Quyết định 184/2003/QĐ-BCN

Quyết định 184/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 184/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2003/QĐ-BCN

 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP IN BAO BÌ VÀ PHỤ LIỆU THUỐC LÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Tờ trình số 34/HĐQT-TTr-TC ngày 21 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt ) gồm những điểm chính như sau :

 1. Cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 35,49 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 13,51 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2335/QĐ-TCKT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 308.858.167.935 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 46.062.007.395 đồng.

 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

 Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 224 lao động trong Xí nghiệp là 19.743 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 592.290.000 đồng.

 4. Về chi phí cổ phần hoá, Xí nghiệp làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt theo các quy định hiện hành.

 Điều 2. Chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi,

 - Tên giao dịch quốc tế: CAT LOI JOINT STOCK COMPANY;

 - Tên viết tắt: CLC;

- Trụ sở chính : Đường D, khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- In ấn bao bì các loại;

 - Sản xuất kinh doanh các loại vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp;

 - Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 4. Công ty cổ phần Cát Lợi là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

 Điều 5. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá tổ chức bán cổ phần thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

 Giám đốc và Kế toán trưởng Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

 Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận

- Như Điều 5,

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Công an,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,

- Bộ Tài chính

- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Công báo,

- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG 
Châu Hụê Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2003
Ngày hiệu lực02/12/2003
Ngày công báo17/11/2003
Số công báoSố 185
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 184/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành13/11/2003
        Ngày hiệu lực02/12/2003
        Ngày công báo17/11/2003
        Số công báoSố 185
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 184/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/2003/QĐ-BCN chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi

            • 13/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực