Quyết định 1827/QĐ-UBND

Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1827/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã (kèm theo phụ lục danh sách thủ tục hành chính bãi bỏ) đã được công bố kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 và công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP
Trần Anh Dũng;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

II. Lĩnh vực tôn giáo

1

Đăng ký tổ chức lễ tôn giáo hàng năm trong phạm vi cấp xã

2

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

III. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

IV. Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký lại việc sinh

3

Đăng ký khai sinh quá hạn

4

Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra rồi mới chết

5

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

6

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

7

Bổ sung, sửa đổi giấy khai sinh của con nuôi (khi cha mẹ có yêu cầu)

8

Xác nhận việc sinh con tại nhà

9

Đăng ký khai tử

10

Đăng ký lại việc tử

11

Đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết

12

Đăng ký khai tử quá hạn

13

Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

14

Cấp bản sao Giấy chứng tử

15

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

16

Đăng ký kết hôn (Dành cho công dân Việt Nam cư trú trong nước)

17

Đăng ký lại việc kết hôn

18

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

19

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cha và mẹ là công dân Việt Nam mà chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú.

20

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài.

21

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà cha hoặc mẹ (sử dụng hộ chiếu Việt Nam) xuất trình hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

22

Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn

23

Đăng ký việc nhận cha mẹ (con chưa thành niên)

24

Đăng ký việc nhận cha mẹ (Con đã thành niên)

25

Đăng ký việc nhận con

26

Đăng ký việc giám hộ

27

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

28

Chứng thực chữ ký cá nhân

29

Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện các giao dịch dân sự

30

Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc cam đoan, cam kết

31

Chứng thực bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản chính

32

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

33

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

34

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người dưới 14 tuổi

35

Chứng thực di chúc về bất động sản

36

Chứng thực di chúc do người chứng thực soạn thảo giúp

37

Xác nhận đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân

38

Tống đạt, niêm yết, xác minh các giấy tờ của Tòa án, cơ quan thi hành án

39

Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi

40

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi trong trường hợp đương sự đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trước đây.

41

Đăng ký việc bổ sung phần khai về cha hoặc mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

42

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

43

Điều chỉnh giấy khai sinh cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

44

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

45

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn

46

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (Đăng ký lại)

47

Cấp bản sao giấy khai sinh

48

Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

49

Cấp bản sao quyết định công nhận việc công nhận con

50

Cấp bản sao quyết định công nhận việc nhận cha mẹ

51

Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

52

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

53

Chứng thực bản sao từ bản chính

54

Chứng thực hợp đồng ủy quyền

55

Chứng thực giấy ủy quyền

56

Sao lục sổ gốc giấy kết hôn

57

Sao lục sổ gốc Giấy khai sinh

58

Sao lục sổ gốc giấy khai tử

59

Chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

60

Chứng thực giấy ủy quyền thực hiện việc khiếu nại

61

Xác nhận Hồ sơ xin việc

62

Xác nhận trẻ em mồ côi bị bỏ rơi

63

Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế

64

Xác nhận đơn xin miễn giảm án phí

65

Xác nhận đơn xin vay vốn

66

Xác nhận đơn xin chuyển nhượng quầy, sạp

67

Xác nhận đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh

68

Xác nhận đơn xin giảm hình phạt bổ sung

69

Chứng thực hợp đồng mua bán, tặng, cho xe môtô với giá trị tài sản dưới 5.000.000 đồng/trường hợp

70

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

71

Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

72

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

73

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở riêng lẻ

74

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

75

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà chung cư

76

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

77

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà

78

Chứng thực hợp đồng ủy quyền kê khai đăng ký quyền sử dụng đất

79

Chứng thực hợp đồng dân sự

80

Chứng thực văn bản ủy quyền nhận phiếu lý lịch tư pháp

81

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình.

82

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình.

83

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình.

84

Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

85

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình

86

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình

87

Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là bất động sản

88

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là bất động sản

89

Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế là bất động sản

90

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

91

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

92

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

93

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

94

Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

95

Chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện các quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

96

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

97

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

98

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

99

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nhà, đất, môi trường

101

Chứng thực tờ tông chi

102

Xác nhận đơn cớ mất

103

Xác nhận đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe

104

Xác nhận đơn xin làm việc tại Khu công nghiệp, khu chế xuất...

105

Xác nhận hộ nghèo bổ túc hồ sơ vay vốn xóa đói giảm nghèo

106

Xác nhận phiếu đăng ký tuyển sinh từ đăng ký học nghề đến đăng ký tuyển sinh đại học

107

Xác nhận hộ nghèo

V. Lĩnh vực nuôi con nuôi

1

Thỏa thuận về việccho và nhận nuôi con nuôi

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

3

Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

4

Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Đăng ký lại)

VI. Lĩnh vực tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở

1

Hòa giải cơ sở

2

Tiếp nhận, tổ chức hòa giải các đơn thư về hôn nhân, gia đình

VII. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

1

Xác nhận đơn đề nghị cấp phép chặt hạ, dịch chuyển mé nhánh cây xanh đô thị.

2

Xác nhận đơn xin sử dụng vỉa hè

3

Xin phép đào đường hẻm để lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt

VIII. Lĩnh vực đường bộ

1

Xác nhận đơn xin đậu, đỗ xe

IX. Lĩnh vực đất đai

1

Xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp cho cá nhân hộ gia đình

2

Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương dồn điền đổi thửa

3

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

4

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5

Xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch

6

Xác nhận đơn xin chuyển đổi mục đích dụng đất

7

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân, hộ gia đình.

8

Xác nhận đơn xin giao đất nông nghiệp cho cá nhân hộ gia đình

9

Xác nhận đơn xin giao đất làm nhà ở cho cá nhân hộ gia đình

10

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

11

Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

12

Thừa kế quyền sử dụng đất

13

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

14

Tách thửa, hợp thửa đất

15

Đăng ký biến động Quyền sử sụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền sử dụng đất, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

16

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình sử dụng đất

17

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

18

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

19

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất

20

Thủ tục xác nhận cấp lại, cấp đổi quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

X. Lĩnh vực xây dựng

1

Xác nhận đơn xin sửa chữa nhà

2

Xác nhận giấy ủy quyền nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

3

Xác nhận đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

4

Xác nhận tình trạng nhà ở để bán, chuyển dịch sở hữu

5

Xác nhận nhà và đất bổ túc hồ sơ đăng ký điện thắp sáng

6

Xác nhận nhà và đất bổ túc hồ sơ đăng ký nước sinh hoạt

7

Xác nhận nhà ở hợp pháp để bổ túc hồ sơ làm hộ khẩu

8

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (nhà xây dựng mở rộng thêm hoặc cơi nới thêm lầu), chỉ áp dụng cho trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất

9

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (chỉ áp dụng cho trường hợp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (chỉ áp dụng cho trường hợp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất)

11

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

XI. Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

1

Cấp chuyển hộ khẩu tại xã, thị trấn

2

Đăng ký tạm trú

3

Cấp lại, cấp đổi sổ tạm trú

4

Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp có thay đổi chủ hộ

5

Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu

6

Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, phường, thị trấn

7

Xác nhận tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông

8

Xác nhận tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam và Cămpuchia dùng cho đồng bào Khmer

9

Đăng ký thường trú

10

Cấp đổi sổ hộ khẩu

11

Cấp lại sổ hộ khẩu đối với trường hợp bị mất sổ hộ khẩu

12

Điều chỉnh thay đổi trong hộ khẩu đối với trường hợp có thay đổi chủ hộ

13

Điều chỉnh thay đổi trong hộ khẩu đối với trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu

14

Điều chỉnh thay đổi trong hộ khẩu đối với trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn

15

Xác nhận công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại xã, thị trấn

16

Tách sổ hộ khẩu

17

Xóa đăng ký thường trú

18

Xác nhận đơn xin gặp người bị tạm giữ

19

Xác nhận hạnh kiểm cá nhân xin làm việc tại công ty, xí nghiệp

20

Xác nhận sổ theo dõi chấp hành án tù treo của người phạm tội

21

Xác nhận người Việt kiều có tạm trú tại địa phương

22

Tiếp nhận đối tượng từ nơi khác chuyển đến quản lý theo quy định tại Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

23

Xác nhận địa chỉ hoặc hộ khẩu thường trú

24

Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường

25

Xác nhận đơn xin tổ chức đám cưới

26

Xác nhận đơn xin tổ chức đám tang

XII. Lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân

1

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân (cấp mới)

2

Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng minh nhân dân do thay đổi họ tên, địa chỉ, hết giá trị sử dụng hoặc mất

3

Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng minh nhân dân do rách, nát

XIII. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

1

Xác nhận đối tượng xin trợ giúp pháp lý miễn phí

XIV. Lĩnh vực người có công

1

Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

2

Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách

3

Đề nghị phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

4

Đề nghị truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

5

Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ

6

Đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công.

7

Đề nghị đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc người có công do bị rách, nát

8

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

9

Xác nhận thân nhân thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, gia đình liệt sĩ

10

Xác nhận bản khai của thân nhân người có công cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995

11

Xác nhận bản khai hưởng chế độ trợ cấp đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

12

Giới thiệu thương binh đi giám định thương tật

13

Xác nhận bản khai của cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14

Xác nhận bản khai của thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

15

Xác nhận cho đối tượng chính sách để miễn, giảm về thu tiền sử dụng đất.

16

Xác nhận bản khai của thân nhân người có công cách mạng từ trần

17

Xác nhận hồ sơ đề nghị vay vốn học sinh, sinh viên là con của người có công với cách mạng gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh

XV. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1

Xác nhận đề nghị cấp tiền hỗ trợ đột xuất sửa chữa nhà cho Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng, Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

2

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội

3

Xác nhận đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật).

4

Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi

5

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo

6

Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

7

Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

8

Xác nhận đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

9

Xác nhận đơn nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơ

10

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

11

Xác nhận hộ thuộc diện khó khăn đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

12

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo

13

Xác nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ

14

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc hộ nghèo

15

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người không có khả năng phục vụ thuộc hộ nghèo

16

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo

17

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề

18

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội

19

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng

20

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng

21

Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi

22

Xác nhận đề nghị nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở bảo trợ

XVI. Lĩnh vực việc làm

1

Xác nhận đơn xin vay vốn giải quyết việc làm

XVII. Lĩnh vực nông nghiệp

1

Cấp sổ quản lý vịt chạy đồng

XVIII. Lĩnh vực văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ dộng

1

Công nhận gia đình văn hóa

2

Đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"

XIX. Lĩnh vực thể dục thể thao cho mọi người

1

Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

XX. Lĩnh vực nhà ở và công sở

1

Đề nghị cấp số nhà

2

Đề nghị cấp đổi số nhà

XXI. Lĩnh vực thủy sản

1

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu có công suất 90CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên

2

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản

3

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

4

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản

5

Xác nhận đơn xin đổi giấy phép khai thác thủy sản

6

Xác nhận đơn xin cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

XXII. Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1

Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam do bị mất.

2

Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam

3

Cấp đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam do thay đổi nơi thường trú

4

Cấp đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam do bị rách nát

XXIII. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1827/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1827/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2012
Ngày hiệu lực16/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1827/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1827/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành16/10/2012
       Ngày hiệu lực16/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng

           • 16/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực