Quyết định 1832/QĐ-UBND

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1832/QĐ-UBND 2019 đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đán xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020);

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang.

Điều 3: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ni vụ;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc TW
;
- Báo HG, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCPC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định s1832/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy đnh việc đánh giá xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá

1. Việc đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính được tổ chức định kỳ hằng năm.

2. Đảm bảo tính công khai, minh bạch; trung thực, khách quan và chính xác; phản ánh đúng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức công bố, công khai chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị sau khi đánh giá.

Chương II

NỘI DUNG XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

Điều 3. Nội dung và thang điểm xác định chỉ số cải cách hành chính

1. Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm số cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bộ tiêu chí kèm theo Quy định này.

2. Thang điểm đánh giá: 100 điểm (trong đó 70 điểm nội dung, 30 điểm điều tra xã hội học).

a) Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Áp dụng phụ lục 2.

b) UBND huyện/thành phố: Áp dụng phụ lục 3.

3. Tiêu chí bổ sung:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước và điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính, Hội đồng thẩm định có thể trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trừ điểm nếu cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm đến mức phải đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Điều 4. Cách tính điểm

1. Tính điểm số của mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ. Điểm tối đa của mỗi tiêu chí thành phần được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất.

2. Đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện trong thực tế chưa hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đã được quy định nhưng có nội dung tương tự thì xác định kết quả của công việc tương tự đó và vận dụng để tính điểm cho tiêu chí. Đối với một số tiêu chí cần có thông tin chuyên ngành mà các báo cáo về cải cách hành chính ca các cơ quan, đơn vị không có thì phải khai thác các báo cáo của các cơ quan, tchức liên quan.

Điều 5. Quy trình đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính

1. Đối với điểm nội dung

a) Định kỳ hằng năm, căn cứ Bộ tiêu chí tại Quy định này và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính.

- Báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính phải thể hiện đầy đủ điểm số thực tế của từng tiêu chí, tổng số điểm đạt được đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng để chứng minh (ghi rõ s, kí hiệu, trích yếu, ngày tháng, năm ban hành văn bản); những nội dung có thực hiện nhưng thiếu tài liệu kiểm chứng thì không được tính điểm. Thành phần hồ sơ báo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính bao gồm Báo cáo đánh giá tổng hợp và Bảng tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15 tháng 11 hằng năm (tính theo dấu bưu điện, hoặc tnh theo ngày gửi bản scan dấu đỏ qua hệ thống thư công vụ của đơn vị).

b) Thẩm định kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị.

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị; thành phần Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thời gian thẩm định: Ngay sau khi nhận được Báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

c) Căn cứ thẩm định

Báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính kèm theo tài liệu kiểm chứng và Báo cáo giải trình bổ sung (nếu có).

d) Tổ chức thẩm định

đ) Thông báo điểm sơ bộ và hoàn thiện điểm nội dung

Sau khi thẩm định xong điểm nội dung, Ban Tổ chức - Nội vụ thông báo điểm sơ bộ đến các cơ quan, đơn vị và thời gian tiếp nhận thông tin phản hồi (bảo vệ kết qu). Trên cơ sở báo cáo giải trình của mỗi cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức - Nội vụ hoài thiện báo cáo điểm nội dung theo quy định.

2. Đối với điểm điều tra xã hi hc

Căn cứ kết quả điu tra xã hội học, Ban Tchức - Nội vụ tng hợp điểm đi với các cơ quan, đơn vị.

3. Hp Hội đồng thẩm định

Trên cơ sở tổng hợp điểm nội dung và điểm điều tra xã hội học và Báo cáo của Ban Tổ chức - Nội vụ, Hội đồng thẩm định họp xem xét, bỏ phiếu kín và kết luận báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 6. Xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Việc xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với cơ quan, đơn vị được tính trên cơ sở phần trăm tổng số điểm đạt được trên tổng số điểm tối đa, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp và chia thành 5 nhóm:

a) Nhóm xếp loại xuất sắc: Đạt từ 90% trở lên;

b) Nhóm xếp loại tốt: Đạt từ 80% đến dưới 90%;

c) Nhóm xếp loại khá: Đạt từ 65% đến dưới 80%;

d) Nhóm xếp loại trung bình: Đạt từ 50% đến dưới 65%;

đ) Nhóm xếp loại yếu: Đạt dưới 50%.

Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Tổ chức - Nội vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ban Tổ chức - Ni v

a) Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá kết quả cải cách hành chính; là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định báo cáo tự đánh giá kết quả cải cách hành chính theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm.

d) Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bchỉ scải cách hành chính hng năm đi với các cơ quan, đơn vị.

đ) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ thẩm định lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật trong báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

3. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ thẩm định lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

4. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ thẩm định lĩnh vực cải cách cơ chế quản lý tài chính công trong báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hin xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm, trình UBND tỉnh xem xét, quyết đnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ thẩm định lĩnh vực hiện đại hóa hành chính trong báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ thẩm định kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của UBND huyện/thành phố.

7. Các cơ quan, đơn vị

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; báo cáo tự đánh giá kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo quy định.

b) Phối hp chặt chẽ với Ban Tổ chức - Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thẩm định điểm nội dung và điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND xem xét quyết định./.

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kèm theo Quyết định s 1832/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang

STT

Tên quan, đơn vị

Ghi chú

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

2

Ban Tổ chức - Nội vụ

 

3

Ban Dân tộc

 

4

Cơ quan y ban kiểm tra - Thanh tra tỉnh

 

5

Ban quản lý Khu kinh tế

 

6

Sở Công Thương

 

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

8

Sở Giao thông vận tải

 

9

Sở Xây dựng

 

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

11

Sở Khoa học và Công nghệ

 

12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

13

Sở Ngoại vụ

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

15

Sở Tài chính

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

17

Sở Tư pháp

 

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

19

Sở Thông tin và Truyền thông

 

20

Sở Y tế

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PAR INDEX CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

Lĩnh vực tiêu chí/TCTP

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Tài liệu kiểm chứng

Ghi chú

Điểm tự đánh giá

Hội đồng thẩm định đánh giá

Điều tra xã hội học

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

14.50

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC

3.50

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC

1.50

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu theo hướng dn ca UBND tỉnh (đm bảo thời gian, nội dung): 1.5

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của UBND tnh: 0

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 100%) kế hoạch thì điểm đánh giá được tỉnh theo công thức: (Tỷ lệ % hoàn thành x 2.00) : 100%

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

2.00

 

 

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, đúng thời gian theo quy định

1.2.1

Báo cáo quý, 6 tháng, năm về CCHC

1.00

 

 

 

 

1.2.2

Báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính

1.00

 

 

 

 

1.3

Công tác kiểm tra CCHC/Xlý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

2.00

 

 

 

 

 

Từ 70% -100% svấn đphát hiện được xử /kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tnh theo công thức: (Tlệ % số vấn đề đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 2.00) :100%

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số vn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

3.00

 

 

 

 

 

1.4.1

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 100% kế hoạch: 2

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC

1.00

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0.5

 

 

 

 

 

 

1.5

Sáng kiến/giải pháp mới trong cải cách hành chính năm trước liền kề

2.00

 

 

 

 

Có Chứng nhận của Hội đồng xét, công nhân sáng kiến tỉnh Hà Giang hoặc UBND tỉnh cho phép thực hiện thí điểm

 

Có từ 3 sáng kiến/giải pháp mới trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

 

Có 2 sáng kiến/giải pháp mới: 1

 

 

 

 

 

 

 

1 sáng kiến/giải pháp mới: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Không có sáng kiến/giải pháp mới: 0

 

 

 

 

 

 

1.6

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành đúng tiến độ 100% snhiệm vụ được giao trong năm: 2

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 1

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 100% snhiệm vụ được giao:0

 

 

 

 

 

 

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI SỞ, NGÀNH

3.00

 

 

 

 

 

2.1

Xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát

2.00

 

 

 

 

 

 

Từ 70% -100% s văn bn đã được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % VB đã xlý hoặc kiến nghị xử lý x 2.00): 100%

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% svăn bản đã được báo cáo, xử /kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

2.2

Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra

1.00

 

 

 

 

 

 

T 70% - 100% s văn bn đã được báo cáo, xử /kiến nghị xử lý thì đim đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % sVB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 1.00): 100%

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số văn bản đã được báo cáo, xử lý/kiến nghị x lý: 0

 

 

 

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

17.00

 

 

 

 

 

3.1

Báo cáo định kỳ quý/năm về kiểm soát TTHC

0.50

 

 

 

 

 

3.2

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề phát hiện (Kế hoạch rà soát và báo cáo kết quả rà soát)

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số vn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

3.3

Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ

1.00

 

 

 

 

 

 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành

 

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

3.4

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

4.00

 

 

 

 

 

3.4.1

Số TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại tại Trung tâm phục vụ hành chính công

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100 %: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% thì tính theo công thức (Tỷ lệ % x 1.0): 100%

 

 

 

 

 

 

3.4.2

Phiếu yêu cu bổ sung, hoàn thin hsơ/Tổng s h sơ chưa đy đ, chính xác gi lại cho khách hàng thực hiện

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100%: 0

 

 

 

 

 

 

3.4.3

Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông

2.00

 

 

 

 

 

 

Từ 10 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

 

Từ 5 - 9 TTHC hoặc nhóm TTHC: 1,5

 

 

 

 

 

 

 

Từ 1 - 4 TTHC hoặc nhóm TTHC: 1

 

 

 

 

 

 

 

Không có: 0

 

 

 

 

 

 

3.5

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

8.00

 

 

 

 

 

3.5.1

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do sở, ngành tiếp nhận trong năm được giải quyết sớm và đúng hạn

3.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 3

 

 

 

 

 

 

 

Từ 95 %- dưới 100% và thực hiện việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn đúng quy định thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ %) hồ sơ sớm và đúng hạn x 3.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Từ 95 %- dưới 100% nhưng chưa thực hiện việc xin lỗi theo quy định thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % hồ sơ sớm và đúng hạn x 1.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 95%: 0

 

 

 

 

 

 

3.5.2

Mức độ thân thiện được khách hàng đánh giá

2.00

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn đánh giá theo quy định

 

Đạt 100%: 2

2.00

 

 

 

 

 

Dưới 100% thì tính theo công thức: (Tlệ số phiên giao dịch được khách hàng đánh giá thân thiện x 2) : 100%

 

 

 

 

 

3.5.3

Mức độ tích cực

1.00

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hướng dẫn đánh giá theo quy định

 

Bình quân 10 phiên giao dịch/ngày trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

Dưới 10 phiên giao dịch/ngày thì tính theo công thức: (Bình quân số phiên giao dịch/ngày x 1.0) : 10

 

 

 

 

 

3.5.4

Sự hài lòng của khách hàng

2.00

 

 

 

 

 

Rất hài lòng: 2

 

 

 

 

 

 

Hài lòng: 1

 

 

 

 

 

 

Không hài lòng:0

 

 

 

 

 

3.6

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối vi TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành

2.50

 

 

 

 

 

3.6.1

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành

1.00

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

3.6.2

Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 90% so PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

3.6.3

Không có PAKN của cá nhân, tổ chức

0.50

 

 

 

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

15.00

 

 

 

 

 

4.1

Thực hiện quy định của Chính phủ, hướng dn của các bộ, ngành và UBND tnh về tchức bộ máy

1.50

 

 

 

 

 

4.1.1

Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả theo chương trình, Kế hoạch, Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

1.00

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1, 0

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

4.1.2

BC kết quả thực hiện tổ chức bộ máy

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

4.2

Thực hiện quy định về cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gọi chung là đơn vị)

1.50

 

 

 

 

Số lượng Lãnh đạo theo quy định và phải ít hơn chuyên viên

4.2.1

Số phòng, ban đơn vị trực thuộc có cơ cấu lãnh đạo hợp lý

1.00

 

 

 

 

 

100% đơn vị có cơ cu lãnh đạo hợp lý: 1,0

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% đơn vị có cơ cấu lãnh đạo hợp lý: 0

 

 

 

 

 

4.2.2

Báo cáo số lượng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

4.3

Thực hiện các quy định về quản lý biên chế

4.50

 

 

 

 

 

4.3.1

Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính/số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước

2.00

 

 

 

 

 

 

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Sdụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao và có hợp đồng chuyên môn trong cơ quan: 0

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Tỷ lệ tinh gin biên chế so với năm 2015 (cộng số liệu từ năm 2015 đến năm 2019)

2.00

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

 

Đạt tỷ lệ 100% trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

Đạt tlệ dưới 100% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % gim biên chế x 2.00) : 100%

 

 

 

 

 

4.3.3

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế

0.50

 

 

 

 

4.4

Thực hiện phân cấp quản lý

1.50

 

 

 

 

 

4.4.1

Thực hiện phân cấp quản lý do Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh ban hành

0.50

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đcác quy định: 0

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra trong 3 năm gần nhất

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

4.5

Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính

6.00

 

 

 

 

 

4.5.1

Tình hình thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

4.5.2

Tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

4.5.3

Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa ngành và huyện

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CB, CC, VC

23.00

 

 

 

 

 

5.1

Thực hiện cơ cấu công chức/viên chức theo vị trí việc làm

1.00

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp (nếu có) - gọi chung là đơn vị trực thuộc bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

100% số đơn vị trực thuộc : 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị trực thuộc: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị trực thuộc: 0.25

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 60% số đơn vị trực thuộc: 0

 

 

 

 

 

 

5.2

Tuyn dụng viên chức

1.00

 

 

 

 

 

 

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

5.3

Không tuyển dụng viên chức

0.50

 

 

 

 

 

5.4

Thực hiện quy định về bổ nhiệm/bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

1.00

 

 

 

 

 

 

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm/bổ nhiệm lại đúng quy định

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100%: 0

 

 

 

 

 

 

5.5

Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

5.00

 

 

 

 

 

5.5.1

Báo cáo công tác quản lý hồ sơ CBCCVC;

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

5.5.2

Cập nhật thông tin CBCCVC vào phần mềm quản lý CBCCVC

0.50

 

 

 

 

5.5.3

Báo cáo thống kê chất lượng CBCCVC;

0.50

 

 

 

 

5.5.4

Báo cáo số lượng CBCCVC bị kỷ luật;

0.50

 

 

 

 

5.5.5

Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (năm trước liền kề)

2.00

 

 

 

 

 

Từ 85% đến 100% CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

 

Có trên 10% CBCCVC, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực = 1

 

 

 

 

 

 

 

Có trên 0,5% CBCCVC, NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ = 0.5

 

 

 

 

 

 

5.4.6

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00) : 100%

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

5.5

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định (bao gồm cđơn vị trực thuộc)

2.00

 

 

 

 

 

5.5.1

Ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi và Kế hoạch chuyển đổi trong cơ quan, đơn vị

1.00

 

 

 

 

 

5.5.2

Thực hiện chuyển đổi đúng quy định

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80%: 0

 

 

 

 

 

 

5.6

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử của CBCCVC

1.50

 

 

 

 

 

 

Trong năm không có CBCCVC bị xử lý kỷ luật: 1.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm có CBCCVC bị xử lý kluật: 0

 

 

 

 

 

 

5.7

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ công chức

0.50

 

 

 

 

 

5.8

Báo cáo kết quả thực hiện đề án văn hóa công vụ

0.50

 

 

 

 

 

5.9

Tác động của cải cách đến qun lý cán bộ, công chức

4.00

 

 

 

 

 

5.9.1

Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bnhiệm công chức, viên chức

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.9.2

Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.10

Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

6.00

 

 

 

 

 

5.10.1

Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.10.2

Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hp, xử lý công việc

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.10.3

Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6

CẢI CÁCH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

9.00

 

 

 

 

 

6.1

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách

1.00

 

 

 

 

 

 

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách trong 3 năm gần nhất

 

 

 

 

 

 

 

100% số kiến nghị được thực hiện: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị được thực hiện: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

6.2

Thực hiện cơ chế quản lý về tài chính của các cơ quan hành chính/đơn vị sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị

1.00

 

 

 

 

 

 

Không có sai phạm về sdụng kinh phí được phát hiện trong năm đánh giá: 1

 

 

 

 

 

 

 

Có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong năm đánh giá: 0

 

 

 

 

 

 

6.3

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Đã ban hành kịp thời: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Đã ban hành nhưng chưa kịp thời: 0.25

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

6.4

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Có kiểm tra/đôn đốc: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không kiểm tra/đôn đốc:0

 

 

 

 

 

 

6.5

Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công

6.00

 

 

 

 

 

6.5.1

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6.5.2

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6.5.3

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7

HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

18.50

 

 

 

 

 

7.1

Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của sở, ngành

5.00

 

 

 

 

 

7.1.1

Tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tlệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn: 3

3.00

 

 

 

 

 

7.1.2

Có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn: 2

2.00

 

 

 

 

 

7.2

Sử dụng chữ ký số trong gii quyết công việc

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 80% trở lên số người đã được cp chứng thư số sử dụng chữ ký số: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 60% - dưới 80% số người đã được cấp chng thư số sử dụng chữ ký số: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 60% số người đã được cấp chứng thư s sdụng chữ ký s: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Chưa sdụng: 0

 

 

 

 

 

 

7.3

Mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc qua hộp thư công vụ của CBCCVC

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.4

Báo cáo định kỳ quý, năm về kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin

0.50

 

 

 

 

 

7.5

Chỉ số ứng dụng CNTT năm trước liền kề

4.00

 

 

 

 

 

 

Tốt: 4, khá: 3; Trung bình: 1; Yếu:0

 

 

 

 

 

 

7.6

Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính

6.00

 

 

 

 

 

7.6.1

Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.6.2

Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.6.3

Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

 

Tổng điểm

100.00

 

 

 

 

 

7 Lĩnh vực, 41 tiêu chí, 49 tiêu chí thành phần

Điểm nội dung: 70; điểm điều tra xã hội học: 30

 

PHỤ LỤC SỐ 3

CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PAR INDEX CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 26/ 9 /2019 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Giang)

STT

Lĩnh vực tiêu chí/TCTP

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Tài liệu kiểm chng

Ghi chú

Điểm tự đánh giá

Hội đồng thẩm định đánh giá

Điều tra xã hội học

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

16.00

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC

3.00

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt yêu cầu theo hướng dn của UBND tnh (đm bảo thời gian, nội dung): 1

 

 

 

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu theo hưng dẫn của UBND tỉnh: 0

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % hoàn thành x 2,0) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

2.00

 

 

 

 

 

1.2.1

Báo cáo quý, 6 tháng, năm về CCHC

1.00

 

 

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

1.2.2

Báo cáo tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính

1.00

 

 

 

 

1.3

Công tác kiểm tra CCHC

2.00

 

 

 

 

 

1.3.1

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp huyện và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã được kiểm tra trong năm

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 20% - dưới 30% scơ quan, đơn vị: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 70% -100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % số vấn đề đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 1.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

3.00

 

 

 

 

 

1.4.1

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 100% kế hoạch: 2

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC

1.00

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0.5

 

 

 

 

 

 

1.5

Sáng kiến/giải pháp mi trong cải cách hành chính năm trưc liền kề

2.00

 

 

 

 

Có Chứng nhận của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hà Giang hoặc UBND tỉnh cho phép thực hiện thí điểm

 

Có từ 3 sáng kiến/giải pháp mới trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

Có 2 sáng kiến/giải pháp mới: 1

 

 

 

 

 

 

Có 1 sáng kiến/giải pháp mới: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Không có sáng kiến/giải pháp mới: 0

 

 

 

 

 

 

1.6

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

2.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong năm: 2

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 1

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 100% số nhiệm vụ được giao:0

 

 

 

 

 

 

1.7

Kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016-2020

2.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 80% trở lên: 2

 

 

 

 

 

 

 

Đạt từ 60% - dưới 80% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % hoàn thành x 2.00) : 80

 

 

 

 

 

 

 

Đạt dưới 60%: 0

 

 

 

 

 

 

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN/TP

5.00

 

 

 

 

Trong năm đánh giá

2.1

Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)

2.00

 

 

 

 

 

2.1.1

Thực hiện các hoạt động về TDTHPL:

1.00

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch theo dõi THPL và thực hiện thu thập thông tin về tình hình thi hành PL: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.5

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

1.00

 

 

 

 

 

 

Ban hành đầy đvăn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quTDTHPL theo thẩm quyền: 1

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành đầy đvăn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0

 

 

 

 

 

 

2.2

Xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát

2.00

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 100% số văn bản đã được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % VB đã được báo cáo, xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 2.00): 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số văn bản được báo cáo, xử lý/kiến nghxử lý: 0

 

 

 

 

 

 

2.3

Xử lý văn bn phát hiện sai phạm qua kim tra

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 70% - 100% số văn bản được báo cáo, xử /kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % sVB đã được báo cáo, xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 1.00): 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số văn bản đã được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

11.50

 

 

 

 

 

3.1

Báo cáo định kỳ quý/năm về kiểm soát TTHC

0.50

 

 

 

 

 

3.2

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề phát hin (Kế hoạch rà soát, báo cáo kết quả rà soát)

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá được báo cáo, xử lý/kiến nghị xử lý xử lý: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá được báo cáo, xử /kiến nghị xử lý xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

3.3

Công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ

1.50

 

 

 

 

 

3.3.1

Công khai TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện

1.00

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Trang dịch vụ công của tỉnh

0.50

 

 

 

 

 

 

100% hồ sơ: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100%: 0

 

 

 

 

 

 

3.4

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

3.00

 

 

 

 

 

3.4.1

Số TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại tại Bộ phận một cửa

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100 %: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% thì tính theo công thức (Tỷ lệ % x 1.0): 100

 

 

 

 

 

 

3.4.2

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ Sơ/Tổng số hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác gửi lại cho khách hàng thực hiện

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100%: 0

 

 

 

 

 

 

3.4.3

Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 10 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

Từ 5 - 9 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.75

 

 

 

 

 

 

 

Từ 1 - 4 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không có: 0

 

 

 

 

 

 

3.5

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

3.00

 

 

 

 

 

3.5.1

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND huyện/Tp tiếp nhận trong năm được giải quyết sớm và đúng hạn

2.00

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 3

 

 

 

 

 

 

 

Từ 95 %- dưới 100% và thực hiện việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn đúng quy định thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % hồ sơ sớm và đúng hạn x 2.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Từ 95 %- dưới 100% nhưng chưa thực hiện việc xin lỗi theo quy định thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % hồ sơ sớm và đúng hạn x 1.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 95%: 0

 

 

 

 

 

 

3.5.2

Mức độ tích cực

1.00

 

 

 

 

 

 

Bình quân 10 phiên giao dịch/ngày trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 10 phiên giao dịch/ngày thì tính theo công thức: (Bình quân số phiên giao dịch/ngày x 1.0) : 10

 

 

 

 

 

 

3.6

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện/Tp

2.50

 

 

 

 

 

3.6.1

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện/Tp

0.50

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

3.6.2

Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện/Tp

1.50

 

 

 

 

 

 

100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,5

 

 

 

 

 

 

 

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

3.6.3

Không có PAKN của cá nhân, tổ chức

0.50

 

 

 

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

17.00

 

 

 

 

 

4.1

Thực hiện quy định của Chính phủ, hưng dẫn của các bộ, ngành và UBND tỉnh về tổ chức bộ máy

2.50

 

 

 

 

 

4.1.1

Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả theo chương trình, Kế hoạch, Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

1.00

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

4.1.2

BC kết quả thực hiện tổ chức bộ máy

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

4.1.3

Tỷ lệ gim số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tỉnh theo công thức (Tỷ lệ % gim ĐVSN x 1.00): 10

 

 

 

 

 

 

4.2

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện (gọi chung là đơn vị)

1.50

 

 

 

 

Cơ cấu hợp lý là số lãnh đạo phòng và tương đương phải ít hơn số CCVC chuyên môn

4.2.1

Số phòng, ban đơn vị trực thuộc có cơ cấu lãnh đạo hợp lý

1.00

 

 

 

 

 

100% đơn vị có cơ cu lãnh đạo hợp lý: 1,0

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% đơn vị có cơ cu lãnh đạo hợp lý: 0

 

 

 

 

 

4.2.2

Báo cáo số lượng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

4.3

Thực hiện các quy định về quản lý biên chế

4.50

 

 

 

 

 

4.3.1

Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính

1.00

 

 

 

 

 

 

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao và có hợp đồng chuyên môn trong cơ quan: 0

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện

1.00

 

 

 

 

 

 

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0

 

 

 

 

 

 

4.3.3

Tỷ lệ tinh gin biên chế so với năm 2015 (cộng số liệu từ năm 2015 đến năm 2019)

2.00

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoc nêu trong Báo cáo chung

 

Đạt tỷ lệ từ 100% trở lên: 2.0

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ dưới 100% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: (Tlệ % gim biên chế x 2.0) : 100%

 

 

 

 

 

4.3.4

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế

0.50

 

 

 

 

4.4

Thực hiện phân cấp quản lý

2.50

 

 

 

 

 

4.4.1

Thực hiện phân cấp quản lý do Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh ban hành

0.50

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã

1.00

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

4.4.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

 

 

4.5

Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính

6.00

 

 

 

 

 

4.5.1

Tình hình thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

4.5.2

Tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

4.5.3

Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa ngành và huyện

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CB, CC, VC

21.50

 

 

 

 

 

5.1

Thực hiện cơ cấu công chức/viên chức theo vị trí việc làm

1.00

 

 

 

 

 

5.1.1

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của huyện/Tp bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

0.50

 

 

 

 

 

 

100% số cơ quan, tổ chức: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.25

 

 

 

 

 

 

 

dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0

 

 

 

 

 

 

5.1.2

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc huyện bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

0.50

 

 

 

 

 

 

100% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.25

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80% số đơn vị: 0

 

 

 

 

 

 

5.2

Tuyển dụng công chức, viên chức

1.50

 

 

 

 

 

5.2.1

Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức cấp xã

0.50

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện/Tp

0.50

 

 

 

 

 

 

Đúng quy định: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

 

 

 

5.3.3

Không tuyển dụng công chức, viên chức

0.50

 

 

 

 

 

5.3

Thực hiện quy định về bổ nhiệm, bnhiệm lại vị trí lãnh đạo tại các quan hành chính

0.50

 

 

 

 

 

 

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện/Tp và tương đương được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100%: 0

 

 

 

 

 

 

5.4

Cht lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

4.00

 

 

 

 

 

5.4.1

Báo cáo công tác quản lý hồ sơ CBCCVC

0.50

 

 

 

 

Báo cáo riêng hoặc nêu trong Báo cáo chung

5.4.2

Cập nhật thông tin CBCCVC vào phần mềm quản lý CBCCVC

0.50

 

 

 

 

5.4.3

Báo cáo thống kê chất lượng CBCCVC

0.50

 

 

 

 

5.4.4

Báo cáo số lượng CBCCVC bị kỷ luật

0.50

 

 

 

 

5.4.5

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử của CBCCVC

1.00

 

 

 

 

 

 

Trong năm không có CBCCVC bị xử lý kluật: 1

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm có CBCCVC bị xử lý kỷ luật: 0

 

 

 

 

 

 

5.4.6

Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (năm trước liền kề)

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 85% đến 100% CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên : 1,0

 

 

 

 

 

 

 

Có trên 10% CBCCVC, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực = 0,75

 

 

 

 

 

 

 

Có trên 0,5% CBCCVC, NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ = 0.25

 

 

 

 

 

 

5.5

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1.00

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tnh theo công thức (Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00) : 100

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

 

 

 

5.6

Cán b, công chức cấp xã

1.00

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

Từ 95 - 100% số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 95% số cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0

 

 

 

 

 

 

5.7

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định (bao gồm cả đơn vị trực thuộc)

1.50

 

 

 

 

 

5.7.1

Ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi và Kế hoạch chuyển đổi trong cơ quan, đơn vị

0.50

 

 

 

 

 

5.7.2

Thực hiện chuyển đổi đúng quy định

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00): 100

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80%: 0

 

 

 

 

 

 

5.8

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ công chức

0.50

 

 

 

 

 

5.9

Báo cáo kết quả thực hiện đề án văn hóa công vụ

0.50

 

 

 

 

 

5.10

Tác động của cải cách đến quản lý cán bộ, công chức

4.00

 

 

 

 

 

5.10.1

Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.10.2

Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.11

Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

6.00

 

 

 

 

 

5.11.1

Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.11.2

Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

5.11.3

Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6

CẢI CÁCH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

13.00

 

 

 

 

 

6.1

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Thực hiện gii ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt tlệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế hoạch được giao: 1

 

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% - 90% so với kế hoạch được giao thì điểm đánh giá được tnh theo công thức (Tỷ lệ %) giải ngân KH đầu tư vốn NSNN x 1.00): 90

 

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 60% so với kế hoạch được giao: 0

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách trong 3 năm gần nhất

1.00

 

 

 

 

 

 

100% số kiến nghị được thực hiện: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị được thực hiện: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện: 0

 

 

 

 

 

 

6.1.3

Thực hiện cơ chế quản lý về Tài chính của các cơ quan hành chính/đơn vị sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị

0.50

 

 

 

 

 

 

Không có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong năm đánh giá: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Có sai phạm về sử dụng kinh phí được phát hiện trong năm đánh giá: 0

 

 

 

 

 

 

6.2

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Đã ban hành kịp thời: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Đã ban hành nhưng chưa kịp thời: 0.25

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

 

 

 

6.3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công

0.50

 

 

 

 

 

 

Có kiểm tra/đôn đốc: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Không kiểm tra/đôn đc:0

 

 

 

 

 

 

6.4

Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL)

3.50

 

 

 

 

 

6.4.1

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

1.00

 

 

 

 

Chỉ tính đơn vị được giao mới, không tính giao lại

 

Có thêm từ 01 đơn vị trở lên: 1

 

 

 

 

 

 

Không có thêm: 0

 

 

 

 

 

6.4.2

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

0.50

 

 

 

 

 

Có thêm từ 01 đơn vị trở lên: 0.5

 

 

 

 

 

 

Không có thêm: 0

 

 

 

 

 

6.4.3

Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL

1.00

 

 

 

 

 

 

Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1

 

 

 

 

 

 

 

Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 0

 

 

 

 

 

 

6.4.4

Tỷ lệ gim chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2015

1.00

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ từ 10% tr lên: 1

 

 

 

 

 

 

 

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo công thức (Tỷ lệ % gim chi ngân sách x 1.00): 10

 

 

 

 

 

 

6.5

Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công

6.00

 

 

 

 

 

6.5.1

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6.5.2

Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

6.5.3

Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7

HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

16.00

 

 

 

 

 

7.1

ng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của huyện/Tp

2.00

 

 

 

 

 

7.1.1

Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của huyện/Tp

1.00

 

 

 

 

 

 

Tchức trin khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc theo quy định: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

Chưa tchức triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc theo quy định: 0

 

 

 

 

 

 

7.1.2

Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử

1.00

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối liên thông tới sở, ngành: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối liên thông tới xã/phường/thị trn: 0.5

 

 

 

 

 

 

 

Chưa kết ni: 0

 

 

 

 

 

 

7.2

Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện/thành phố

3.00

 

 

 

 

 

7.2.1

Tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn: 2

2.00

 

 

 

 

 

7.2.2

Có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc giải quyết quá hạn: 1

1.00

 

 

 

 

 

7.3

Sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc

1.00

 

 

 

 

 

 

Từ 80% trở lên số người được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số: 1

 

 

 

 

 

 

 

Từ 60% - dưới 80% số người được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số: 0,75

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 60% số người được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số: 0,5

 

 

 

 

 

 

 

Chưa sử dng: 0

 

 

 

 

 

 

7.4

Mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc qua hộp thư công vụ của CBCCVC

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.5

Báo cáo định kỳ quý, năm về kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin

0.50

 

 

 

 

 

7.6

Chỉ số ứng dụng CNTT năm trước liền kề

1.50

 

 

 

 

 

 

Tốt = 1,5, khá = 1,0; Trung bình = 0,5; Yếu = 0

 

 

 

 

 

 

7.7

Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính

6.00

 

 

 

 

 

7.7.1

Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của huyện/thành phố

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.7.2

Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của huyện/thành phố

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

7.7.3

Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện/thành phố

2.00

 

 

 

 

Điều tra XHH

 

Tổng điểm

100.00

 

 

 

 

 

7 Lĩnh vực, 44 tiêu chí, 70 tiêu chí thành phần

Điểm nội dung: 70; điểm điều tra xã hội học: 30

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1832/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1832/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực26/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1832/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1832/QĐ-UBND 2019 đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1832/QĐ-UBND 2019 đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1832/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành26/09/2019
       Ngày hiệu lực26/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1832/QĐ-UBND 2019 đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1832/QĐ-UBND 2019 đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Hà Giang

          • 26/09/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/09/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực