Quyết định 1818/QĐ-BKHCN

Quyết định 1818/QĐ-BKHCN năm 2017 về phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1818/QĐ-BKHCN 2017 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN SẢN PHẨM QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Th tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Cơ quan quản lý, phát triển sản phẩm quốc gia (Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia), như sau:

1. B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia đối với các sản phẩm “Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng)” và “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia đối với sản phẩm “Sâm Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng Cơ quan chủ quản các sản phẩm quốc gia nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để bá
o cáo);
- Trư
ng ban chỉ đạo CTKHCNQG (để báo cáo);
- Các thành viên Ban chỉ đạo CTKHCNQG;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- VP Chính phủ (KGVX);
- Lưu: VT, Vụ CNN.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1818/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1818/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực07/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1818/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1818/QĐ-BKHCN 2017 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1818/QĐ-BKHCN 2017 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1818/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực07/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1818/QĐ-BKHCN 2017 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1818/QĐ-BKHCN 2017 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia

            • 07/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực