Quyết định 1829/QĐ-UBND

Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (kèm theo phụ lục danh sách thủ tục hành chính bãi bỏ) đã được công bố kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Trần Anh Dũng;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn huyện, thị xã

3

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

4

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

5

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trường hợp hết hiệu lực

II. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Công nhận kinh tế trang trại

III. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Đăng ký đại hội của tổ chức tôn giáo

2

Đăng ký tổ chức lễ tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện, thị xã

3

Đăng ký tổ chức lễ tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi nhiều huyện, thị xã

4

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã

5

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã

6

Đăng ký hoạt động tôn giáo

7

Công nhận tổ chức tôn giáo

8

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

9

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã

10

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

11

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã trong tỉnh

12

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

13

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

14

Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

15

Việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

16

Đăng ký cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo phải xin cấp giấy phép xây dựng

IV. Lĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Công nhận Ban vận động thành lập hội

2

Xin phép thành lập hội đối với cá nhân

3

Xin phép thành lập hội đối với tổ chức

4

Giải thể hội

V. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân

2

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

5

Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở nông thôn

6

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

7

Gia hạn giấy phép xây dựng

8

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

9

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân

10

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài

11

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cá nhân trong nước

12

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

13

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho cá nhân

14

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

15

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cá nhân

16

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở đô thị

17

Cấp giấy chứng nhận số nhà

18

Cấp đổi giấy chứng nhận số nhà

19

Xác nhận công trình xây dựng hoàn thành

VI. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

1

Cấp phép đào vỉa hè thi công các công trình hạ tầng (lắp đặt HT cung cấp nước, lắp đặt hệ thống cáp quang,…)

2

Cấp phép hạ bậc vỉa hè

3

Cấp phép chặt hạ, mé nhánh cây xanh đô thị

4

Cấp phép sử dụng vỉa hè

5

Cấp phép soi lộ

VII. Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp phép xe đậu đỗ

2

Cấp phép xe lưu thông vào đường cấm

VIII. Lĩnh vực hành chính tư pháp

1

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

2

Chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản

3

Chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

4

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

5

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

6

Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, song ngữ

7

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

8

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

9

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

10

Cấp bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch

11

Chứng thực các hợp đồng thuê nhà, mua bán, tặng cho nhà ở

12

Xác nhận mất sổ bộ hoặc không quản lý sổ bộ

IX. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

1

Đăng ký kinh doanh Hộ cá thể

2

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ cá thể

3

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Hộ cá thể

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hộ cá thể

5

Chấm dứt kinh doanh của Hộ cá thể

X. Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

1

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

2

Đăng ký đổi tên Hợp tác xã

3

Thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã

4

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã

5

Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

6

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

7

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

10

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

11

Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã

12

Giải thể tự nguyện Hợp tác xã

13

Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, tách

14

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã hợp nhất

15

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã sáp nhập

XI. Lĩnh vực người có công

1

Giải quyết trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

2

Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

3

Giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng từ trần

4

Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

5

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

6

Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

7

Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

8

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

9

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

10

Giải quyết chế độ trợ cấp tuất từ trấn đối với người có công với cách mạng

11

Giải quyết chế độ trợ cấp hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng

12

Giải quyết chế độ trợ cấp hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng

13

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với thương binh

14

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với liệt sĩ

15

Giải quyết chế độ trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người có công

16

Cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi trợ cấp hàng tháng cho người có công.

17

Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công

18

Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ

19

Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

20

Tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người có công

21

Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công

22

Hổ trợ tu sửa nhà ở cho gia đình người có công

23

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước

24

Cấp Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ

25

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

26

Đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công

27

Giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sĩ quản lý tại gia đình và nghĩa trang liệt sĩ

XII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1

Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp của người 85 tuổi trở lên không có chế độ bảo hiểm xã hội

2

Hỗ trợ gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ em mồ côi/ bị bỏ rơi thuộc hộ nghèo

3

Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

4

Xác nhận hộ nghèo

5

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

XIII. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1

Đăng ký hợp đồng lao động (nhân viên làm việc trong cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể)

XIV. Lĩnh vực đất đai

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng trang trại ở nông thôn

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có quyết định hòa giải thành

4

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyết định, bản án của tòa án, cơ quan thi hành án

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai

6

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

7

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

8

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường

10

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thực hiện hợp thửa đất

11

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thực hiện tách thửa đất

12

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất (có giấy bìa đỏ)

13

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp có văn bản chia tách thửa đất đối với hộ gia đình, hoặc nhóm người sử dụng chung.

14

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

15

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

16

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

17

Đăng ký chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

18

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, thay đổi diện tích thửa đất, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

19

Gia hạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

20

Gia hạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

21

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

22

Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân

23

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản đối với hộ gia đình, cá nhân

24

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

25

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

26

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo chủ trương dồn điền đổi thửa

27

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

28

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

29

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

30

Thừa kế quyền sử dụng đất

31

Tặng cho quyền sử dụng đất

32

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

33

Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

34

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

35

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

36

Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh

37

Điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp cấp nhầm số thửa, cấp không đúng diện tích hoặc ranh giới thực tế do bản đồ địa chính lập không đúng với hiện trạng sử dụng đất

XV. Lĩnh vực môi trường

1

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

2

Đề nghị xác nhận đề án cam kết bảo vệ môi trường

3

Đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

XVI. Lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động

1

Xác nhận đăng ký gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke

2

Xác nhận đăng ký gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường

3

Xác nhận đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh vũ trường

4

Xác nhận đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh karaoke

5

Chấp thuận địa điểm quảng cáo

6

Xác nhận cho phép địa điểm thực hiện quảng cáo

7

Cấp giấy giới thiệu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

8

Xác nhận đơn xin phép tổ chức văn nghệ quần chúng

9

Cấp giấy giới thiệu hoạt động patin

10

Cấp giấy giới thiệu hoạt động võ thuật

11

Công nhận ấp khóm văn hóa

12

Tái công nhận ấp khóm văn hóa

XVII. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

2

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ

3

Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ

4

Cho phép hoạt động trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động

5

Giải thể nhà trường, nhà trẻ

6

Đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

7

Thành lập trường tiểu học

8

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

9

Đình chỉ hoạt động trường tiểu học

10

Cho phép hoạt động trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động

11

Giải thể trường tiểu học

12

Thành lập trường trung học cơ sở

13

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

14

Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

15

Giải thể trường trung học cơ sở

16

Cấp giấy phép dạy thêm học thêm

17

Tiếp nhận học sinh ngoài tỉnh cấp trung học cơ sở

18

Xin học lại tại trường cũ cấp trung học cơ sở

19

Xin học lại cấp trung học cơ sở đối với học sinh ngoài tỉnh chuyển đến

20

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

21

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

XVIII. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

2

Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

XIX. Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

1

Tuyển dụng viên chức ngạch Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

2

Thuyên chuyển giáo viên trong tỉnh

3

Thuyên chuyển giáo viên ngoài tỉnh

XX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp Công dân

2

Xử lý đơn thư

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

Giải quyết tố cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1829/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2012
Ngày hiệu lực16/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1829/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1829/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành16/10/2012
       Ngày hiệu lực16/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng

           • 16/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực