Quyết định 1823/QĐ-BTC

Quyết định 1823/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1823/QĐ-BTC 2018 tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng hệ thống Dự trữ Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA TRỤ SỞ HỆ THỐNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn c Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn c Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Ngh đnh số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mc sử dụng trụ s làm việc, cơ sở hoạt động sự nghip;

Căn c Công văn s 11332/BTC-QLCS ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) thống nhất về tiêu chun, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trsở hệ thống Dự tr Nhàc;

Theo đề ngh của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chun, định mức sdụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trsở hệ thống Dự trữ Nhà nước theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lc thi hành t ngày ký. Đi vi dự án đầu tư xây dựng mới, ci tạo, nâng cp trụ s làm vic đã đưc cp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tc ngày Quyết định này có hiệu lực thi nh thì không xác định lại diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo định mc quy định tại Quyết định này.

Trưng hợp do thay đổi vcơ cấu t chc bn chế dn tới thay đổi (tăng, giảm) nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm Vụ đặc thù cần phải điều chỉnh dự án thì Thủ trưởng đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng
tải);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA TRỤ SỞ HỆ THỐNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-BTC ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Phân định các loại tr s: Các công trình trụ scủa Dự trữ Nhà nước gồm 3 nhóm, như sau:

a/ Nhóm 1: Trụ sở Tổng cục Dự trữ nhà nước.

b/ Nhóm 2: Trụ sở Cục Dự trữ nhà nước khu vực.

c/ Nhóm 3: Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ.

2. Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

2.1. Nhóm 1: Trụ sở Tổng cục Dự trữ nhà nước

TT

NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ

Diện tích tối đa (m2)

1

Diện tích tiếp dân

36

2

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

80

3

Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên)

Theo quy mô, biên chế được duyệt và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

 

Tổng cộng

116

2.2. Nhóm 2: Trụ sở Cục Dự trữ nhà nước khu vực

TT

NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ

Diện tích tối đa (m2)

1

Diện tích tiếp dân

36

2

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

40

3

Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên)

Theo quy mô, biên chế được duyệt và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (áp dụng đối vi Cục Dự trữ nhà nước khu vực có biên chế >100 người)

4

Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

 

 

Diện tích kiểm nghiệm, bảo quản mẫu hàng DTQG

120

 

Tổng cộng

196

2.3. Nhóm 3: Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ

TT

NHIỆM VỤ ĐC THÙ

Diện tích tối đa (m2)

1

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

40

2

Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

 

 

Diện tích kiểm nghiệm, bo quản mẫu hàng DTQG

180

 

Tổng cộng

220

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1823/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1823/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1823/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1823/QĐ-BTC 2018 tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng hệ thống Dự trữ Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1823/QĐ-BTC 2018 tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng hệ thống Dự trữ Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1823/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1823/QĐ-BTC 2018 tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng hệ thống Dự trữ Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1823/QĐ-BTC 2018 tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng hệ thống Dự trữ Nhà nước

            • 04/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực