Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa của Bộ Giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- C
ác Sở GTVT;
- Cổng TTBT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thc hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BGT-285006-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nưc ngoài

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Chi cục Đường thủy nội địa

2

B-BGT-285364-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gi theo tuyến cố đnh qua biên giới

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Hàng hi

Cục HHVN, Cục ĐTNĐVN

B. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

3

B-BGT-284945-TT

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

Đường thy nội địa

Sở GTVT, Cục ĐTNĐVN

4

B-BGT-284944-TT

Chấp thuận chủ trương nhà đu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sn phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

5

B-BGT-285411-TT

Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

6

B-BGT-285749-T

Chấp thuận đơn vị tư vn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Sở GTVT, Cục ĐTNĐVN

7

B-BGT-285366-TT

Chp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Sở GTVT

8

B-BGT-285365-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Thông tư số 34/2019/TT -BGTVT

Hàng hải

Cng vụ HH, Sở GTVT

9

B-BGT-285734-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

10

B-BGT-284990-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Cng vHH, Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

C. Thủ tục hành chính cấp địa phương

11

B-BGT-284989-TT

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Sở GTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1836/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1836/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1836/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa của Bộ Giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa của Bộ Giao thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1836/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa của Bộ Giao thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa của Bộ Giao thông

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực