Quyết định 1830/QĐ-UBND

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1830/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 868/TTr-SKHCN ngày 20/8/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1807/TTr-SNV ngày 23/8/2021 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 4;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VTVL CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 1830/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh)

VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức tối thiểu

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế được giao

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

- Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của sở trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giữ mối liên hệ của sở với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, Bộ KH&CN và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Chủ trì chỉ đạo xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực KHCN;

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Sở, giao ban, sơ kết, tổng kết, các hội nghị chuyên ngành triển khai các nhiệm vụ của Sở

- Tham dự các cuộc họp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KHCN và các cuộc họp phối hợp triển khai nhiệm vụ các ngành, địa phương.

- Xử lý công văn đến; điều hành hoạt động chung toàn sở;

- Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo chung đối với các Phó Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng/đơn vị trong các mặt công tác của ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư phát triển; công tác tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; pháp chế, cải cách hành chính; hành chính, quản trị, đối ngoại; thanh tra hành chính và chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; dịch vụ công; hoạt động KH&CN cấp huyện..

- Chủ tịch các Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng nâng lương của sở;

- Trực tiếp duyệt ký các hợp đồng KHCN;

- Là người phát ngôn của Sở; chủ tài khoản của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, Công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

CC hoặc Cử nhân

CVC

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN. Định hướng, quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về KHCN

2. Kỹ năng: Tổ chức, điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

- Giúp Giám đốc sở trực tiếp phụ trách một số mặt công tác thuộc lĩnh vực KHCN theo sự phân công của Giám đốc sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

- Khi giám đốc sở vắng mặt, một phó giám đốc sở được ủy quyền điều hành hoạt động chung của sở trong thời gian giám đốc sở vắng mặt.

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; ứng dụng KH&CN; phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; quản lý nhà nước về công nghệ; thị trường và tổ chức KH&CN; an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; sáng kiến; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; phát triển hoạt động đơn vị sự nghiệp KH&CN;

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra hoạt động các phòng, đơn vị được giao phụ trách.

- Trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành, báo cáo chuyên môn.... thuộc lĩnh vực được phân công (trừ văn bản thuộc trách nhiệm của Giám đốc); ký các văn bản thay Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt hoặc ủy quyền.

- Xử lý công văn đến khi có sự ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt.

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở.

- Người phát ngôn được ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc ủy quyền

100%

02

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, Công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

CC hoặc Cử nhân

CVC

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KHCN, phát triển tiềm lực KHCN. Quản lý, lãnh đạo, điều hành, ngoại giao, tập hợp, quy tụ, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của phòng KHTH;

- Quản lý, điều hành hoạt động của phòng KHTH;

- Tham mưu xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm, trung hạn, dài hạn của toàn ngành KH&CN; đôn đốc các phòng/đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở.

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả công tác của phòng;

- Chủ trì các cuộc họp của phòng.

- Quản lý, phân công nhiệm vụ, đôn đốc cán bộ, chuyên viên của phòng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện quản lý chung các nhiệm vụ KH&CN theo chức năng nhiệm vụ của phòng được phân công, kế hoạch phân bổ kinh phí các nhiệm vụ KH&CN, báo cáo Giám đốc Sở tiến độ cấp kinh phí các nhiệm vụ KHCN hàng tháng.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng dự toán các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

- Thực hiện quản lý các nhiệm vụ Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban của Sở được bầu và phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng QLChuyên ngành

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê KH&CN theo quy định của pháp luật

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng QL chuyên ngành

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ, Thông tin và Thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN;

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả công tác của phòng;

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, ATBX, Thông tin và Thống kê KHCN.

- Thực hiện Báo cáo quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân, về sở hữu trí tuệ hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ KH&CN;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATBX đối với các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc hướng dẫn đơn vị khai báo, lập hồ sơ xin cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ khai báo, hồ sơ xin cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thống kê các nguồn bức xạ và nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra An toàn bức xạ

- Tổ chức kiểm tra về việc đảm bảo An toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ;

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ của tỉnh. Theo dõi việc triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố.

- Tham mưu quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

- Tham mưu Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn;

- Tham mưu phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát;

- Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu các biện pháp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu thực hiện hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

- Tham mưu cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

- Tham mưu các biện pháp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành và các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương;

- Tham mưu tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh hàng năm

- Tham mưu tổ chức xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức quản lý công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN và thống kê KHCN;

- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về KH&CN hàng năm; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập kế hoạch mua sách, đặt báo chí hàng năm cho Sở;

- Tổ chức quản lý các hoạt động của thư viện KH&CN;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án được Giám đốc Sở giao quản lý thuộc các lĩnh vực SHTT, ATBX và Thông tin Thống kê KH&CN.

- Kiểm soát báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, điều hành hoạt động Phòng QLCN&TTCN theo chức năng nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo kế hoạch tháng, năm;

- Tham mưu đề xuất, dự thảo các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực công nghệ;

- Tham mưu phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt theo quy định

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương;

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

- Tham mưu đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại địa phương theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo thực hiện các TTHC và quản lý, lưu giữ hồ sơ các nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật và quy trình ISO của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Khoa học

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, điều hành hoạt động Phòng QLKH theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực KHCN tại địa phương.

- Phối hợp tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tham mưu danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tổ chức quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ:

+ Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định tài chính các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Dự thảo hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức quản lý, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo thuyết minh và hợp đồng đã phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Dự thảo thanh lý hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho các đơn vị có liên quan.

- Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu.

- Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật

- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- Báo cáo, góp ý các văn bản có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN, việc thực hiện kế hoạch KH&CN đối với cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc UBND cấp huyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra Sở

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

- Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc sở giao;

- Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

- Kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

- Kiến nghị Giám đốc sở giải quyết vấn đề về công tác thanh tra, trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Chánh Thanh tra bộ;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Giúp Giám đốc sở tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

- Kiến nghị Giám đốc sở áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

- Có trách nhiệm tổ chức và bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

- Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở khi được giao;

- Xem xét việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới trực tiếp của sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Giám đốc sở xem xét, giải quyết lại.

- Giúp Giám đốc sở tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

- Kiến nghị Giám đốc sở kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi tham nhũng.

- Giúp Giám đốc sở tiếp nhận yêu cầu giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn Thanh tra theo quy định khi được phân công;

- Hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền phổ biến các văn bản quy pháp pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng hàng năm;

- Chủ trì họp xử lý vi phạm hành chính thanh tra diện rộng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN;

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Giám đốc Sở;

- Lập lịch làm việc hàng tuần;

- Rà soát văn bản QPPL;

- Họp Ban chỉ đạo 389;

- Tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định đối với công tác PCTN, Giải quyết KNTC, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp,...

- Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng;

- Tham gia các nhiệm vụ giám định tư pháp (hội đồng định giá tài sản, tiêu hủy…) và tham dự tập huấn;

- Tổ chức thanh tra việc chấp hành Luật khoa học và công nghệ đối với cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp huyện;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso của thanh tra;

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính của Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

-Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, Công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên

Theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, quyết đoán xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.6

Phó trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của phòng

- Tham gia quản lý, điều hành Phòng KHTH theo chức năng nhiệm vụ;

- Tham mưu tổng hợp quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình đề tài, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND tỉnh giao.

- Tham mưu xây dựng và tổng hợp kế hoạch; lập và phân bổ dự toán; giao dự toán; điều chỉnh dự toán NSNN hàng năm theo quy định.

- Tham mưu tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu tổ chức thành lập tổ thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Tham mưu thành lập hội đồng đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh và các nguồn kinh phí khác có liên quan.

- Tham mưu tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; Tham mưu tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

- Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý tài sản và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành.

- Tham mưu Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở giao trực tiếp/đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công về KHCN và tham mưu quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

- Trực tiếp thực hiện công tác Tổ chức - Cán bộ; Lao động - Tiền lương; Công tác Đào tạo; Thi đua - Khen thưởng.

- Trực tiếp thực hiện công tác tổng hợp báo cáo; Thông báo các kết luận của Giám đốc sở.

- Trực tiếp thực hiện công tác Cải cách Hành chính; Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; Duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại phòng Kế hoạch Tổng hợp.

- Công tác quản trị hành chính văn phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trong cơ quan, đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở; Thăm hỏi - chúc mừng; phân công lái xe đưa đón Lãnh đạo đi công tác; công tác quân sự, …

- Công tác pháp chế; Văn thư - lưu trữ; Đôn đốc công văn;

- Xây dựng, tổng hợp trình Lãnh đạo Sở ban hành quy chế làm việc, và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế, quy định sau khi được ban hành;

- Phối hợp với Trưởng phòng quản lý các nhiệm vụ Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Thục hiện công tác hành chính văn phòng, gồm: tiếp khách, văn hóa công sở, vệ sinh môi trường; làm việc với công an hàng kỳ; Phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão…

- Thục hiện công tác hợp tác quốc tế về KH&CN.

- Chỉ đạo theo dõi bộ phận tiếp dân “tiếp nhận và trả kết quả” giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực hội đồng lương.

- Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng.

- Phối hợp với các phòng/đơn vị có liên quan của Sở đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Thực hiện lưu trữ theo quy định đối với các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm: tham gia các Ban của Sở được bầu và phân công

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở hoặc giao ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở hoặc giao ủy quyền.

100%

02

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý chuyên ngành

- Tham mưu và chịu trách nhiệm với Trưởng phòng, với lãnh đạo Sở về các hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ được Sở giao;

- Tham gia quản lý, điều hành Phòng QL chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý SHTT và Thông tin Thống kê KH&CN

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý SHTT Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý SHTT, Thông tin và Thống kê KHCN.

- Thực hiện Dự thảo Báo cáo quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ KH&CN;

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu các biện pháp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu thực hiện hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

- Tham mưu cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

- Tham mưu các biện pháp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành và các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tham mưu các biện pháp hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Tham mưu các hoạt động phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương;

- Tham mưu tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp Dự thảo báo cáo về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh hàng năm

- Tham mưu tổ chức xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu tổ chức quản lý công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN và thống kê KHCN;

- Xây dựng Dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền về KH&CN hàng năm; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập kế hoạch mua sách, đặt báo chí hàng năm cho Sở;

- Tổ chức quản lý các hoạt động của thư viện KH&CN;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án được trưởng phòng giao thuộc các lĩnh vực SHTT và Thông tin Thống kê KH&CN.

- Xây dựng dự thảo báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin; Thông tin - Thư viện.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng;

- Tham gia quản lý, điều hành hoạt động Phòng theo chức năng nhiệm vụ;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghệ; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh về quản lý công nghệ; Tham mưu tổ chức đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả phát triển công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Thực hiện tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

- Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp; năng lực hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát triển; chứng nhận và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn địa phương; tổng hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương;

- Thực hiện giải quyết các TTHC và quản lý nhiệm vụ KH&CN được phân công hàng năm theo quy định pháp luật và quy trình ISO của phòng;

- Tổng hợp kế hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của phòng định kỳ tuần, tháng, 6 tháng, năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở hoặc giao ủy quyền.

- Tham mưu phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt theo quy định;

- Phối hợp tổ chức việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Phối hợp thực hiện thẩm định kinh phí; Phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Khoa học

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham gia quản lý, điều hành hoạt động Phòng QLKH theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực KHCN tại địa phương.

- Phối hợp tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tham mưu danh mục các đề xuất đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Tổ chức quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ:

+ Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định tài chính các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Dự thảo hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức quản lý, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo thuyết minh và hợp đồng đã phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Dự thảo thanh lý hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho các đơn vị có liên quan.

- Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu.

- Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật

- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- Báo cáo, góp ý các văn bản có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở hoặc giao ủy quyền.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.8

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

- Tham mưu cho lãnh đạo sở và Chánh thanh tra thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra Sở

- Trực tiếp giúp việc cho Chánh thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về các mặt công tác được phân công.

- Tham mưu, đề xuất với Chánh thanh tra xử lý các nội dung công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách và báo cáo Chánh thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Điều hành công việc của thanh tra sở khi được Chánh thanh tra sở giao.

- Giúp Chánh thanh tra lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở theo quy định của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc sở giao;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở giải quyết vấn đề về công tác thanh tra;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Giúp Chánh thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.

- Giúp Chánh thanh tra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

- Thực hiện và bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chánh thanh tra xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở khi được giao.

- Giúp Chánh thanh tra xem xét việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới trực tiếp của sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Giám đốc sở xem xét, giải quyết lại.

- Giúp Chánh thanh tra tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi tham nhũng.

- Thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn Thanh tra theo quy định khi được phân công;

- Hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.

- Lập và lưu giữ hồ sơ thanh tra theo quy định.

- Thực hiện và tham mưu việc tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy pháp pháp luật.

- Tham mưu tổ chức và thực hiện việc góp ý văn bản quy phạm pháp luật

- Tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng hàng năm;

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính thanh tra diện rộng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN;

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo, Chánh thanh tra, Giám đốc Sở;

- Lập lịch làm việc hàng tuần;

- Rà soát văn bản QPPL;

- Họp Ban chỉ đạo 389;

- Tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định đối với công tác PCTN, Giải quyết KNTC, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp,...

- Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng;

- Tham gia các nhiệm vụ giám định tư pháp (hội đồng định giá tài sản, tiêu hủy…) và tham dự tập huấn;

- Thực hiện và tham mưu tổ chức thanh tra việc chấp hành Luật khoa học và công nghệ đối với cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp huyện;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso của thanh tra;

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính của Sở

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Giám đốc sở quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở và Chánh thanh tra theo quy định của pháp luật.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

-Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên

Theo tiêu chuẩn ngạch Thanh tra viên

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

- Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.9

Chi cục trưởng

CV

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

- Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm

- Tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động 06 tháng

đầu năm

- Tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Tham dự các cuộc họp giao ban giữa tháng, tháng

- Xử lý văn bản đến

- Chỉ đạo Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào

tạo tập huấn

- Tổng hợp báo cáo đột xuất

- Nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản .

- Tham mưu ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

- Tham mưu thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Iso 9001 trên địa bàn tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, hành chính quản trị.

- Chỉ đạo các hoạt động quản lý đo lường.

- Chỉ đạo quản lý các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công tác kế toán chi cục

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan của cán bộ công chức, viên chức

- Lập lịch làm việc hàng tuần.

- Tổ chức họp chi cục

- Dự hội nghị tổng kết năm của các phòng, đơn vị trực thuộc

- Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức hàng năm

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

CC hoặc Cử nhân

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.10

Phó Chi cục trưởng

CV

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng; mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục theo phân công.

- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm

- Tham gia tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tham gia tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm

- Tham gia tổng hợp báo cáo giao ban giữa tháng, tháng

- Xử lý văn bản đến khi được giao ủy quyền.

- Tổng hợp báo cáo đột xuất

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản.

- Tham gia tham mưu ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động TĐC

- Tham mưu chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng các tổ chức cá nhân; công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và quản lý thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Thực hiện phối hợp với các đơn vị thanh tra chuyên ngành

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chi cục trưởng và Lãnh đạo Sở hoặc giao ủy quyền.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Toán-Thống kê

- Tin học; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin;

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

CV

Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo chi cục thực hiện công tác QLNN về tiêu chuẩn chất lượng

- Quản lý, điều hành hoạt động Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Tổ chức thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị thanh, kiểm tra chuyên ngành

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa,

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo chi cục.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành: Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng Quản lý Đo lường - Tổng hợp

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo chi cục thực hiện công tác QLNN về đo lường; công tác hành chính tổng hợp;

- Quản lý, điều hành hoạt động phòng quản lý Đo lường - Tổng hợp

- Lập kế hoạch công tác phòng và kết quả hoạt động chi cục hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất.

- Tổ chức thanh, kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị thanh, kiểm tra chuyên ngành

- Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Cập nhật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường.

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của chi cục

- Xử lý văn bản đến của phòng

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị công chức và Hội nghị tổng kết hàng năm

- Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chi cục

- Họp Đánh giá công chức.

- Tham mưu soạn thảo văn bản QPPL

- Theo dõi, kiểm tra công tác bộ phận một cửa

- Quản lý chung về tài sản cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị,...) kiểm tra mua sắm tài sản

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc tạp vụ và quy chế làm việc của cơ quan.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo chi cục.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực:

Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.1.12

Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

CV

Phòng Quản lý Đo lường - Tổng hợp

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác quản lý Đo lường - Tổng hợp theo phân công

- Tham gia quản lý, điều hành Phòng QL Đo lường - Tổng hợp

- Tham mưu Lập kế hoạch công tác phòng và kết quả hoạt động chi cục hàng năm

- Tham mưu Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất.

- Tham mưu Tổ chức thanh, kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Phối hợp với các đơn vị thanh, kiểm tra chuyên ngành

- Tham mưu Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Tham mưu Cập nhật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường.

- Tham mưu Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực:

Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Tham mưu cho Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng thực hiện công tác tiêu chuẩn chất lượng.

- Tham gia quản lý, điều hành Phòng QL Tiêu chuẩn chất lượng.

- Tham mưu Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm - Tham mưu Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tham mưu Công tác quản lý đầu mối về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Tham mưu Tổ chức thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Phối hợp với các đơn vị thanh, kiểm tra chuyên ngành

- Tham mưu Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia và tư vấn ISO

- Tham mưu Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Tham mưu Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa,

- Tham mưu Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Tham mưu Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo chi cục và trưởng phòng

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

TC

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

1. Năng lực:

Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về KH&CN, phát triển tiềm lực KHCN. Có năng lực tổ chức quản lý, điều hành, khả năng quy tụ công chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

 

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

08

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

Quản lý Kế hoạch - tài chính

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác tổng hợp, đôn đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm, quản lý kinh phí chi quản lý nhà nước và kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tham gia rà soát quy hoạch, định hướng phát triển KHCN 5 năm, nhằm cụ thể kế hoạch KHCN hàng năm. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm của ngành.

- Tham gia thẩm định kinh phí đề tài/ dự án; kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án; quyết toán kinh phí đề tài, dự án.

- Thực hiện kiểm tra, theo dõi kinh phí các nhiệm vụ KHCN của các phòng chuyên môn quản lý; Báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi kinh phí các nhiệm vụ cho Trưởng phòng để phối hợp với các phòng chuyên môn.

- Thông báo/kiểm tra số liệu, tiến độ cấp tạm ứng/thanh toán kinh phí của các nhiệm vụ được phân công với phòng chuyên môn quản lý nhiệm vụ đó để cập nhật vào phần mềm quản lý đề tài, dự án.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo thống kê theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN của toàn Sở - định kỳ cùng với báo cáo giao ban cuối tháng;

- Tham gia lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở;

- Tham gia thẩm định và điều chỉnh dự toán cho đơn vị dự toán thuộc Sở

- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán thuộc Sở.

- Tham gia quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán thuộc Sở. Lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở.

- Thực hiện công tác kế toán các khoản thu phí, lệ phí; kế toán thanh toán, kế toán tiền lương - bảo hiểm xã hội; kế toán thuế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1.Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.2

Quản lý Công nghệ

CV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

Tham mưu, trực tiếp thực hiện triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu đề xuất, dự thảo các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực công nghệ;

- Tham mưu phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt theo quy định;

- Tham mưu tổ chức đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả phát triển công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Phối hợp tổ chức việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Phối hợp thực hiện thẩm định kinh phí; Phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Tham mưu hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương;

- Tham mưu hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.3

Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

CV

Phòng Quản lý chuyên ngành

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ

- Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý ATBX

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATBX

- Thực hiện góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý ATBX

- Thực hiện Dự thảo Báo cáo quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân, hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ KH&CN;

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATBX đối với các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp hướng dẫn đơn vị khai báo, lập hồ sơ xin cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Tham mưu tổ chức thẩm định hồ sơ khai báo, hồ sơ xin cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ, hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thực hiện thống kê các nguồn bức xạ và nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức kiểm tra về việc đảm bảo An toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ; Tham gia đoàn thanh tra An toàn bức xạ

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ của tỉnh. Theo dõi việc triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố.

- Tham mưu quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

- Tham mưu Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn;

- Tham mưu phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát;

- Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án được trưởng phòng giao thuộc các lĩnh vực An toàn bức xạ.

- Xây dựng dự thảo báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất trong lĩnh vực An toàn bức xạ.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Thông tin - Thư viện; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.4

Quản lý sở hữu trí tuệ

CV

Phòng Quản lý chuyên ngành

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác quản lý sở hữu trí tuệ và công tác quản lý thông tin, thống kê KHCN

- Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý SHTT

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý SHTT

- Tham mưu góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý SHTT

- Xây dựng Dự thảo Báo cáo quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ KH&CN;

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu các biện pháp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu thực hiện hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để xác lập quyền, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

- Tham mưu cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật

- Tham mưu các biện pháp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành và các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tham mưu các biện pháp hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Tham mưu các hoạt động phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương;

- Tham mưu tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng Dự thảo báo cáo về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh hàng năm

- Tham mưu tổ chức xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng dự thảo báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý Thông tin Thống kê KH&CN

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Thông tin và Thống kê KHCN;

- Tham mưu góp ý dự thảo các văn bản lấy ý kiến của ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý Thông tin và Thống kê KHCN.

- Tham mưu tổ chức quản lý công tác quản lý nhà nước về thông tin KHCN và thống kê KHCN;

- Xây dựng Dự thảo kế hoạch thông tin, tuyên truyền về KH&CN hàng năm;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập kế hoạch mua sách, đặt báo chí hàng năm cho Sở;

- Tổ chức quản lý các hoạt động của thư viện KH&CN;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án được trưởng phòng giao thuộc các lĩnh vực Thông tin Thống kê KH&CN.

- Tham mưu giám sát việc cập nhật tin bài trên website của Sở KH&CN.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác Thống kê KH&CN theo quy định.

- Xây dựng dự thảo báo cáo phòng giữa tháng, hàng tháng, hàng quý, năm và các báo cáo đột xuất trong lĩnh vực thông tin và Thống kê KH&CN

100%

02

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Thông tin - Thư viện; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.5

Quản lý Khoa học

CV

Phòng Quản lý khoa học

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác kế hoạch năm của phòng, tham mưu xác định các nhiệm vụ KH&CN hàng năm, quản lý các nhiệm vụ KH&CN

- Tham mưu công tác theo ngành và lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực KHCN tại địa phương thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội

- Tổ chức quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội:

+ Tổ chức hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định tài chính các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Dự thảo hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức quản lý, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo thuyết minh và hợp đồng đã phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường;

3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

+ Dự thảo thanh lý hợp đồng KHCN ký kết với các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho các đơn vị có liên quan.

- Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội

- Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

- Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội

- Báo cáo, góp ý các văn bản có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc 3 lĩnh vực: 1. Nông nghiệp; 2. Công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải và tài nguyên môi trường; 3. Giáo dục, y tế và văn hóa xã hội.

100%

03

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.6

Quản lý thị trường KHCN

CV

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

Tham mưu, trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý và phát triển thị trường KH&CN

- Tham mưu đề xuất, dự thảo các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực công nghệ;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về công nghệ; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh về quản lý công nghệ;

- Tham mưu phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt theo quy định;

- Tham mưu tổ chức đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả phát triển công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Phối hợp tổ chức việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Phối hợp thực hiện thẩm định kinh phí; Phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

- Tham mưu tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp; năng lực hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, phát triển; chứng nhận và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn địa phương; tổng hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;

- Tham mưu tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

100%

02

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc 2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.7

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

CV

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn- chất lượng

- Tham gia Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tham mưu Công tác tiêu chuẩn hóa và công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Tham mưu Làm việc với các Sở ngành chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn

- Tham mưu Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia

- Tổ chức tập huấn cho các tổ chức cá nhân

- Tham gia tổ tư vấn giúp Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

03

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.2.8

Quản lý Đo lường

CV

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Lập kế hoạch công tác phòng hàng năm

- Tham mưu Tổng hợp báo cáo phòng hàng tháng, quý, năm

- Tham mưu Tổ chức kiểm tra về đo lường các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Phối hợp với các thanh tra sở thanh tra chuyên ngành

- Tham mưu Phối hợp với các đơn vị kiểm tra chuyên ngành

- Tham mưu Giám sát và quản lý hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu Hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT thông qua bản tin

- Tham mưu Giám sát, thống kê, lập dữ liệu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa, sử dụng PTĐ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

- Tham mưu Cập nhật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật của lĩnh vực quản lý đo lường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

02

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thôn tin

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung chung

11

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

11.2.9

Thanh tra

TTV hoặc Chuyên viên

Thanh tra Sở

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp giúp việc cho Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra về các mặt công tác được phân công.

- Tham mưu, đề xuất với Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra xử lý các nội dung công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách và báo cáo Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Giúp Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở theo quy định của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở kết luận những phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi giao;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở giải quyết vấn đề về công tác thanh tra;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.

- Giúp Chánh thanh tra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

- Thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở khi được giao;

- Giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra xem xét việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới trực tiếp của sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Giám đốc sở xem xét, giải quyết lại.

- Giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra kiến nghị Giám đốc sở kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi tham nhũng.

- Thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn Thanh tra theo quy định khi được phân công;

- Hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật.

- Lập và lưu giữ hồ sơ thanh tra theo quy định.

- Tham mưu và thực hiện việc tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy pháp pháp luật.

- Tham mưu tổ chức và thực hiện việc góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng hàng năm;

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính thanh tra diện rộng chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính theo chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN;

- Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo, Chánh thanh tra, Giám đốc Sở;

- Lập lịch làm việc hàng tuần;

- Rà soát văn bản QPPL;

- Tham gia họp Ban chỉ đạo 389 khi được phân công;

- Tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định đối với công tác PCTN, Giải quyết KNTC, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp,...khi được giao;

- Họp triển khai công việc thanh tra sở định kỳ hàng tháng;

- Tham gia các nhiệm vụ giám định tư pháp (hội đồng định giá tài sản, tiêu hủy…) và tham dự tập huấn khi được phân công;

- Tham mưu và thực hiện việc tổ chức thanh tra việc chấp hành Luật khoa học và công nghệ đối với cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp huyện;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso của thanh tra;

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính của Sở - Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng định kỳ và đột xuất.

- Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực KHCN và xử lý vi phạm hành chính

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với đơn vị thuộc Sở trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

- Tham mưu tổ chức thanh tra việc chấp hành Luật khoa học và công nghệ đối với cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp huyện.

- Tham mưu giúp Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở, Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra theo quy định của pháp luật.

100%

03

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Theo tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ

Theo tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Nghiên cứu, vận dụng pháp luật, phát hiện vi phạm, phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.2.10

Pháp chế

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác pháp chế

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở để gửi cho các đơn vị.

- Báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và cả năm

- Báo cáo thực hiện rà soát văn bản QPPL của ngành khoa học và công nghệ

- Báo cáo đăng ký xây dựng VB QPPL hàng năm

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ KH&CN, chỉ đạo của UBND tỉnh

- Đôn đốc theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

 

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng

- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

- Tham mưu và thực hiện công tác tuyển dụng công chức và phối hợp với đơn vị sự nghiệp tuyển dụng viên chức

- Tham mưu rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ

- Thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và kiện toàn hoạt động của các phòng, đơn vị

- Thủ tục nghỉ việc, chuyển công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự hoặc thử việc.

- Theo dõi và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán  bộ, công chức: Nâng ngạch, bậc lương, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, trợ cấp, nghỉ phép, nghỉ thai sản.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức

- Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm

- Công việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn của công chức

- Tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và công tác thi đua khen thưởng.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ kê khai tài sản hàng năm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức theo kế hoạch.

- Thực hiện lưu trữ các tài liệu về công tác cán bộ, hồ sơ lương các năm.

- Thực hiện theo dõi phối hợp phúc tra quân sự hàng năm, tham mưu cử cán bộ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.

 

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác hành chính tổng hợp

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết công tác hàng năm của phòng.

- Tham mưu tổng hợp báo kết quả công tác năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng tháng

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng Quý

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN 06 tháng đầu năm

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng năm

- Thông báo kết quả giao ban giữa tháng, tháng

- Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN hàng tháng gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

- Thư ký các cuộc Họp giao ban lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị định kỳ hàng tháng.

- Tham mưu xây dựng báo cáo đột xuất theo chỉ đạo Bộ KHCN, UBND tỉnh, Sở, Ban , Ngành

- Theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động chung của sở

- Theo dõi công tác quân sự cơ quan

- Thực hiện thông báo chỉ đạo của lãnh đạo sở

- Thư ký cuộc Họp đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm

- Tham gia hướng dẫn, các đơn vị trong việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; công tác quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của phòng.

- Tổng hợp và lập báo cáo công tác phòng (tuần, ½ tháng, tháng, 06 tháng và năm);

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.3

Hành chính một cửa

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác hành chính một cửa

- Báo cáo 6 tháng đầu năm và cả năm

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ KH&CN, chỉ đạo của UBND tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cá nhân nộp tại bộ phận một cửa

- Chuyển và tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo sở và các phòng

- Trả kết quả theo cơ chế một cửa

- Tham mưu cải tiến quy trình một cửa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.4

Quản trị công sở

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác quản trị công sở

- Trực tiếp quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan, kiểm kê định kỳ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn lao động.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị văn phòng.

- Trực tiếp mua sắm, quản lý việc cấp phát văn phòng phẩm, thực hiện công tác thanh toán văn phòng.

- Theo dõi số km và xăng xe sử dụng hàng tháng

- Phục vụ các cuộc họp, hội nghị của sở, ngành

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

01

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Luật; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm.

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.5

Công nghệ thông tin

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác công nghệ thông tin

- Quản trị, theo dõi hệ thống mạng máy tính, và các thiết bị tin học của cơ quan.

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn

- Bảo trì hệ thống mạng, máy tính của Sở

- Khắc phục Sự cố mạng, máy tính tại Sở

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Sở. Đánh giá thiết bị CNTT đề nghị nâng cấp, sửa chữa, thanh lý

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị xử lý sự cố cơ bản về mạng, máy tính

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị truy cập sử dụng các hệ thống phần mềm và các dịch vụ đã triển khai trên hạ tầng mạng của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Máy tính, công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.6

Kế toán

KTV hoặc Chuyên viên

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Quản lý Đo lường - Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Phản ánh chính xác, kịp thời việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành dự toán NSNN; chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức; quản lý sử dụng tiền và tài sản.

- Lập và nộp các loại báo cáo tài chính theo quy định

- Tổ chức thực hiện các phần hành công việc kế toán:

+ Kế toán tiền và vật tư.

+ Kế toán tài sản cố định

+ Kế toán các khoản thu

+ Kế toán các khoản chi

+ Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm

+ Kế toán các khoản phải trả

+ Kế toán các nguồn kinh phí

+ Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

+ Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

- Tham mưu tổ chức xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán trực thuộc; tham mưu tổ chức xét duyệt quyết toán các nhiệm vụ KHCN

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

100%

02

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

 

CV

Theo tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ

Theo tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ

Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống nhanh, kịp thời, hiệu quả, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.7

Thủ quỹ

CS

Phòng Kế hoạch - Tài chính và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thủ quỹ

- Thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, gửi tiền hoặc các giao dịch tiền mặt khác tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng

- Thực hiện việc quản lý thu, chi tiền mặt; theo dõi các khoản tạm ứng tiền mặt

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng.

 

KN

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp và đảm bảo các tiêu chuẩn khác của vị trí việc làm đảm nhiệm

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Quản lý tiền mặt; vào sổ sách kịp thời; đếm tiền nhanh, không nhầm lẫn; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt. Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.8

Văn thư

CS

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu, trực tiếp thực hiện thực hiện công tác văn thư

- Tiếp nhận văn bản đến, chuyển lãnh đạo cơ quan, đơn vị xử lý .Tiếp nhận văn bản đi, nhân bản, đóng dấu, phát hành và lưu văn bản đi

- Thực hiện Phô tô tài liệu, văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo định kỳ

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng.

 

KN

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên với:

- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác và đảm bảo các tiêu chuẩn của vị trí việc làm đảm nhiệm

 

 

 

 

Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc

11.3.9

Lưu trữ

CV

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tham mưu, trực tiếp thực hiện thực hiện công tác lưu trữ

- Lưu trữ hồ sơ công việc, lưu trữ văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu

- Sắp xếp hồ sơ tài liệu, lưu trữ, bảo quản và giao nộp tài liệu lưu trữ

- Khai thác sử dụng tài liệu hiệu quả

- Tổng hợp báo cáo tài liệu hết giá trị sử dụng

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng.

 

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên với

- Ngành hoặc chuyên ngành văn thư, lưu trữ.

- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo khác và đảm bảo các tiêu chuẩn của vị trí việc làm đảm nhiệm

 

CV

Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc.

2. Kỹ năng: Sắp xếp, bảo quản hồ sơ tốt; tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

 

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

04

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

11.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Thực hiện công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, sửa chữa đường ống nước, hệ thống mạng, đường điện….của cơ quan

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng Internet

- Sửa chữa đường ống nước

- Bảo trì hệ thống thang máy

- Sửa chữa hệ thống điện, điều hòa

- Bảo trì bảo dưỡng máy móc: máy vi tính, máy photo…

100%

HĐLĐ

 

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt. Có tính trung thực, cẩn thận, siêng năng, sâu sát, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao trong công việc

2. Kỹ năng: Tổng hợp, phối hợp, giao tiếp tốt, Có khả năng sử dụng các thiết bị văn phòng để phục vụ cho công việc.

11.3.11

Lái xe

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Phục vụ đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên môn dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn…

- Đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên môn dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn…

- Đưa, đón lãnh đạo và các phòng chuyên kiểm tra đề tài, dự án.

- Quản lý và thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ, đăng ký xe, kiểm định xe đúng hạn và sửa chữa khi phát sinh hư hỏng nhỏ đảm bảo xe hoạt động an toàn.

- Quản lý bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, mua bảo hiểm các loại, phí cầu đường của phương tiện ô tô cơ quan

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn.

100%

01

Giấy phép lái xe hạng B1 trở lên

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Nắm vững và chấp hành tốt Luật giao thông; Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt; Có tính trung thực, cẩn thận; Có tinh thần trách nhiệm cao; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt, bảo quản xe tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh

11.3.12

Phục vụ

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phục vụ các điều kiện cần thiết về vệ sinh hội trường, cơ quan

- Dọn vệ sinh phòng lãnh đạo sở, hội trường

- Dọn vệ sinh toàn bộ các khu vực chung cơ quan

100%

HĐLĐ

 

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Dọn dẹp, lễ tân tốt.

11.3.13

Bảo vệ

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bảo vệ an toàn tài sản cơ quan

Thực hiện thường trực bảo vệ an toàn tài sản cơ quan

100%

HĐLĐ

 

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc: Có năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt; tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng, cẩn thận trong công việc; sức khỏe tốt.

2. Kỹ năng: Quan sát tốt; phối hợp, xử lý tình huống nhanh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1830/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1830/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2021
Ngày hiệu lực25/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(31/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1830/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1830/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1830/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1830/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành25/08/2021
        Ngày hiệu lực25/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (31/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1830/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1830/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định

              • 25/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực