Quyết định 1825/QĐ-UBND

Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 quyết toán dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH: DỰ ÁN: QUY HOẠCH ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1950/TTr-STC-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015;

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Nguồn vốn: nguồn chi khác (các đề án, quy hoạch) ngân sách tỉnh;

- Ngày khởi công: 11 tháng 9 năm 2009;

- Ngày hoàn thành: 10 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thc hin

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tng s

398.540.000

317.624.000

80.916.000

Vốn ngân sách nhà nước

398.540.000

317.624.000

80.916.000

Vn khác

 

 

 

Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị quyết toán

 

Tng: a+b+c

397.031.000

398.540.000

a

Chi phí lập quy hoạch

397.031.000

397.031.000

b

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

0

1.509.000

c

Dự phòng phí

0

0

Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đi

Thực tế

Quy đi

Tng s

398.540.000

 

 

 

1- Tài sản c định

398.540.000

 

 

 

2- Tài sản lưu động

 

 

 

 

Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

Tng s

398.540.000

 

Vốn ngân sách nhà nước

398.540.000

 

Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải trả: 80.916.000 đồng (Tám mươi triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng).

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Giá trị quyết toán

Đã thanh toán tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ, lập báo cáo quyết toán

Phải trả

Phải thu

 

Tổng cộng

398.540.000

317.624.000

80.916.000

0

1

Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ

Lập quy hoạch

397.031.000

317.624.000

79.407.000

0

2

Sở Tài chính

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

1.509.000

0

1.509.000

0

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Chi tiết theo ngun vốn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

398.540.000

 

Ngân sách tỉnh

Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thanh quyết toán công nợ và tất toán tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1825/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1825/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2014
Ngày hiệu lực28/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1825/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 quyết toán dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 quyết toán dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1825/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành28/08/2014
        Ngày hiệu lực28/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 quyết toán dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2014 quyết toán dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ Bà Rịa Vũng Tàu

            • 28/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực