Quyết định 183/QĐ-UBND

Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 183/QĐ-UBND ban tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC, HÀNG NĂM TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Công văn số 6163/VPCP-KG ngày 11/03/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đng toàn quốc (Cuộc thi);

Theo đề ngh của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 05/TTr-LHH ngày 11/01/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 129/SNV-TCBC ngày 21/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên sau:

* Trưởng ban

Ông Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

* Phó Trưởng ban:

1. Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

2. Mời ông Đặng Minh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

* Các ủy viên:

1. Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Ông Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Mời ông Trần Tấn Châu, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tnh ủy;

5. Ông Nguyễn Quang Thiện, Chánh Văn phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

6. Bà Bùi Thị Hạnh, Phó trưởng ban Ban Thông tin Phổ biến kiến thức và Hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi xây dựng Quy chế tchức và hoạt động của Ban Tchức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc và đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban Tổ chức và quá trình tổ chức Cuộc thi.

3. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tnh;
- VPUB: PCVP (VX), VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ttrung47)

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 183/QĐ-UBND ban tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 183/QĐ-UBND ban tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu183/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 183/QĐ-UBND ban tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc Quảng Ngãi 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/QĐ-UBND ban tổ chức thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc Quảng Ngãi 2016

             • 27/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực