Quyết định 1828/QĐ-UBND

Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1828/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên Hưng Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 95/TTr-NN-ĐĐ ngày 07/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên.

1. Tên gọi của quỹ: Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Tên giao dịch quốc tế: Province disaster Prevention fund Hung Yen.

2. Cơ quan qun lý Quỹ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên; địa chỉ: S 1 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; điện thoại - Fax: 03213 863 596.

3. Cơ quan thường trực: Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên; đin thoại: 03213 863 732 - Fax: 03213 863 733.

4. Quỹ phòng, chống thiên tai có con dấu riêng và được m tài khon tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

5. Quỹ hoạt động theo quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ do Chtịch UBND tỉnh ban hành.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch thu Quỹ hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức và cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Cấp phát kinh phí từ Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó và khc phục hậu quthiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước; trình thẩm tra, phê duyệt và quyết toán theo quy định hiện hành.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND tnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Cơ quan quản lý Quỹ: Giúp UBND tnh trong công tác quản lý hoạt động Quỹ.

Giám đốc Quỹ: Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ do Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trc Quỹ: Có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ, bố trí cán bộ, công chc, viên chức thuộc Chi cục Qun lý đê điều và Phòng, chống lụt bão thực hiện các nhiệm vụ của Qutheo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trn; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão; th trưng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban chỉ
đạo TW về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
ủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH
Ủ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1828/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1828/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1828/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1828/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên Hưng Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1828/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên Hưng Yên 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1828/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýDoãn Thế Cường
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1828/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên Hưng Yên 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1828/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên Hưng Yên 2015

            • 24/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực