Quyết định 1821/QĐ-UBND

Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BẾN TRE TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 108/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 17 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre, đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, 01 đến 02 Phó Giám đốc và các chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ.

Biên chế của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2010
Ngày hiệu lực 23/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành 23/08/2010
Ngày hiệu lực 23/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre

  • 23/08/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/08/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực