Quyết định 184/QĐ-UBND

Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2008 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ năm 1998 đến ngày 31/12/2006 đang còn hiệu lực thi hành, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NĂM 1998 ĐẾN NGÀY 31/12/2006 ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH, CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/STP-XDKTrVB ngày 24/12/2007 về việc đề nghị ban hành Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ năm 1998 Đến ngày 31/12/2006 đang còn hiệu lực thi hành, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế ”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1998 ĐẾN 31/12/2006 ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 184/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ - KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY THÁNG NĂM VĂN BẢN

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,…

CƠ QUAN THAM MƯU, THỰC HIỆN

1

Quyết định

144/QĐ - UB

20/9/1999

Về việc ban hành quy định thẩm công nghệ các dự án Đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Sửa đổi, bổ sung

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Quyết định

01/2001/QĐ-UB

01/01/2001

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ và công chức tỉnh Yên Bái

Sửa đổi, bổ sung

Sở Nội vụ

3

Quyết định

03/2001/QĐ-UB

03/01/2001

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng tập luyện cho vận động viên và huấn luyện viên thuộc nguồn ngân sách cấp hàng năm.

Sửa đổi, bổ sung

Sở Thể dục - Thể thao

4

Quyết định

79/QĐ-UB

8/4/2002

Về việc Quy định mức phụ cấp đặc thù nghề nghiệp đối với cán bộ làm việc tại trung tâm cai nghiện tỉnh

Đề nghị thay thế

Sở Tài chính

5

Quyết định

152/2002/QĐ-UB

04/6/2002

Về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng hồ Thác Bà

Đề nghị thay thế

Sở Thương mại – Du lịch

6

Quyết định

404/2002/QĐ-UB

6/8/2002

Về việc bổ sung một số điều bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ và công chức theo Quyết định số 01 ngày 01/01/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Đề nghị thay thế

Sở Nội vụ

7

Quyết định

330/2002/QĐ-UB

20/12/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đề nghị thay thế

Sở Lao động – Thương binh Xã hội

8

Quyết định

30/2003/QĐ-UB

13/02/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Yên Bái

Đề nghị thay thế

Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái

9

Quyết định

184/2003/QĐ-UB

13/6/2003

Về việc ban hành Quy định về đối tượng và mức đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh

Sửa đổi, bổ sung

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

10

Quyết định

31/2003/QĐ-UB

13/02/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội trật tự đô thị thành phố Yên Bái

Đề nghị thay thế

Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái

11

Quyết định

287/2003/QĐ-UB

02/10/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý chi phí Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 tỉnh Yên Bái

Sửa đổi, bổ sung

Sở Công nghiệp; Sở Kế hoạch Đầu tư

12

Quyết định

149/2004/QĐ-UB

21/5/2004

Ban hành quy định Về việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đề nghị thay thế

Sở Tài nguyên – Môi trường

13

Quyết định

122/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Về chính sách hỗ trợ người lao động khi Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất

Đề nghị thay thế

Sở Tài nguyên – Môi trường; Sở Tài chính

14

Quyết định

168/2005/QĐ-UB

17/5/2005

Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý một số vấn đề về đất đai khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đang trình văn bản thay thế

Sở Tài nguyên – Môi trường

15

Quyết định

202/QĐ-UBND

28/6/2005

Về việc Điều chỉnh mức chi bồi dưỡng luyện tập cho vận động viên thuộc ngân sách cấp hàng năm.

Sửa đổi, bổ sung

Sở Tài chính; Sở Thể dục Thể thao

16

Quyết định

333/2005/QĐ-UB

26/9/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; sửa đổi bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 122/2005/QĐ-UBND ngày 17/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Đề nghị thay thế

Sở Tài chính; Sở Tài nguyên – Môi trường

17

Quyết định

424/QĐ-UBND

16/11/2005

Ban hành Quy định chế độ trợ cấp và trách nhiệm đóng góp miễn giảm đối với người cai nghiện ma tuý tại Yên Bái.

Sửa đổi, bổ sung

Sở Tài chính

18

Quyết định

233/2006/QĐ-UBND

07/6/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Sửa đổi, bổ sung

Sở Xây dựng

19

Quyết định

247/2006/QĐ-UBND

15/6/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản, cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái (Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2005/QĐ-UBND ngày 17/5/2005 và Quyết định số 333/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Đề nghị thay thế

Sở Tài chính; Sở Tài nguyên – Môi trường

20

Quyết định

225/2006/QĐ-UBND

19/6/2006

Ban hành Quy định về các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đề nghị thay thế

Sở Công nghiệp

21

Quyết định

353/2006/QĐ-UBND

29/9/2006

Ban hành đơn giá đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc lập bản đồ và đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ.

Đề nghị thay thế

Sở Tài chính; Sở Tài nguyên – Môi trường

22

Quyết định

433/2006/QĐ-UBND

9/11/2006

Ban hành Quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đề nghị thay thế

Sở Kế hoạch - Đầu tư

23

Quyết định

561/2006/QĐ-UBND

29/11/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng tỉnh Yên Bái

Sửa đổi, bổ sung

Sở Giao thông-Vận tải; Sở Xây dựng

24

Quyết định

489/2006/QĐ-UBND

13/12/2006

Phê duyệt Đề án Quy định tạm thời một số chế độ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006 - 2010

Sửa đổi, bổ sung

Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình

25

Quyết định

498/2006/QĐ-UBND

13/12/2006

Ban hành về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức các cơ sở y tế của Nhà nước tại tỉnh Yên Bái

Sửa đổi, bổ sung

Sở Y tế

26

Quyết định

581/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc phê duyệt tạm thời thu một phần viện phí giá các dịch vụ kỹ thuật tại tỉnh YB

Sửa đổi, bổ sung

Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình; Sở Tài chính

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực29/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực29/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản pháp luật Ủy ban Yên Bái

            • 29/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực