Quyết định 1837/QĐ-UBND

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1837/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP VỀ LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÔNG CHỨNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01 /2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 107/TTr-STP ngày 27 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng gồm: 22 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp tỉnh .

(Có Phụ lục quy trình gửi kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính quy định tại mục VI, X phần A phụ lục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, LX (05b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI,
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP VỀ LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tổng số: 22 quy trình giải quyết thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP: 03 quy trình

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú 01 nơi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú nhiều nơi.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp cư trú 1 nơi

Trường hợp cư trú nhiều nơi

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; lập phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ký duyệt phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

B3

Cơ quan có thẩm quyền tra cứu

Cơ quan có thẩm quyền

Kết quả xác minh lý lịch tư pháp

05

10

B4

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Tiếp nhận kết quả tra cứu từ cơ quan có thẩm quyền, Lập Phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ký nháy Phiếu lý lịch tư pháp

01

01

B5

Xem xét và ký Phiếu Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt lý lịch tư pháp

01

01

B6

Lưu hồ sơ và trả kết quả

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Trung tâm phục vụ hành chính công

Phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

15 ngày

2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú 01 nơi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú nhiều nơi.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp cư trú 1 nơi

Trường hợp cư trú nhiều nơi

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; lập phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ký duyệt phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

B3

Cơ quan có thẩm quyền tra cứu

Cơ quan có thẩm quyền

Kết quả xác minh lý lịch tư pháp

05

10

B4

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Chuyên viên

Tiếp nhận kết quả tra cứu từ cơ quan có thẩm quyền, Lập Phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ký nháy Phiếu lý lịch tư pháp

01

01

B5

Xem xét và ký Phiếu Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt lý lịch tư pháp

01

01

B6

Lưu hồ sơ và trả kết quả

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Trung tâm phục vụ hành chính công

Phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

15 ngày

3. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú 1 nơi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cư trú nhiều nơi, trường hợp khẩn cấp 02 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp cư trú 1 nơi

Trường hợp cư trú nhiều nơi

Trường hợp khẩn cấp

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

 

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

0,5

 

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; lập phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ý kiến ký duyệt phiếu yêu cầu xác minh

0,5

0,5

 

B3

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền

Kết quả xác minh lý lịch tư pháp

05

10

01

B4

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Tiếp nhận kết quả tra cứu từ cơ quan có thẩm quyền; lập phiếu lý lịch tư pháp

0,5

0,5

0,5

Trưởng phòng

Ký nháy Phiếu lý lịch tư pháp

01

01

 

B5

Xem xét và ký Phiếu Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt Phiếu lý lịch tư pháp

01

01

 

B6

Lưu hồ sơ và trả kết quả

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp;

Trung tâm phục vụ hành chính công

Phiếu Lý lịch tư pháp

0,5

0,5

 

 

Tng thời gian thực hiện

10 ngày

15 ngày

02 ngày

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG: 19 quy trình

1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng

0,5

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan thông báo được ghi tên vào danh sách người tập sự hoặc văn bản từ chối

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Thông báo được ghi tên vào danh sách người tập sự hoặc VB từ chối

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

2. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

0,5

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Quyết định chấm dứt tập sự

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định chấm dứt tập sự

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

3. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trtư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,75

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản từ chối

0,25

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản từ chối

0,25

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

4. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khác; 05 ngày đối với trường hợp đăng ký sau khi thay đi nơi đã đăng ký tập sự.

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

Trường hợp thay đi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khác

Trường hợp đăng ký sau khi thay đổi nơi đã đăng ký tập sự

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

0,5

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Btrợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

01

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,75

01

B4

Lưu hồ sơ và bàn giao

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Lưu và Scan:

- Thông báo việc rút tên người tập sự khỏi Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

- Thông báo việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

(trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do)

0,25

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- Thông báo việc rút tên người tập sự khỏi Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

- Thông báo việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.

(trường hợp từ chối thì phải thông báo bng văn bản, nêu rõ lý do)

0,25

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

05 ngày

5. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Phê duyệt

0,75

B4

Tạm dừng việc tập sự hành nghề

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Btrợ tư pháp

Ghi vào danh sách tập sự hành nghề công chứng việc tạm dừng

0,25

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,25

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

6. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thời gian thực hiện: 12 ngày.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

03

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

02

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Btrợ tư pháp

Scan ghi tên người đăng ký tham dự kiểm tra vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký biết

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Văn bản thông báo về việc đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

7. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Btrợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Ghi tên vào danh sách đăng ký hành nghề tại tỉnh; Scan quyết định cấp thẻ công chứng viên

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cấp thẻ công chứng viên; thẻ công chứng viên

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

8. Cấp lại thẻ công chứng viên

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,75

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan quyết định cấp lại thẻ công chứng viên

0,25

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cấp lại thẻ công chứng viên; thẻ công chứng viên

0,25

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

9. Thủ tục xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng.

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Btrợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,75

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

0,25

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

0,25

 

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

10. Thành lập Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thành lập phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhn và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

1,5

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

1,5

B4

Tiếp nhận hồ sơ chuyển liên thông

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Hồ sơ, kèm dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

0,5

B5

Hồ sơ liên thông UBND tỉnh xử lý

05

B6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

11. Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 08 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trtư pháp tiếp nhn, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

03

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

02

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

12. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trtư pháp tiếp nhn, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được thay đổi/Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được cấp mới

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

13. Hợp nhất Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 27 ngày làm việc

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị hợp nhất văn phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhn và xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

04

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

03

B4

Tiếp nhận hồ sơ chuyển liên thông

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thông UBND tỉnh xử lý

12

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng

01

 

Tổng thời gian thực hiện

27 ngày

14. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Thời gian thực hiện: 08 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

03

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

02

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

15. Sáp nhập Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 27 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị sáp nhập Văn phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

04

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

03

B4

Tiếp nhận hồ sơ chuyển liên thông

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thông với UBND tỉnh xử lý

12

B6

Tiếp nhận kết quả và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng

01

 

Tổng thời gian thực hiện

27 ngày

16. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã thay đổi

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã thay đổi

0,5

Tng thời gian thực hiện

05 ngày

17. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Thời gian thực hiện: 27 ngày làm việc

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng Văn phòng công chứng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ, các văn bản đầu ra

05

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

04

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

03

B4

Tiếp nhận hồ sơ chuyển liên thông

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thông UBND tỉnh xử lý

12

B6

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng

01

 

Tổng thời gian thực hiện

27 ngày

18. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TTHỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định hồ sơ; các văn bản đầu ra

01

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

01

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Scan Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

19. Thành lập Hội công chứng viên

Thời gian thực hiện: 35 ngày làm việc.

TT

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên

0,5

B2

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên

Thẩm định, các văn bản đầu ra

08

Lãnh đạo phòng

Xét duyệt hồ sơ; ý kiến xét duyệt

05

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

04

B6

Tiếp nhận hồ sơ chuyển liên thông

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

Kèm hồ sơ

01

B7

Hồ sơ liên thông UBND tỉnh xử lý

15

B8

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên

01

 

Tổng thời gian thực hiện

35 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2021
Ngày hiệu lực29/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(05/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1837/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1837/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành29/07/2021
        Ngày hiệu lực29/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1837/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1837/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

            • 29/07/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực