Quyết định 1821/QĐ-UBND

Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền thực hiện lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1821/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1821/QĐ-UBND

Tân An, ngày 11 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn Cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghi định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng,
Xét đề nghị tại văn bản số 729/CV-SKHĐT ngày 10/6/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số 590/STP-VBQP ngày 26/6/2008 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Thủ trưởng các ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện quan lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình do cơ quan cấp tỉnh làm cấp quyết định đầu tư trên các lĩnh vực sau:

Trong lĩnh vực đấu thầu:

- Ủy quyền Thủ Trưởng cơ quan làm chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 01 tỷ đồng; phê duyệt kết quả gói thầu mua sắm trực tiếp thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu có giá trị dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm B.

2. Về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính quyết định thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư trước khi thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm C.

3. Về dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

Ủy quyền Thủ trưởng cơ quan làm chủ đầu tư các dự án, công trình phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

Điều 2. Căn cứ các trường hợp được ủy quyền tại điều 1 trên, Thủ Trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, hướng dẫn cụ thê để các ngành, UBND các huyện, thị xã được ủy quyền triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trương các Sở, Ban, ngành tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;
- Lưu. VT, SoKHĐT. SoTP. Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1821/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1821/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1821/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1821/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực