Quyết định 184/QĐ-VP

Quyết định 184/QĐ-VP năm 2008 về trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên do của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-VP Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 184/QĐ-VP

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện cơ chế “một cửa”; Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Trưởng các phòng: Tổng hợp, Nội chính – Tiếp dân, Hành chính – Quản trị và Trưởng các bộ phận trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT và các bộ phận.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Thành Đô

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-VP ngày 01/9/2008 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên)

Phần 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch quyết định, như sau:

1. Các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm:

1.1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh bổ sung nội dung dự án; kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; chỉ định thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm hàng hóa do Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.3. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các thành phần kinh tế không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt

1.4. Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản; cấp giấy phép khai thác (kể cả khai thác tận thu), chế biến khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.5. Lĩnh vực đất đai, GPMB:

- Giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép; gia hạn thời hạn thuê đất đối với các trường hợp được nhà nước cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt do Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (đối với dự án thu hồi đất do UBND tỉnh phê duyệt) do Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.6. Giải quyết khiếu nại.

2. Ngoài các lĩnh vực, công việc được quy định tại điểm 1, Mục I nêu trên, những lĩnh vực, công việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của cán bộ “Tiếp nhận và trả kết quả” Văn phòng UBND tỉnh.

1. Tiếp nhận mọi hồ sơ đến và chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý của hồ sơ hiện có do tổ chức, cá nhân gửi đến và ra phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

2. Chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xử lý chính ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy trình tại Điều 4 Quy định này.

3. Tổ chức ghi chép đầy đủ nhật ký giao, nhận hồ sơ và kết quả giải quyết hồ sơ “một cửa”.

4. Trả kết quả giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân đúng phiếu hẹn.

5. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, đột xuất khi có yêu cầu).

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ phận xử lý chính (chuyên viên xử lý chính).

1. Phối hợp với Hành chính – Quản trị để thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy trình và thời gian (trường hợp giải quyết hồ sơ quá thời gian theo phiếu chuyển do Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” đã gửi kèm theo hồ sơ, thì Bộ phận xử lý chính có trách nhiệm thông báo lý do cho Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” biết).

2. Phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành cơ chế “một cửa” để cùng tham gia tháo gỡ trong nội bộ, góp phần thúc đẩy hiệu quả của cơ chế “một cửa” của cơ quan.

Phần 2.

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT

Điều 4. Trình tự, quy trình giải quyết (gồm 10 bước).

1. Trình tự giải quyết công việc

Bước (1): Hàng ngày mọi thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân (do ngành chuyên môn thẩm định, trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh) phải đảm bảo, đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo danh mục hồ sơ công việc của từng lĩnh vực (có danh mục từng loại hồ sơ công việc) gửi đến, đều được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất đến 16 giờ hàng ngày; trường hợp nhận sau 16 giờ thì tính thời gian nhận hồ sơ sang ngày làm việc tiếp theo. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, pháp lý về hồ sơ, thủ tục và lập sổ theo dõi tiếp nhận. Các trường hợp không đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thủ tục theo nguyên tắc “chỉ dẫn tận tình, niềm nở, vui vẻ, dễ hiểu”.

Bước (2, 3): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trình hồ sơ đến lãnh đạo Văn phòng (người được giao nhiệm vụ phân văn bản) để xin ý kiến vào phiếu chuyển hồ sơ, sau đó chuyển giao hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý chính vào 10 giờ và 16 giờ hàng ngày. Khi chuyển giao hồ sơ phải có sổ giao nhận và ký nhận giữa hai bên.

Thời gian Lãnh đạo Văn phòng phân văn bản và cho ý kiến vào phiếu chuyển hồ sơ trong cùng ngày (1 ngày).

Bước (4, 5, 6): Bộ phận chuyên môn xử lý chính có trách nhiệm thụ lý, xử lý văn bản, hồ sơ bằng phiếu trình theo đúng thủ tục, thời gian quy định, trình lãnh đạo Văn phòng thẩm định, sau đó trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thời gian giải quyết công việc trong bước này được quy định cụ thể theo từng nội dung lĩnh vực công việc quy định tại Điều 6 dưới đây.

Bước (7): Là sự trao đổi, kiểm tra thông tin giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Lãnh đạo Văn phòng, trước khi phê duyệt văn bản (nếu có).

Bước (8, 9): Bộ phận chuyên môn xử lý chính, chuyển kết quả đã được xử lý đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để vào sổ văn thư lấy số văn bản phát hành và lưu trữ theo quy định.

Bước (10): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Sơ đồ Quy trình giải quyết công việc

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Điều 5. Thời gian giải quyết

- Thời gian giải quyết công việc chỉ tính theo những ngày làm việc thực tế theo quy định của pháp luật (không tính ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật).

- Thời gian giải quyết các lĩnh vực, công việc cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

Điều 6. Thủ tục hồ sơ.

I. THỦ TỤC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NỘI DUNG DỰ ÁN; KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU; ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU; HỒ SƠ MỜI THẦU; KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU; CHỈ ĐỊNH THẦU; QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND – UBND;

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Luật Đấu thầu năm 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định hiện hành của tỉnh về công tác quản lý đầu tư, xây dựng và quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng: Các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của NSNN do UBND tỉnh phê duyệt.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Hồ sơ hành chính cụ thể từng loại công việc:

4.1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án đầu tư (kể cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật) do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của Chủ đầu tư;

- Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh;

- Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở quản lý có xây dựng chuyên ngành;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập dự án;

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn của Chủ đầu tư;

- Các chứng chỉ hành nghề của người chủ trì lập dự án;

- Bản sao kế hoạch vốn (đối với những nguồn vốn, dự án được giao bổ sung);

- Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

- Các văn bản thỏa thuận về phòng chống cháy nổ, thỏa thuận về quy hoạch (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Tập thuyết minh dự án (đã chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Tập hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án (đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Sở quản lý có xây dựng chuyên ngành có đóng dấu thẩm định);

- Tài liệu khảo sát địa chất, địa hình và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư (nếu có);

- Hồ sơ khảo sát, điều tra ban đầu để lập bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với các dự án có thu hồi đất phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

4.2. Hồ sơ đề nghị duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình của Chủ đầu tư về việc xin phê duyệt lại, điều chỉnh, bổ sung dự án; trong đó phải nêu rõ lý do, nguyên nhân việc điều chỉnh dự án; các nội dung cần được điều chỉnh (có so sánh với nội dung đã được phê duyệt trước đó, so sánh giá trị tăng hoặc giảm so với tổng mức đầu tư đã được duyệt);

- Văn bản về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu nằm ngoài khoản 8 Điều 1 Nghị định số 112/NĐ-CP của Chính phủ);

- Hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án (nếu thay đổi về quy mô, kiến trúc, quy hoạch, mục tiêu đầu tư …) phải được Sở quản lý chuyên ngành thẩm định;

- Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở (phần nội dung điều chỉnh) của Sở quản lý chuyên ngành;

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình của Chủ đầu tư;

- Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

4.4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình của Chủ đầu tư (nêu rõ lý do xin điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, các nội dung xin điều chỉnh);

4.5. Hồ sơ đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình phê duyệt của Chủ đầu tư;

- Tập thuyết minh hồ sơ mời thầu đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;

- Thiết kế bản vẽ thi công và tập tiên lượng dự toán được duyệt (bắt buộc đối với gói thầu xây lắp);

4.6. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình của Chủ đầu tư, về việc xin phê duyệt kết quả đấu thầu;

- Báo cáo kết quả xét thầu của đơn vị tư vấn, kèm theo biên bản mở thầu;

- Bản sao hồ sơ dự thầu của các nhà thầu;

4.7. Hồ sơ đề nghị chỉ định thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt: Áp dụng đối với những gói thầu nằm trong kế hoạch đấu thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, dành cho những gói thầu: mua sắm hàng hóa, xây lắp trên 1 tỷ đồng; tư vấn trên 500 triệu đồng.

- Tờ trình xin chỉ định thầu của Chủ đầu tư;

- Bản tổng hợp dự toán đã được phê duyệt;

- Hồ sơ về nhà thầu đề nghị chỉ định thầu kèm theo đơn và các cam kết của nhà thầu xin chỉ định thầu;

- Hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu (tương tự như hồ sơ mời thầu) của Chủ đầu tư;

- Hồ sơ đề xuất của nhà thầu;

- Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất;

- Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.8. Hồ sơ đề nghị duyệt quyết toán vốn đầu tư do Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình của Sở Tài chính; kèm theo dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của Sở Tài chính;

- Tờ trình của Chủ đầu tư;

5. Trình tự và thời gian giải quyết:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.

- Chuyển bộ phận xử lý chính thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

Ghi chú: Đối với một số trường hợp cá biệt mà hồ sơ phức tạp, chưa rõ ràng, không giải quyết được trong thời gian 05 ngày làm việc thì Chuyên viên xử lý chính phải báo cáo Lãnh đạo Văn phòng biết, đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thường trực UBND tỉnh, sau đó dự thảo, trình Lãnh đạo Văn phòng ký thông báo gửi cho cơ quan, tổ chức và cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian nhận kết quả. Nhưng thời gian tối đa giải quyết các trường hợp này cũng không quá 12 ngày làm việc theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh.

II. THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU; HỒ SƠ MỜI THẦU; THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA (DO SỞ TÀI CHÍNH TRÌNH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT).

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND – UBND; Luật Đấu thầu năm 2005;

- Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

2. Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị mua sắm hàng hóa bằng nguồn vốn đầu tư của NSNN do UBND tỉnh phê duyệt.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Hồ sơ hành chính cụ thể từng loại công việc:

4.1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt từng loại công việc:

- Tờ trình của Sở Tài chính; kèm theo dự thảo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh;

- Biên bản thẩm định của Sở Tài chính;

- Văn bản đề nghị của đơn vị xin mua sắm;

- Một bộ hồ sơ mời thầu gồm: thông báo mời thầu, thư mời thầu, chỉ dẫn nhà thầu, điều khoản tham chiếu và các thông tin cơ bản; Một bản thỏa thuận hợp đồng; Một bảo lãnh dự thầu; Một bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Một bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; Đơn dự thầu (kèm theo phụ lục đơn dự thầu);

- Tờ trình đề nghị thẩm định của đơn vị mua sắm;

- Một bản sao quyết định kinh phí được phân bổ mua sắm;

- Một quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu (nếu đơn vị tự thực hiện).

4.2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu:

- Tờ trình của Sở Tài chính, kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Biên bản thẩm định của Sở Tài chính;

- Tờ trình đề nghị thẩm định của đơn vị mua sắm;

- Một bộ hồ sơ của khách hàng tham gia dự thầu;

- Một biên bản mở thầu;

- Một biên bản xét hồ sơ dự thầu;

5. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.

- Chuyển bộ phận xử lý chính thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

Ghi chú: Đối với một số trường hợp cá biệt mà hồ sơ phức tạp, chưa rõ ràng, không giải quyết được trong thời gian 05 ngày làm việc thì Chuyên viên xử lý chính phải báo cáo Lãnh đạo Văn phòng biết, đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thường trực UBND tỉnh, sau đó dự thảo, trình Lãnh đạo Văn phòng ký thông báo gửi cho cơ quan, tổ chức và cá nhân biết lý do và hẹn lại thời gian nhận kết quả. Nhưng thời gian tối đa giải quyết các trường hợp này cũng không quá 12 giờ ngày làm việc theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh.

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÌNH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT).

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND – UBND; Luật Đầu tư năm 2005; Luật Xây dựng năm 2003; Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2005;

- Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

2. Đối tượng: Các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thủ tục, hồ sơ giải quyết:

4.1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình đăng ký đầu tư (đối với các dự án thuộc diện đăng ký đầu tư có quy mô vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng):

- Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu quy định);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

- Báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư (đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Đối với trường hợp đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ngoài các hồ sơ trên phải kèm theo:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

+ Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp liên doanh nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).

- Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo dự thảo giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu quy định.

4.2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình thẩm tra dự án đầu tư:

4.2.1. Đối với dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm:

­- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

- Báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Giải trình kinh tế kỹ thuật;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức, bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Văn bản ý kiến của Bộ, ngành liên quan (đối với trường hợp dự án cần phải lấy ý kiến);

- Văn bản chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ);

- Văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu quy định.

4.2.2. Đối với dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ theo quy định tại điểm 4.2.1 trên và đính kèm:

* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng khi tham gia thị trường.

4.2.3. Đối với dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu quy định);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với đầu tư nước ngoài theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

+ Báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư (đối với đầu tư nước ngoài; do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật;

+ Văn bản thẩm tra khả năng đáp ứng các điều kiện của Bộ, ngành liên quan (đối với trường hợp dự án cần phải lấy ý kiến);

+ Văn bản chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ);

+ Văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo dự thảo giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu quy định.

4.2.4. Đối với trường hợp đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ngoài các hồ sơ theo quy định tại điểm 4.2.3 trên, phải kèm theo:

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

* Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp liên doanh nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).

5. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.

- Chuyển Phòng nghiên cứu tổng hợp thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHẢO SÁT, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN; CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC (KỂ CẢ KHAI THÁC TẬN THU), CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN (DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND – UBND;

- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 160/2005/NĐ-CP">01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

2. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động khoáng sản.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Các thủ tục, hồ sơ giải quyết:

4.1. Xin cấp, gia hạn, cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản, bao gồm:

a) Hồ sơ xin giấy phép khảo sát khoáng sản:

- Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khảo sát số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đề án khảo sát khoáng sản, kèm theo văn bản đã được thẩm định, phê duyệt;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

b) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản;

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

c) Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản:

- Đơn trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản;

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

4.2. Hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản, bao gồm:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đề án thăm dò khoáng sản, kèm theo văn bản đã được thẩm định, phê duyệt;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

b) Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;

- Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

c) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng, kinh phí thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;

- Bản đồ khu vực thăm dò, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó đã tính đến phần loại trừ diện tích theo giấy phép được cấp trước đó;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

d) Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình, kinh phí thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép;

- Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

e) Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

f) Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;

- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

4.3. Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản, bao gồm:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

- Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Đề án, văn bản phê duyệt đóng cửa mỏ (trường hợp khai thác tận thu);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản, kèm theo quyết định phê duyệt, văn bản thẩm định thiết kế khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

- Báo cáo đánh giá tác động Môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ Môi trường;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

b) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

c) Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản:

- Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;

- Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

d) Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác, kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

e) Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;

- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức được thừa kế;

- Bản đồ hiện trạng khai thác, số lượng 01 (một) tờ, có tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

4.4. Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản, bao gồm:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản:

- Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Báo cáo đánh giá tác động Môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ Môi trường;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

b) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản:

- Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản;

- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

c) Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản:

- Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản;

- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

d) Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

e) Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản;

- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản;

- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế có chứng thực của Công chứng nhà nước;

- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh;

5. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.

- Chuyển bộ phận xử lý chính thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

V. THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỐI VỚI DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT DO UBND TỈNH PHÊ DUYỆT); QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP; GIA HẠN THỜI HẠN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT (DO UBND TỈNH PHÊ DUYỆT).

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức HĐND – UBND;

- Luật Đất đai năm 2003;

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP;

- Các quy định hiện hành của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh hàng năm theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng: Các tổ chức trong nước có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng theo quy định của Luật Đất đai và các tổ chức nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất phục vụ vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam; các tổ chức và cá nhân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Hồ sơ hành chính cụ thể từng loại công việc:

4.1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (đối với dự án thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) do Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình của Sở Tài chính (Hội đồng thẩm định cấp tỉnh), kèm theo bảng kê chi tiết, tổng hợp kinh phí bồi thường và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND tỉnh;

- Biên bản thẩm định về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hội đồng thẩm định tỉnh;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt đầu tư dự án;

- Tờ trình của Hội đồng đền bù cấp huyện hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị thẩm định phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 01 bộ bản sao hồ sơ chi tiết về kiểm kê tài sản, quyết định thu hồi đất chi tiết của từng hộ gia đình, cá nhân của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ghi chú: Trong trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hồ sơ chi tiết của người có đất bị thu hồi hoặc ảnh hưởng bởi dự án, thì Sở Tài chính phải gửi hồ sơ chi tiết kèm theo.

4.2. Thủ tục, hồ sơ giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Đơn xin giao đất, thuê đất;

- Bản sao văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với giao đất an ninh, quốc phòng thì không cần có văn bản này);

- Bản sao có công chứng quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy phép khai thác khoáng sản; hoặc đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Đối với đất giao sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng thì chỉ cần có bản sao công chứng văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm.

- Bản chính văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê đất (đối với giao đất an ninh, quốc phòng thì không cần có văn bản này);

- Bản đồ trích lục địa chính hoặc trích đo khu đất xin giao hoặc cho thuê, có ký xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Tỷ lệ 1/200 – 1/1.000 đối với khu vực đô thị.

+ Tỷ lệ 1/500 – 1/5.000 đối với khu vực còn lại.

+ Tỷ lệ 1/2.000 – 1/25.000 đối với công trình sử dụng đất chưa sử dụng, đất rừng khoanh nuôi phòng hộ, đất rừng khoanh nuôi tái sinh hoặc có ảnh hưởng trực tiếp tới tuyến đường bộ, đường sắt, đường điện, cáp quang, hệ thống dẫn nước, dẫn dầu, hồ chứa nước.

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh;

4.3. Hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép do Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

- Bản sao có công chứng dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

4.4. Hồ sơ gia hạn thời hạn thuê đất đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn;

- Một bộ hồ sơ gửi trước khi hết hạn thuê đất 6 tháng, gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất;

+ Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt.

* Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện xét duyệt dự án bổ sung.

* Trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện xét duyệt dự án bổ sung; dự án sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung.

Ghi chú:

+ Trường hợp gia hạn thuê đất không quá 12 tháng thì chỉ cần có đơn xin gia hạn.

+ Trường hợp gia hạn thuê đất trên 12 tháng thì phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên.

5. Trình tự và thời gian giải quyết: 05 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày.

- Chuyển bộ phận xử lý chính thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

VI. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan.

3. Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp sau:

- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại;

- Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

4. Thủ tục giải quyết:

* Người khiếu nại phải có đơn và ký, ghi rõ họ tên trong đơn khiếu nại (đối với tổ chức phải ký, đóng dấu).

* Trường hợp khiếu nại được ủy quyền, thì việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú;

* Trường hợp khiếu nại là người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu kiện cư trú.

- Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là Thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ chức được quy định trong Quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đứng đầu có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình và thời gian giải quyết:

- Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời gian thực hiện là: 05 ngày.

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì có văn bản yêu cầu người khiếu nại bổ sung hồ sơ; khi hồ sơ cung cấp đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 05 ngày, Bộ phận Tiếp Công dân thuộc Phòng Nội chính – Tiếp Công dân có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng kiểm duyệt, sau đó trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND ra Quyết định thụ lý.

- Thực hiện nghiệp vụ là 20 ngày, bao gồm các bước công việc: gặp gỡ, đối thoại trực tiếp người khiếu nại và thực hiện một số nghiệp vụ khác có liên quan; trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại.

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định giải quyết khiếu nại: 05 ngày;

+ Quyết định được gửi cho người khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan và Quyết định đó được công bố công khai.

* Thời gian giải quyết:

+ Trường hợp vụ việc khiếu nại đơn giản không quá 30 ngày (tính từ ngày thụ lý để giải quyết).

+ Trường hợp vụ việc khiếu nại phức tạp không quá 45 ngày (tính từ ngày thụ lý để giải quyết).

+ Đối với các trường hợp khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Sơ đồ trình tự luân chuyển hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

(1): Cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

(2): Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nội chính – Tiếp Công dân (bộ phận Tiếp Công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

(3): Bộ phận Tiếp Công dân thẩm định, tham mưu kết quả giải quyết, trình Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt.

(4): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

(5): Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nhận kết quả giải quyết hồ sơ đóng dấu, vào sổ theo dõi.

(6): Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả lập thủ tục giao trả kết quả đã giải quyết cho cá nhân, tổ chức.

Phần 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này. Trong thời gian thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung bản Quy định này cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-VP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 184/QĐ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2008
Ngày hiệu lực 01/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-VP

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-VP Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 184/QĐ-VP Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 184/QĐ-VP
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lê Thành Đô
Ngày ban hành 01/09/2008
Ngày hiệu lực 01/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-VP Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-VP Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

  • 01/09/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/09/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực