Quyết định 1837/QĐ-UBND

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Quy hoạch

1

T-PYE-227186-TT

Thẩm định, phê duyệt Dự án quy hoạch

Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Quy hoạch

1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Dự án quy hoạch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả:

Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận tổ chức, cá nhân đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp lại biên nhận;

- Ký nhận kết quả: Quyết định phê duyệt.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đối với dự án quy hoạch mới:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch (02 bản chính).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 tập.

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định (02 bộ).

- Báo cáo thẩm định Dự án quy hoạch (02 bộ).

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về Dự án quy hoạch (01 bản chính, 01 bản sao) đối với dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

2. Đối với Dự án điều chỉnh toàn diện quy hoạch:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án quy hoạch (02 bản chính).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 bộ.

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định (02 bộ).

- Báo cáo thẩm định Dự án quy hoạch (02 bộ).

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về Dự án quy hoạch (01 bản chính, 01 bản sao) đối với dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

3. Đối với Dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch (02 bản chính).

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan trình phê duyệt quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 bộ.

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy định (02 bộ).

- Giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (có bản sao các văn bản góp ý kiến gửi kèm) (02 bộ).

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (01 bản chính, 01 bản sao) đối với điều chỉnh dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Kế hoạch và Đầu tư 25 ngày, Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch của UBND tỉnh.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006 ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

- Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006 ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 07/02/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006 ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành10/11/2014
        Ngày hiệu lực10/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Phú Yên

            • 10/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực