Quyết định 184-QĐ/TW

Quyết định 184-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đã được thay thế bởi Quy định 09-QĐi/TW 2018 tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy


BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 184-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ và uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh uỷ, thành ủy.

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

3- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

4- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân nhân cấp xã, cấp huyện.

5- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

6- Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

7- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

8- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo

Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

2- Cơ cấu tổ chức

Có 4 khoa và 3 phòng như sau:

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

- Khoa Xây dựng Đảng (bao gồm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng Việt Nam).

- Khoa Dân vận (bao gồm: Dân vận, Kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo và quản lý).

- Khoa Nhà nước và pháp luật.

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

3. Về biên chế

Định khung biên chế: nói chung không quá 60 người. Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An, tuỳ theo quy mô có thể nhiều hơn nhưng không quá 90 người. Trong tổng biên chế có từ 2/3 trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.

Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xem xét, quyết định cụ thể số biên chế cho trường.

Ngoài số biên chế theo quy định, trường chính trị tỉnh, thành phố được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm.

Điều 4. Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; văn bằng có giá trị, đủ điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế; chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương có liên quan quy định về tiêu chuẩn, giá trị văn bằng; hướng dẫn chế độ học tập đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; bổ sung hướng dẫn chế độ, chính sách đối với trường chính trị tỉnh, thành phố.

2- Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, kiểm tra về phương hướng chính trị tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành phố.

3- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho trường chính trị tỉnh, thành phố.

4- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn chính sách có liên quan (phong chức danh khoa học, phong danh hiệu nhà giáo...) đối với trường chính trị tỉnh, thành phố.

5- Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp lãnh đạo thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và học viên của trường chính trị tỉnh, thành phố.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quy chế quản lý đào tạo; đầu tư, cấp kinh phí hoạt động và quản lý cơ sở vật chất của trường chính trị tỉnh, thành phố.

6- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

7- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184-QĐ/TW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184-QĐ/TW

Lược đồ Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan Bí thư
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 184-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy