Quyết định 1835/QĐ-BTP

Quyết định 1835/QĐ-BTP Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1835/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch Tổ công tác liên ngành thực thi Công ước Lahay


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1835/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH BẢO ĐẢM THỰC THI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-BTP ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và Tổ giúp việc Tổ công tác liên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hp);
- Các thành viên Tcông tác (để thi hành);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BTP ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nội dung

Cơ quan, đơn vị, tổ chc chủ trì thực hin

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hp thực hiện

Thi gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

1

Ban hành Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành (Tổ công tác) đảm bảo thực thi Công ước Lahay s33 về bảo vệ trẻ em và hp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Cục Con nuôi

Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Ngoại giao, Công an, Cục Hộ tịch, quốc tịch và Vụ HTQT- BTP

Tháng 5/2013

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

 

2

Ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác

Cục Con nuôi

 

Tháng 5/2013

Quyết định của Cục trưởng Cục Con nuôi

 

 

3

Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động và dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác

T công tác

Vụ KHTC, Vụ TCCB - BTP

Tháng 6/2013

Dự thảo Quy chế hoạt động và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác

Bộ Tư pháp

 

4

Họp ra mắt tổ công tác liên ngành:

- Công bố Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành đảm bảo thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

- Thảo luận dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác;

- Thảo luận dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác.

- Báo cáo tình hình thực thi Luật nuôi con nuôi và Công ước Lahay

T công tác

Vụ TCCB, Vụ KHTC- Bộ Tư pháp

Tháng 6/2013

- Tổ chức cuộc họp ra mắt;

- Tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản

Bộ Tư pháp

 

5

Ban hành Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của tổ công tác liên ngành

Bộ Tư pháp

T công tác

Tháng 7/2013

Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của tổ công tác liên ngành

 

 

6

Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình hoạt động nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi.

Tổ công tác

Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH và một số STP

Tháng 6 - 8/2013

Dự thảo Báo cáo tổng kết của nhóm công tác hỗn hợp

Bộ Tư pháp

 

7

Xây dựng dự thảo Quy chế mu về phối hp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế

T công tác

 

Tháng 6-8/2013

Dự thảo Quy chế mu của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

 

8

Tchức ly ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình hoạt động nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi và dự thảo Quy chế mẫu về phối hp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế

Tổ công tác

Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH và một số STP

Tháng 8/2013

 

Bộ Tư pháp

 

9

T chc hội nghị vi những nội dung sau:

- Tổng kết mô hình hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi;

- Thảo luận và thông qua Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế

T công tác

Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, một số STP và Cục HTQTCT, Vụ HTQT, Vụ TCCCB, Vụ PLQT- Bộ Tư pháp

Tháng 9/2013

- Báo cáo tổng kết;

- Ban hành Quy chế mẫu

Bộ Tư pháp

 

10

Kiểm tra tình hình triển khai xây dựng Quy chế mẫu về phối hp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế và tình hình thực hiện Luật Nuôi con nuôi và công ước Lahay tại một số tỉnh trọng điểm về nuôi con nuôi

Tổ công tác

STP các địa phương đoàn đến kiểm tra

Tháng 10-11/2013

Báo cáo đánh giá của đoàn công tác về tình hình địa phương

Bộ Tư pháp và các Bộ ngành cử cán bộ công tác

 

11

Xây dựng báo cáo Tng kết đánh giá hoạt động của Tổ công tác liên ngành năm 2013

Tổ công tác

 

Tháng 11/2013

Báo cáo Tổng kết

 

 

12

Hp tổng kết năm 2013, nội dung:

- Đánh giá hoạt động của Tổ công tác liên ngành năm 2013 và tình hình thực hiện Quy chế mẫu ở địa phương;

- Thảo luận về phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Tổ Công tác liên ngành

T công tác

Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Tháng 12/2013

Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Tổ công tác

Bộ Tư pháp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1835/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1835/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2013
Ngày hiệu lực16/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1835/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1835/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch Tổ công tác liên ngành thực thi Công ước Lahay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1835/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch Tổ công tác liên ngành thực thi Công ước Lahay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1835/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành16/07/2013
        Ngày hiệu lực16/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1835/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch Tổ công tác liên ngành thực thi Công ước Lahay

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1835/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch Tổ công tác liên ngành thực thi Công ước Lahay

           • 16/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực