Quyết định 1827/QĐ-UBND

Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1827/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sSở xây dựng Vĩnh Long 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1827/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1509/TTr-SXD ngày 26/11/2014 và Công văn số 508/STP-KSTTHC ngày 13/6/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (kèm theo phụ lục 1).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- LĐVP. UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng TH, KTN (để tổng hợp);
- Lưu: 1.22.02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND, ngày 09/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Số hồ sơ của TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực xây dựng

1

T-VLG-185869-TT

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ, thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1827/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1827/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2014
Ngày hiệu lực09/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1827/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1827/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sSở xây dựng Vĩnh Long 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1827/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sSở xây dựng Vĩnh Long 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1827/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành09/12/2014
        Ngày hiệu lực09/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1827/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sSở xây dựng Vĩnh Long 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1827/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sSở xây dựng Vĩnh Long 2014

            • 09/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực