Quyết định 1837/QĐ-UBND

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1837/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1837/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 523/TTr-STC ngày 10 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1.2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp quyết định thành lập.

1.3. Cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại các văn bản pháp luật khác.

2. Mức hỗ trợ

- Ngày làm việc bình thường: 200.000 đồng/người/ngày.

- Ngày nghỉ, ngày lễ, tết: 400.000 đồng/người/ngày.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2019 (bao gồm cả ba cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương; theo nguyên tắc Ban Chỉ đạo cấp nào quyết định thành lập lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, thì sử dụng từ dự phòng ngân sách cấp đó chi trả theo quy định. Ngân sách tỉnh sẽ bổ sung thêm phần kinh phí chênh lệch vượt quá nguồn lực của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn để có đủ nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi các cấp về quy mô, thành phần lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch đảm bảo phù hợp theo từng trường hợp cụ thể; quy trình thm định, tiêu hủy lợn bị mắc bệnh làm căn cứ lập hồ sơ thanh toán kinh phí.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ mức chi quy định tại Quyết định này và số thực chi từ NSNN cho các đối tượng bị thiệt hi do dịch bệnh gây ra, do UBND các huyện, thành phố (theo Khoản 3, Điều 1 Quyết định này) và Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của KBNN), tổng hp trình UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh hỗ trợ bổ sung từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện. Định kỳ tổng hp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, phạm vi rộng, mức thiệt hại lớn, ngân sách địa phương đã sử dụng các nguồn lực theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí để trin khai thực hiện.

3. UBND các huyện, thành phố

- Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và nội dung quy định tại Quyết định này.

- Chủ động cân đối kinh phí của ngân sách cấp mình, đồng thời chỉ đạo các xã cân đối đủ kinh phí chi trả kịp thời cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này.

- Tổng hp, báo cáo số thực chi từ NSNN cho các đối tượng bị thiệt hi do dịch bệnh gây ra (theo Khoản 3, Điều 1 Quyết định này), trong đó xác định rõ phần kinh phí tăng thêm sau khi đã sử dụng 50% dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã và nhu cầu kinh phí còn thiếu (nếu có), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổng hp, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở; Ban; Ngành; Đoàn thể;
- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND các huyện, thà
nh phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 28 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1837/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1837/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1837/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1837/QĐ-UBND 2019 quy định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y Sơn La

            • 29/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực