Quyết định 1819/QĐ-UBND

Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, ph và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1904/TTr-SVHTT-DSVH ngày 18 tháng 4 năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên mới cho 06 (sáu) tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thnh (danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Ththao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện nhng vấn đề có liên quan đến việc đặt tên mới và sửa đổi tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thtrưởng các Sở, ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Báo Đài;
- VPUB: các PVP;
- Phòng VX, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

 

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

ĐẶNG THÙY TRÂM

Đặt tên đường trục 30m (phường 13)

Từ đường song hành tuyến đường st Bắc Nam đến đường ven sông Vàm Thuật

2.

TRẦN QUANG LONG

Đặt tên hẻm 72 Ngô Tất Tố ( phường 19)

Từ đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh

3.

NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Đặt tên đường D1 (phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm

4.

NGUYỄN GIA TRÍ

Đặt tên đường D2 (phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm

5.

VÕ OANH

Đặt tên đường D3 (phường 25)

Từ đường D1 đến số nhà 149 đường D3

6.

TÂN CẢNG

Đặt tên đường Cầu Ván (hóm 649 Điện Biên Phủ, phường 25)

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1819/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1819/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/05/2018
Ngày hiệu lực 04/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1819/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1819/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành 04/05/2018
Ngày hiệu lực 04/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1819/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

  • 04/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực