Quyết định 1828/QĐ-UBND

Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1828/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (RANH GIỚI PHẠM VI XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG) TUYẾN QUỐC LỘ 21B ĐOẠN TỪ THỊ TRẤN KIM BÀI ĐẾN NÚT GIAO NGÃ TƯ VÁC, TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: huyện Thanh Oai, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 4464/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/10000;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1891/TTr-QHKT-HTKT ngày 22-04-2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến ngã tư Vác, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí: điểm đầu (điểm 1) nối tiếp với chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn Kim Bài đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 05/12/2016, điểm cuối (điểm 9) giao với đường tỉnh 429 (ngã tư Vác). Chiều dài tuyến đường khoảng 3,4km.

- Hướng tuyến: xác định trên cơ sở quốc lộ 21B hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đã được phê duyệt.

2. Cấp hạng: đường cấp II đồng bằng.

3. Quy mô mặt cắt ngang đường:

Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 35m, 6 làn xe cơ giới được xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đã được phê duyệt.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt.

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch: đi qua các điểm từ 1 đến 9 có tọa độ và thông số kỹ thuật được ghi trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 7’, 8’ là điểm chuyển hướng làm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch tương ứng.

- Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường): Được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và kết hợp với nội suy xác định cụ thể trên bản vẽ.

Các đường ngang giao cắt với tuyến đường trên bản vẽ được xác định sơ bộ là giao bằng trên cơ sở định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/10000 đã được phê duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tỷ lệ 1/500 tuyến đường theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

- Giao UBND huyện Thanh Oai: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc và cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới; Bàn giao hồ sơ cắm mốc cho các cơ quan quản lý, triển khai cắm mốc, quản lý mốc giới và trật tự xây dựng theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; Chủ tịch UBND các xã Phương Trung, Dân Hòa, Kim Thư; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V. Chiến, các phòng TH, TKBT, ĐT(Thực, Năng);
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1828/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1828/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1828/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1828/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1828/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1828/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành06/05/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1828/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1828/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B Hà Nội

              • 06/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực