Quyết định 1837/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1837/QĐ-UBND 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023 2024 giáo dục mầm non Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2386/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường

a) Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên: Ngày 28 tháng 8 năm 2023. Đối với lớp 1: Ngày 23 tháng 8 năm 2023.

b) Các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học, sinh hoạt đầu năm cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2023.

3. Học kỳ I

a) Mầm non: Từ ngày 11 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 01 năm 2024 (có 18 tuần thực học);

b) Tiểu học: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 01 năm 2024 (có 18 tuần thực học);

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024 (có 18 tuần thực học);

d) Giáo dục thường xuyên:

- Đối với lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 12 cấp trung học phổ thông: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023 (có 16 tuần thực học);

- Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 cấp trung học phổ thông: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến ngày 13 tháng 01 năm 2024 (có 18 tuần thực học).

4. Học kỳ II

a) Mầm non: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024 (có 17 tuần thực học);

b) Tiểu học: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024 (có 17 tuần thực học);

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2024 (có 17 tuần thực học);

d) Giáo dục thường xuyên:

- Đối với lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 12 cấp trung học phổ thông: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024 (có 16 tuần thực học);

- Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 cấp trung học phổ thông: Từ ngày 16 tháng 01 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2024 (có 17 tuần thực học).

đ) Các trường tổ chức tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025 trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.

7. Các kỳ thi

a) Cấp thành phố

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2023 - 2024: Tháng 9 năm 2023;

- Thi chọn học sinh giỏi máy tính cầm tay: Tháng 11 năm 2023;

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Tháng 01 năm 2024;

- Thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông: Tháng 02 năm 2024;

- Thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở: Tháng 4 năm 2024;

- Thi chọn học sinh giỏi Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, tiếng Pháp: Tháng 8 năm 2024.

b) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các kỳ thi quốc gia khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Các ngày nghỉ

a) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm;

b) Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 05 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2024;

c) Học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (có thông báo riêng);

d) Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm và kế hoạch thời gian năm học của từng đơn vị.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học, bậc học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

2. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh trước khi thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- VP Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VH-XH, HĐND TP;
- VP UBND TP (2A, 3C);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, ND

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1837/QĐ-UBND 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023 2024 giáo dục mầm non Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1837/QĐ-UBND 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023 2024 giáo dục mầm non Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thực Hiện
        Ngày ban hành10/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1837/QĐ-UBND 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023 2024 giáo dục mầm non Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1837/QĐ-UBND 2023 kế hoạch thời gian năm học 2023 2024 giáo dục mầm non Cần Thơ

              • 10/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực