.500.000

 

Chủ trì

buổi

10

150.000

1.500.000

 

Thành viên

buổi

10

100.000

1.000.000

3

Chi cộng tác viên và phụ cấp kế toán

 

 

 

3.400.000

 

Cộng tác viên

buổi

14

100.000

1.400.000

 

Phụ cấp kế toán

 

 

 

2.000.000

4

Chi khác

 

 

 

5.654.000

 

Tổng hợp số liệu

buổi

4

100.000

400.000

 

Phục vụ họp

buổi

10

100.000

1.000.000

 

Văn phòng phẩm

 

 

 

4.254.000

 

Tổng cộng

 

 

 

55.254.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1817/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1817/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2011
Ngày hiệu lực24/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1817/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1817/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành24/11/2011
        Ngày hiệu lực24/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1817/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi tiết Chi phí thẩm tra

            • 24/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực