Quyết định 184/QĐ-UBND

Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 20112015 Từ Sơn Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: UBND thị xã Từ Sơn tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 26/3/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10/TTr-TNMT ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

6.133,23

100,00

6.133,23

100,00

6.133,23

100,00

1

Đất nông nghiệp

3.113,84

50,77

1.612,16

344,61

1.956,77

31,90

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

2.863,90

46,69

1.893,38

0,00

1.893,38

30,87

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

2.863,90

46,69

1.893,38

0,00

1.893,38

30,87

1.2

Đất trồng cây lâu năm

32,26

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Đất rừng sản xuất

1,34

0,02

1,34

0,00

1,34

0,02

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

211,25

3,44

62,05

0,00

62,05

1,01

2

Đất phi nông nghiệp

2.998,57

48,89

4.521,07

-344,61

4.176,46

68,10

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

41,08

0,67

45,18

0,00

45,18

0,74

2.2

Đất quốc phòng

3,82

0,06

28,82

0,00

28,82

0,47

2.3

Đất an ninh

0,57

0,01

17,37

0,00

17,37

0,28

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

487,99

7,96

1.038,99

0,00

1.038,99

16,94

 

Đất xây dựng khu công nghiệp

292,00

4,76

670,00

0,00

670,00

10,92

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

195,99

3,20

368,99

0,00

368,99

6,02

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

124,89

2,04

323,69

-138,12

185,57

3,03

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

19,61

0,32

24,61

0,00

24,61

0,40

2.7

Đất di tích danh thắng

21,62

0,35

37,42

0,00

37,42

0,61

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,72

0,04

29,72

0,00

29,72

0,48

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

24,03

0,39

24,23

0,00

24,23

0,40

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

59,15

0,96

79,15

0,00

79,15

1,29

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

174,31

2,84

24,23

0,00

24,23

0,40

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.277,06

20,82

1.698,26

-139,58

1.558,68

25,41

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hoá

66,40

1,08

68,90

0,00

68,90

1,12

 

Đất cơ sở y tế

17,35

0,28

18,85

0,00

18,85

0,31

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

151,09

2,46

191,09

0,00

191,09

3,12

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

11,42

0,19

81,42

0,00

81,42

1,33

2.13

Đất ở tại đô thị

390,34

6,36

556,34

0,00

556,34

9,07

2.14

Đất ở tại nông thôn

363,6

5,93

522,3

0,00

522,3

8,52

3

Đất chưa sử dụng

20,82

0,34

-

0,00

0,00

0,00

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

 

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.172,65

648,30

524,35

 

Trong đó:

 

 

 

 

1

Đất lúa nước

DLN/PNN

988,46

550,94

437,52

2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

32,26

4,68

27,58

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

149,20

90,00

59,20

4

Đất nông nghiệp còn lại

NCL/PNN

2,73

2,68

0,05

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

NNP

6,58

6,58

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

DLN

6,58

6,58

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

14,24

8,43

5,81

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,30

0,30

-

2.2

Đất khu, cụm công nghiệp

SKK

0,66

0,66

-

2.3

Đất phát triển hạ tầng

DHT

13,28

7,47

5,81

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích theo năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

3.113,84

2.985,40

2.927,70

2.846,01

2.677,74

2.481,12

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

DLN

2.863,90

2.749,50

2.698,61

2.629,17

2.481,20

2.330,90

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.863,90

2.749,50

2.698,61

2.629,17

2.481,20

2.330,90

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

32,26

31,36

30,43

28,79

28,79

27,58

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

211,25

199,22

193,62

184,26

165,07

121,25

1.5

Đất nông nghiệp còn lại

NKH

5,09

3,98

3,70

2,45

1,34

0,05

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

2.998,57

3.129,00

3.186,70

3.275,22

3.447,80

3.646,30

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

41,08

41,08

42,69

44,60

44,31

44,08

2.2

Đất quốc phòng

CQP

3,82

3,82

3,82

3,82

3,82

24,82

2.3

Đất an ninh

CAN

0,57

0,55

0,75

2,05

2,05

16,36

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

SKK

487,99

584,00

607,00

632,00

901,56

831,99

 

Trong đó: Đất khu công nghiệp

 

292,00

292,00

292,00

365,81

496,00

496,00

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

 

195,99

292,00

315,00

266,19

405,56

335,99

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

124,89

125,24

125,88

129,90

747,49

139,49

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

19,61

19,61

20,41

21,31

-

22,76

2.7

Đất phát triển hạ tầng

CCC

1.277,06

1.300,45

1.327,86

1.358,29

1.392,94

1.426,39

2.7.1

Đất giao thông

DGT

721,69

746,22

753,99

765,24

779,23

790,23

2.7.2

Đất thuỷ lợi

DTL

301,15

301,03

301,03

302,79

305,93

310,26

2.7.3

Đất công trình năng lượng

DNL

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

2.7.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,30

 

 

 

0,30

 

2.7.5

Đất cơ sở văn hoá

DVH

66,40

65,44

65,67

66,15

66,58

67,36

2.7.6

Đất cơ sở y tế

DYT

17,35

17,24

17,24

17,73

18,35

18,35

2.7.7

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

151,09

151,14

153,35

158,97

163,12

174,87

2.7.8

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

11,42

11,42

14,72

22,85

34,33

38,42

2.7.9

Đất chợ

DCH

5,83

5,83

6,73

9,43

10,27

11,67

2.8

Đất di tích, danh lam thắng cảnh

LDT

21,62

21,62

21,62

28,53

28,83

31,62

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

2,72

2,72

2,84

14,23

19,73

19,73

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

24,03

24,03

24,03

24,03

24,23

24,23

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

59,15

59,15

59,15

59,13

59,13

72,75

2.12

Đất sông suối và MN chuyên dùng

SMN

174,31

168,61

156,39

125,46

106,95

74,11

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

363,60

366,50

375,04

383,04

393,14

405,05

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

390,34

403,84

411,44

441,05

463,33

506,34

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CSD

20,82

18,83

18,83

12,00

7,69

5,81

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích SD

Phân theo năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

648,30

128,44

57,70

95,07

170,47

196,62

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

550,94

114,40

50,89

84,07

151,28

150,30

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,68

0,90

0,93

1,64

-

1,21

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

90,00

12,03

5,60

9,36

19,19

43,82

1.4

Đất nông nghiệp còn lại

NCL/PNN

2,68

1,11

0,28

-

-

1,29

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích đất chưa SD đưa vào SD

Phân theo năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

NNP

6,58

-

-

6,38

0,20

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

DLN

6,58

-

-

6,38

0,20

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,43

1,99

-

0,45

4,11

1,88

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,30

-

-

-

0,30

-

2.2

Đất khu, cụm công nghiệp

CSK

0,66

-

-

-

-

0,66

2.3

Đất phát triển hạ tầng

DHT

7,47

1,99

-

0,45

3,81

1,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, UBND thị xã Từ Sơn có trách nhiệm:

1. Công bố rộng rãi phương án quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xét duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm Luật Đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong thị xã có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó được UBND tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ thị xã đến các xã, phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã.

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền; đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

5. Có chính sách và biện pháp đầu tư thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và chuyển đổi cây trồng hợp lý.

6. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đối với những vùng phải chuyển đổi nhiều đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

7. Về chính sách tài chính đất đai: đa dạng hóa các hình thức như hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tăng cường các nguồn thu từ đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ cho công tác quản lý đất đai, đầu tư đồng bộ kết hợp với bố trí các điểm dân cư tập trung.

8. Định kỳ hàng năm, UBND thị xã Từ Sơn báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 20112015 Từ Sơn Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 20112015 Từ Sơn Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 20112015 Từ Sơn Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 20112015 Từ Sơn Bắc Ninh

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực