Quyết định 1823/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL 2022 phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ IX


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1939/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Công văn số 3748/UBND-VX1 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc góp ý Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022”, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

- Thông qua tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội), đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Olympic Games lần thứ 33 năm 2024, ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026.

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao; thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao.

- Góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

2. Yêu cầu

- Huy động lực lượng vận động viên xuất sắc nhất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công an tham dự.

- Địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trên nguyên tắc tận dụng tối đa các công trình, trang thiết bị sẵn có và các công trình đã được đầu tư phục vụ tổ chức SEA Games 31. Việc nâng cấp, sửa chữa, các công trình thể thao phục vụ tổ chức thi đấu trong chương trình Đại hội được thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức Đại hội trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, tiết Niệm, tránh lãng phí và tuyệt đối an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức Đại hội.

3. Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

3.1. Số lượng môn, nội dung thi đấu:

Tổ chức thi đấu 43 môn trong chương trình Đại hội, gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (Bơi, Nhảy cầu), Thể dục (Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Thể dục Aerobic), Đua thuyền (Rowing, Canoeing/Kayak), Bóng đá (Bóng đá 11 người nam, nữ; Futsal nam), Vật (Vật tự do, Vật cổ điển, Vật dân tộc), Bắn súng (Súng ngắn, Súng trường, Đĩa bay), Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, Boxing, Kickboxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền (Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền bãi biển), Bóng rổ (Bóng rổ 5x5, Bóng rổ 3x3), Bóng ném (Bóng ném trong nhà và Bóng ném bãi biển), Xe đạp (Xe đạp địa hình và Xe đạp đường trường), Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, Cờ (Cờ vua, Cờ tướng), Pencak Silat, Muay, Thể hình, Khiêu vũ thể thao, Jujitsu, Bowling, 3 môn phối hợp, Lặn, Lân - Sư - Rồng, Đá cầu, Võ Cổ truyền, Đẩy gậy, Kéo co.

3.2. Thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 12 năm 2022.

3.3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức chính là tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

4. Các nhiệm vụ chính:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức ở Trung ương và địa phương; xây dựng, ban hành Điều lệ khung và Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao tại Đại hội; xây dựng dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội, phân bổ và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để phục vụ công tác tổ chức, điều hành Đại hội;

b) Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội: Tuyển chọn, đào tạo vận động viên; thành lập Đoàn thể thao của các tỉnh/thành/ngành tham dự Đại hội;

c) Nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao, mua sắm, điều chuyển trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu của Đại hội;

d) Đảm bảo các dịch vụ về ăn, ở, hậu cần, lễ tân, khánh tiết, giao thông, giao lưu văn hoá, tham quan, du lịch và dịch vụ công cộng khác phục vụ các đối tượng tham dự Đại hội;

đ) Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra Đại hội;

e) Xây dựng, triển khai công tác y tế và kiểm tra doping, phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tổ chức Đại hội an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh;

g) Vận động tài trợ nhằm huy động kinh phí, hiện vật và dịch vụ phục vụ công tác tổ chức Đại hội; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với các nhà tài trợ của Đại hội;

h) Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội; xây dựng và vận hành hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành và tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội;

i) Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, các cuộc thi đấu và các nghi lễ khác của Đại hội.

5. Kinh phí:

- Kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương); vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Ngân sách Trung ương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở trung ương; chi công tác chuyên môn kỹ thuật (kinh phí tổ chức thi đấu và trang thiết bị thể thao phục vụ thi đấu); khen thưởng; thư ký tổng hợp; kiểm tra doping; công tác thông tin, tuyên truyền, công tác hậu cần, dịch vụ công cộng và công tác tài chính cơ sở vật chất tại trung ương; hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Đại hội.

- Ngân sách địa phương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở địa phương; chi sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao của địa phương; mua sắm trang thiết bị gắn liền với công trình phục vụ tổ chức tập luyện, thi đấu; y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19; an ninh, giao thông, thông tin, tuyên truyền, hậu cần, dịch vụ công cộng, lễ tân, khánh tiết tại địa phương; công tác vận động tài trợ; tỉnh Quảng Ninh chi đối ứng kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Đại hội và các khoản kinh phí khác theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội;

- Ban hành Điều lệ khung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu của Đại hội;

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, điều hành tổ chức các môn thi trong chương trình Đại hội; phối hợp xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội;

- Lập dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh/thành liên quan triển khai thực hiện Đề án;

- Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội. Phối hợp, hỗ trợ trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (các công trình thể thao, trang thiết bị phục vụ tổ chức, tập luyện và thi đấu);

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả tổ chức Đại hội; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội được phân bổ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

- Chủ trì triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đăng cai các môn thi đấu trong Chương trình Đại hội tại Quảng Ninh; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc, bế mạc Đại hội;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (các công trình thể thao, trang thiết bị phục vụ tổ chức tập luyện, thi đấu); công tác đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần, y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của Đại hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương là điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”;

- Quyết định thành lập và tổ chức hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành tại địa phương;

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi được phân công.

6.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Đại hội (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa):

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (các công trình thể thao, mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức tập luyện, thi đấu); công tác đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần, y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của Đại hội trên địa bàn địa phương;

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương là điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”;

- Quyết định thành lập và tổ chức hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành tại địa phương;

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi được phân công.

6.4. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương Bảo đảm an ninh, an toàn tại Đại hội.

6.5. Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí chi thường xuyên ngân sách trung ương để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

6.6. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai công tác y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại Đại hội.

6.7. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

6.8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành liên quan: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa chuẩn bị và tổ chức Đại hội; xây dựng, triển khai Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, KHĐT, YT, TTTT;
- UBND các tỉnh/thành;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TCTDTT, TLM (150b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

CÁC MÔN THỂ THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1823/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Môn Thể thao

Địa điểm tổ chức

1

Điền kinh

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Khu Liên hợp thể thao quốc gia

2

TT dưới nước

Bơi

Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Nhảy cầu

Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh

3

Lặn

Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao quốc gia

4

Thể dục

Thể dục dụng cụ

Hải Phòng

Thể dục nghệ thuật

Thể dục Aerobic

5

Đua thuyền

Rowing

Hải Phòng

Canoeing/Kayak

6

Bóng đá

Bóng đá nam

Sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh

Bóng đá nữ

Sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh

Futsal nam

Hà Nội

7

Vật

Vật tự do

Hà Nội

Vật cổ điển

Vật dân tộc

Bắc Giang

8

Bắn súng

Súng ngắn

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

 

 

Súng trường

Hà Nội

Đĩa bay

9

Bắn cung

Trường Bắn cung, Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh

10

Cử tạ

Thanh Hóa

11

Judo

Hà Nội

12

Taekwondo

Nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả

13

Karate

Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

14

Wushu

Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh

15

Boxing

Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh

16

Kickboxing

Hải Phòng

17

Đấu kiếm

Nhà thi đấu Công ty than Núi Béo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

18

Cầu lông

Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

19

Cầu mây

Thanh Hóa

20

Quần vợt

Tập đoàn Hanaka- Bắc Ninh

21

Bóng chuyền

Bóng chuyền trong nhà

Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Bóng chuyền bãi biển

Khu Du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh

22

Bóng rổ

Bóng rổ 5x5

Nhà Thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh

Bóng rổ 3x3

23

Bóng ném

Bóng ném trong trong nhà

Nhà Thi đấu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Bóng ném bãi biển

Khu Du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh

24

Xe đạp

Địa hình

Hòa Bình

Đường trường

Vĩnh Phúc

25

Bóng bàn

Hải Dương

26

Billiards & Snooker

Hà Nội

27

Golf

Quảng Ninh

28

Bi sắt

Hà Nội

29

Kurash

Hà Nội

30

Vovinam

Nhà thi đấu Công ty Than Mạo Khê, Quảng Ninh

31

Cờ

Cờ vua

Cung Quy hoạch Hội chợ, Triển lãm, Quảng Ninh

Cờ tướng

Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

32

Pencak Silat

Nhà thi đấu Công ty than Đèo Nai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

33

Muay

Thanh Hóa

34

Thể hình

Hải Phòng

35

Khiêu vũ thể thao

Nhà thi đấu Công ty than Núi Béo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

36

Jujitsu

Nhà thi đấu Nam Định

37

Bowling

Hà Nội

38

3 môn phối hợp

Khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh

39

Lân - Sư - Rồng

Quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

40

Đá cầu

Nhà thi đấu Công ty Than Dương Huy, Quảng Ninh

41

Võ Cổ truyền

Hải Phòng

42

Đẩy gậy

Bắc Giang

43

Kéo co

Bắc Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1823/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1823/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1823/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL 2022 phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ IX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL 2022 phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ IX
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1823/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành02/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL 2022 phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ IX

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL 2022 phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao lần thứ IX

              • 02/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực