Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 ở các địa phương

1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

6. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc được quy định như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2013, muộn nhất vào ngày 28/8/2013.

2. Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 (có thể khai giảng sau khi tựu trường).

3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2014.

4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 02, 03 và 04/01/2014.

6. Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào ngày 28/3/2014.

7. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.

10. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào 3 đợt: Đợt I, ngày 04 và 05/7/2014; đợt II, ngày 09 và 10/7/2014; đợt III, ngày 15 và 16/7/2014.

Điều 4. Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

a) Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.

b) Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

a) Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

b) Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, trước ngày 31/8/2013.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2014.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2013-2014, trước ngày 25/6/2014.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Kết luận số 51- KL/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước ngày 15/12/2014.

5. Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND;UBND (tỉnh/thành phố)
- Như điều 7;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1840/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1840/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1840/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1840/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

         • 24/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực