Quyết định 1834/QĐ-UBND

Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1834/QĐ-UBND 2013 đối thoại trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cá nhân Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Hoạt động đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như nhân dân hiểu rõ hơn, tiếp cận các chủ trương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với doanh nghiệp; đồng thời giúp Lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

2. Thông qua đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Tạo lập cơ sở hạ tầng, thực hiện nền hành chính điện tử trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng

1. Đối tượng hỏi: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng trả lời: lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hình thức đối thoại trực tuyến

Hoạt động đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục tiêu “Trao đổi và tháo gỡ” là hoạt động thường xuyên, liên tục, được thực hiện dưới các hình thức sau:

1. Hàng ngày, tiếp nhận và trả lời những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” - diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn).

2. Định kỳ 02 tháng/lần tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

3. Ngoài các buổi đối thoại trực tuyến định kỳ, tùy theo nhu cầu và khối lượng công việc, UBND tỉnh quyết định tổ chức các buổi đối thoại trực tuyến khác khi cần thiết.

Điều 4. Ban Điều hành đối thoại trực tuyến

1. Chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”- diễn đàn đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Điều hành đối thoại trực tuyến (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành). Việc thành lập Ban Điều hành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Cơ cấu Ban Điều hành gồm: Trưởng ban là lãnh đạo UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên (gồm: lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Quan lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh).

Điều 5. Chủ trì đối thoại

Căn cứ vào chủ đề đối thoại, Ban Điều hành đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực chủ trì buổi đối thoại; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Căn cứ vào nội dung đối thoại, chủ trì buổi đối thoại sẽ triệu tập lãnh đạo các ngành, địa phương tham gia đối thoại.

Điều 6. Tổ chuyên viên giúp việc

Tùy vào chủ đề đối thoại, Trưởng Ban Điều hành thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Điều hành.

Tổ trưởng: là lãnh đạo của sở chuyên ngành liên quan đến chủ đề đối thoại.

Thành viên: là chuyên viên của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế liên quan đến chủ đề đối thoại.

Điều 7. Các đơn vị tham gia đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gồm: các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Điều 8. Lĩnh vực trả lời, đối thoại của các cơ quan, đơn vị

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm trả lời những vướng mắc, khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm cử cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm tham gia đối thoại về những vấn đề mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

3. Cán bộ tham gia đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng phải là người được giao thẩm quyền thay mặt cơ quan của mình tham gia ý kiến, chịu trách nhiệm để trực tiếp quyết định việc giải quyết những vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thông qua nội dụng các câu trả lời trước khi công bố trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Thời gian trả lời những vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến các đơn vị có liên quan là 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được câu hỏi do Ban Điều hành chuyển đến).

2. Định kỳ 6 tháng, Ban Điều hành họp sơ kết hoạt động và đề ra phương hướng thời gian tiếp theo. Ngoài các buổi họp định kỳ, Trưởng Ban Điều hành có thể tổ chức các buổi họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc theo đề nghị của các thành viên.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Là cơ quan thường trực của Ban Điều hành đối thoại; là đầu mối tham mưu tổ chức, điều hành chung mọi hoạt động đối thoại trực tuyến; xây dựng kế hoạch, chủ đề đối thoại hàng năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Điều hành.

b) Điều phối các câu hỏi tiếp nhận đến cơ quan có chức năng để nghiên cứu trả lời.

c) Xây dựng kịch bản thông qua Ban Điều hành tối thiểu 5 ngày trước khi thực hiện đối thoại.

d) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật - công nghệ phục vụ hoạt động đối thoại thông suốt, ổn định và an toàn.

đ) Định kỳ 02 tháng/lần tham mưu Ban Điều hành tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (khoảng ngày 25-30 của tháng tổ chức đối thoại).

e) Lập kinh phí cho hoạt động đối thoại theo quy định.

2. Trách nhiệm Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động đối thoại theo quy định.

3. Trách nhiệm các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Tổ chức giải đáp những vướng mắc, kiến nghị do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến theo sự điều phối của Trưởng Ban Điều hành.

b) Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trả lời và thời gian trả lời những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

c) Báo cáo Ban Điều hành những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, kiến nghị khó trả lời, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan hoặc những vướng mắc, kiến nghị phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trả lời.

d) Cử cán bộ tham gia vào tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Điều hành khi được Ban Điều hành huy động.

4. Trách nhiệm của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT).

Tổ chức ghi hình các buổi đối thoại và phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành đối thoại trực tuyến.

Điều 12. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ tổ chức thực hiện tốt các nội dung quy chế này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị tham gia kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Ban Điều hành (Thường trực là Văn phòng UBND tỉnh) để kịp thời tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1834/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1834/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực17/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1834/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1834/QĐ-UBND 2013 đối thoại trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cá nhân Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1834/QĐ-UBND 2013 đối thoại trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cá nhân Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1834/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành17/09/2013
        Ngày hiệu lực17/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1834/QĐ-UBND 2013 đối thoại trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cá nhân Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1834/QĐ-UBND 2013 đối thoại trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cá nhân Thừa Thiên Huế

            • 17/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực