Quyết định 184/QĐ-TTg

Quyết định 184/QĐ-TTg năm 2011 về giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 415/UBTVQH12 ngày 15/1/2011 về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (theo biểu đính kèm), bao gồm cả số bố trí để thu hồi một số khoản đã ứng trước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (các phụ lục số II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tại Tờ trình số 490/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011) cho các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc:

a) Đối với các dự án giao thông, thủy lợi: giao tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (không ghi kế hoạch cụ thể từng dự án).

b) Đối với các dự án y tế: các dự án y tế do Bộ Y tế quản lý, y tế tuyến huyện giao tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (không ghi kế hoạch cụ thể từng dự án); bệnh viện tuyến tỉnh giao danh mục và chi tiết vốn tới từng dự án.

c) Đối với các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: giao tổng số vốn cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Đối với các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, giao danh mục và chi tiết vốn của từng dự án.

đ) Các khoản vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được thu hồi theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2011 theo danh mục tại Tờ trình số 490/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký phân bổ vốn cho từng dự án theo đúng Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính huy động vốn trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc phát hành theo tiến độ giải ngân, không để tồn động, gây lãng phí nguồn vốn huy động.

Điều 3.

1. Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 được giao, các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ chi tiết cho các dự án bảo đảm nguyên tắc sau đây:

a) Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành năm 2011, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2012; các dự án tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển nhanh của khu vực, vùng.

b) Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc các khu vực có cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng do lũ bão gây ra trong năm 2010, các khu vực miền núi, khó khăn, vùng sâu xa, vùng dân tộc, vùng địa hình bị chia cắt.

c) Trong từng dự án tập trung đầu tư cho các hạng mục chính của các dự án; trong lĩnh vực giao thông tập trung bố trí vốn để đầu tư các hạng mục chính cầu, đường … ; trong lĩnh vực thủy lợi ưu tiên đầu tư trạm bơm, hồ chứa, kênh, đê, kè …

d) Không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục khởi công trong năm 2011. Rà soát, loại bỏ các dự án đã có trong danh mục đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định đầu tư hoặc không có điều kiện triển khai.

đ) Vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 chỉ bố trí cho phần điều chỉnh về chính sách so với Quyết định đầu tư ban đầu như: tăng giá vật liệu, tiền lương, tiền công, tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, … Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cho phần điều chỉnh quy mô và mở rộng thêm các hạng mục của dự án so với Quyết định đầu tư ban đầu.

e) Không được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 đầu tư cho các hạng mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

2. Các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15 tháng 02 năm 2011 và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

3. Các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động điều chuyển vốn trong nội bộ từng bộ và địa phương giữa các dự án không có khả năng thực hiện hoặc giải ngân thấp sang các dự án có khối lượng thực hiện cao, giải ngân nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn theo các ngành, lĩnh vực đã được giao vốn theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Không được phép điều chuyển vốn từ ngành, lĩnh vực này sang ngành, lĩnh vực khác.

4. Các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ các dự án đã có trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, loại bỏ các dự án không có khả năng triển khai, các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư, xác định nhu cầu đầu tư còn lại để hoàn thành các dự án này theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Xây dựng danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011. Trước ngày 30 tháng 11 năm 2011 chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chậm; dự kiến điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 giữa các bộ và các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

b) Hướng dẫn các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ chuyển tiếp giai đoạn 2003-2010 và xây dựng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

c) Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 và tổng hợp kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2011-2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định cùng với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

2. Bộ Tài chính:

a) Căn cứ vào chế độ hiện hành, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hàng quý báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chi tiết theo từng dự án của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định khả năng huy động nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 đảm bảo an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

3. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng chịu trách nhiệm:

a) Theo dõi, đánh giá tình hình huy động, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

b) Đánh giá tổng kết tình hình huy động và thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và năm 2011.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTC-NS, UBKT của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KG-VX, NC, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2011
Ngày hiệu lực28/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/01/2011
        Ngày hiệu lực28/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ

         • 28/01/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực