Quyết định 1840/QĐ-TTg

Quyết định 1840/QĐ-TTg năm 2015 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 911/QĐ-TTg 2018 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015


TTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, bao gồm các hồ: Đakđrinh và Nước Trong.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ hàng năm.

3. Khi hồ Nước Trong được cấp có thẩm quyền cho phép tích nước đến mực nước dâng bình thường, thì phải vận hành theo quy định của Quy trình này, đồng thời đập Thạch Nham phải vận hành xả nước về hạ du sông Trà Khúc theo quy định của Quy trình này.

4. Các Quy trình vận hành của các hồ chứa quy định tại Điều 1 đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành hồ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
-
Cục Quản lý tài nguyên nước;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
-
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
-
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương;
-
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ;
-
Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh;
-
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6;
-
Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Quảng Ngãi;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, V.III, KGVX, NC; Công báo;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯNG
PHÓ THỦ
TƯỚNG
Hoàng
Trung Hải

 

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29 th
áng 10 năm 2015 của Thủ tưng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hàng năm, các hồ: Đakđrinh và Nước Trong trên lưu vực sông Trà Khúc phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau:

1. Trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Đakđrinh không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm;

- Đm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Nước Trong không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra vi mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm.

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du;

c) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du;

d) Đảm bảo hiệu quả phát điện.

2. Trong mùa cạn:

a) Đảm bảo an toàn công trình;

b) Đảm bảo dòng chy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du;

c) Đm bảo hiệu quả phát điện.

Điều 2. Mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

1. Mùa lũ từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12.

2. Mùa cạn từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 31 tháng 8 năm sau.

Điều 3. Vận hành công trình xả của các hồ

Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.

Điều 4. Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa

1. Hồ Đakđrinh:

- Cao trình mực nước kiểm tra: 414,88 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ thiết kế: 411,43 m;

- Cao trình mực nước dâng bình thường: 410,00 m;

- Cao trình mực nước chết: 375,00 m;

- Dung tích toàn bộ: 248,51 triệu m3;

- Dung tích hữu ích: 205,18 triệu m3.

2. Hồ Nước Trong:

- Cao trình mực nước kiểm tra: 131,40 m;

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ thiết kế: 130,00 m;

- Cao trình mực nước dâng bình thường: 129,50 m;

- Cao trình mực nước chết: 96,00 m;

- Dung tích toàn bộ: 289,50 triệu m3;

- Dung tích hữu ích: 258,70 triệu m3;

- Dung tích nhiều năm: 70,20 triệu m3;

- Dung tích năm: 188,50 triệu m3.

Chương II

VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐAKĐRINH VÀ NƯỚC TRONG TRONG MÙA LŨ

Điều 5. Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du

1. Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các ca van ca công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

2. Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở ca van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không được gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa.

3. Trong thời kỳ mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy trình này, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ được quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 11 của Quy trình này.

4. Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo đ vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Khi kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 11 của Quy trình này.

Điều 6. Quy định mực nước vận hành hồ trong mùa lũ

1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông tại Trạm thủy văn Trà Khúc được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1. Mực nước tương ứng vi các cấp báo động lũ

Sông

Trạm thủy văn

Báo động I
(m)

Báo động II
(m)

Báo đng III
(m)

Trà Khúc

Trà Khúc

3,5

5,0

6,5

2. Mực nước cao nhất trước lũ của các hồ trong mùa lũ được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2. Mực nước cao nhất trước lũ của các hồ trong mùa lũ

Hồ

Mực nước cao nhất trước lũ (m)

Từ 01 tháng 9 đến 20 tháng 9

Từ 21 tháng 9 đến 14 tháng 11

Từ 15 tháng 11 đến 15 tháng 12

Nước Trong

116

117

118

Đakđrinh

405

3. Mực nước đón lũ thấp nhất của các hồ khi tham gia giảm lũ cho hạ du được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3. Mực nước đón lũ thp nht của các h

H

Đakđrinh

Nước Trong

Mực nước đón lũ thấp nhất (m)

400

115,5

Điều 7. Vận hành giảm lũ cho hạ du

1. Thẩm quyền quyết định ra lệnh vận hành hồ trong mùa lũ:

a) Trong điều kiện thời tiết bình thường, Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ chủ động vận hành điều tiết đảm bảo mực nước hồ không vượt giá trị quy định tại Bảng 2, trừ trường hợp quy định tại Điều 11 của Quy trình này;

b) Khi xuất hiện các hình thế thời tiết quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc các tình huống mưa, lũ quy định tại Khoản 3, 4 và Khoản 5 Điều này, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Qung Ngãi quyết định việc vận hành các hồ.

2. Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ:

Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, vận hành như sau:

a) Trường hợp mực nước hồ lớn hơn giá trị quy định tại Bảng 3, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc vận hành các hồ như sau:

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc đang trên mức 4,2 m và nhỏ hơn mức báo động II thì vận hành điều tiết với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ;

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc đang dưới mức 4,2 m, vận hành điều tiết với tổng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dn mực nước hồ, nhưng không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 3. Trong quá trình vn hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc vượt mức 4,2 m và nh hơn mức báo động II thì vận hành với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

b) Trường hợp mực nước hồ nh hơn giá trị quy định tại Bng 3, chủ hồ được phép vận hành điều tiết nước, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt giá trị quy định tại Bng 3;

c) Trong quá trình vận hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, chủ h được phép vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về giá trị quy định tại Bảng 2.

3. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết mực nước hồ để đón lũ theo quy đnh tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này mà các điều kiện đ vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy đnh tại Khoản 4 Điều này chưa xut hiện thì vận hành hồ với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ và sẵn sàng chuyển sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du khi có lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Vận hành giảm lũ cho hạ du:

a) Khi mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc vượt mức báo động II, Trưởng Ban Ch huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định vận hành các h với tng lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình thường;

b) Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết hồ với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

5. Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

a) Khi mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc xuống dưới mức báo động I, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc vận hành điều tiết với tng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ để đưa dần mực nước hồ về giá trị quy định tại Bảng 2;

b) Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc đạt mức 4,2 m, vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

6. Trong tình huống bất thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong.

Điều 8. Vận hành bảo đảm an toàn công trình

Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hồ được cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 9. Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ Đakđrinh phải thực hiện biện pháp xả nước liên tục qua đập về hạ lưu sông Đakđrinh với lưu lượng không nhỏ hơn 3,3 m3/s.

Điều 10. Ngoài thời gian mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy trình này, nếu Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia hoặc các đơn vị trực thuộc cảnh báo có khả năng xuất hiện lũ lớn hoặc có lũ đến hồ nhưng không dự báo được, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong theo Quy trình này.

Điều 11. Tích nước cuối mùa lũ

1. Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu không xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên lưu vực, chủ hồ Đakđrinh được phép chủ động ưu tiên tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường. Đối với hồ Nước Trong, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định việc tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.

2. Trong thời gian các hồ tích nước theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong như sau:

a) Vận hành hạ dần mực nước các hồ để đón lũ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy trình này, nhưng không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 và vn hành giảm lũ cho hạ du theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 của Quy trình này;

b) Trong quá trình vận hành theo quy định tại Điểm a Khoản này, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn có khả năng ảnh hưng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, vận hành tích nước theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Khi kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du, nếu không có bản tin cảnh báo tiếp theo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia như quy định tại Khoản 2 Điều này, các h được phép tích nước theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Chương III

VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐAKĐRINH VÀ NƯỚC TRONG TRONG MÙA CẠN

Điều 12. Nguyên tắc vận hành trong mùa cạn

1. Vận hành hồ theo các thời kỳ sử dụng nước gia tăng, sử dụng nước bình thường và theo thời đoạn 10 ngày.

2. Trong thời gian vận hành, các hồ chứa căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều chỉnh việc vận hành sao cho mực nước hồ tại các thời điểm tương ứng không nhỏ hơn giá trị quy định trong Phụ lục III.

Điều 13. Các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn

1. Thời kỳ s dụng nước gia tăng: Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8.

2. Thi kỳ sử dụng nước bình thường: Bao gồm thời gian còn lại của mùa cạn.

Điều 14. Vận hành trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng

1. Hàng ngày, hồ Đakđrinh vận hành x nước liên tc từ 07 giờ đến 19 giờ và đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 19 m3/s.

2. Hàng ngày, hồ Nước Trong vận hành xả nước 02 đợt và đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 19 m3/s. Thi gian cụ thể của mỗi đt xả như sau:

a) Đợt 1: Từ 03 giờ đến 11 giờ;

b) Đợt 2: Từ 17 giờ đến 21 giờ.

Điều 15. Vận hành trong thời kỳ sử dụng nước bình thường

1. Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 02, hàng ngày các hồ vận hành như sau:

a) Hồ Đakđrinh được phép chủ động vận hành nhưng phải đm bảo mực nước hồ tại các thời điểm tương ứng không nhỏ hơn giá trị quy đnh trong Phụ lục III;

b) Hồ Nước Trong vận hành tích nước để nâng dần mực nước hồ đến mực nước dâng bình thường; trường hợp mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường thì vận hành đ duy trì mực nước hiện tại của hồ.

Trường hợp không bảo đảm yêu cầu lấy nước vào các tuyến kênh của đập Thạch Nham hoặc có yêu cầu bổ sung nguồn nước ở dưới hạ du đập Thạch Nham, Chủ tịch y ban nhân dân tnh Quảng Ngãi quyết định h Nước Trong vận hành xả nước, nhưng phải bảo đm mực nước hồ tại các thời điểm tương ứng không nhỏ hơn giá trị quy định trong Phụ lục III.

2. Thời gian còn lại của thời kỳ sử dụng nước bình thường, các hồ vận hành như sau:

a) Hồ Đakđrinh:

Hàng ngày, vận hành xả nước liên tục từ 07 giờ đến 19 giờ và đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nh hơn:

- 15 m3/s đối với các thời kỳ: Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 31 tháng 3; từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 và từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8;

- 12 m3/s đối với thời kỳ từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5.

b) Hồ Nước Trong:

Hàng ngày, vận hành 02 đợt xả nước, gồm đợt 1 từ 03 giờ đến 11 giờ và đợt 2 từ 17 giờ đến 21 giờ và đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn:

- 15 m3/s đối với các thời kỳ: Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 31 tháng 3; từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 và từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8;

- 12 m3/s đối với thời kỳ từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5.

Điều 16. Duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập

1. Công trình đầu mối đập Thạch Nham vận hành các cống lấy nước đầu kênh để bảo đảm yêu cầu sử dụng nước trong hệ thống thủy lợi Thạch Nham và bảo đảm duy trì liên tục qua đập Thạch Nham về hạ du sông Trà Khúc với lưu lượng không nh hơn 10 m3/s.

2. Hàng ngày, hồ Đakđrinh phải thực hiện biện pháp xả nước liên tục qua đập về hạ lưu sông Đakđrinh với lưu lượng không nhỏ hơn 3,3 m3/s.

Điều 17. Vận hành bảo đảm mực nước hồ trong mùa cạn

1. Trong quá trình vận hành hồ theo quy định Điều 14 và Điều 15 của Quy trình này phải đảm bảo mực nước các hồ không nhỏ hơn giá trị tương ứng tại các thi điểm quy đnh trong Phụ lục III của Quy trình này.

2. Trường hợp không đảm bảo mực nước hồ tại thời điểm tương ứng quy định trong Phụ lục III, căn cứ vào dự báo lưu lượng đến hồ trong 10 ngày tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ để đảm bảo mực nước hồ không nhỏ hơn giá trị tại các thời điểm tiếp theo.

3. Trong trường hợp vào đầu mùa cạn mà mực nước các hồ không đạt giá trị quy định trong Phụ lục III, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định việc vận hành đối với các hồ nhằm đảm bảo chậm nhất đến ngày 01 tháng 02 mực nước hồ đạt giá trị như quy định trong Phụ lục III.

Chương IV

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 18. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi

1. Trong mùa lũ:

a) Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định tại Điều 7, Điều 10 và Điều 11 của Quy trình này. Việc ban hành lệnh vận hành hồ theo quy định tại Điều 7, Điều 10 và Điều 11 của Quy trình này phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm mở cửa xả đu tiên, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành hồ; ch đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước;

c) Khi ban hành lệnh vận hành hồ phải thông báo ngay tới Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Sơn Tây và Sơn Hà; đồng thời thông báo cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

d) Trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường phải báo cáo Trưng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để có biện pháp xử lý kịp thời;

đ) Khi nhận được thông báo lệnh vận hành từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phải thông báo ngay đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực hạ du bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ lụt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp xã chịu trách nhiệm tổ chức thông báo để nhân dân biết và triển khai các biện pháp ứng phó;

e) Các lệnh, thông báo, chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong giữa các cơ quan liên quan quy định tại các Điểm a, b, c, d và Điểm đ Khoản này đều phải thực hiện bng văn bản và được gửi qua fax hoặc chuyn bản tin bng mạng vi tính hoặc đọc trực tiếp bằng điện thoại, sau đó văn bản gốc phải được gi cho các cơ quan, đơn vị nêu trên để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

2. Trong mùa cạn:

Quyết đnh vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong khi xuất hiện mưa, lũ lớn ngoài thời gian mùa lũ quy định tại Quy trình này.

Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giải thích công khai Quy trình này trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh địa phương để các cơ quan và nhân dân trên địa bàn hiu, chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ lụt và chủ động b trí kế hoạch sản xut, ly nước phù hợp với chế độ vận hành của các h theo quy định của Quy trình này nhm sử dụng hiệu quả nguồn nước.

2. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình này đối với các đơn vị quản lý, vận hành hồ.

3. Chỉ đạo xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn. Quyết định việc vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong trong tình huống xảy ra lũ, lụt bất thường ở hạ du; đồng thời ch đạo thực hiện các biện pháp đm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại.

4. Ch đạo đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong thực hiện việc đảm bảo an toàn hồ Nước Trong; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Quy trình này và thực hiện vận hành hồ theo đúng Quy trình này.

5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chỉ đạo chống lũ cho hạ du trước khi hồ Nước Trong x lũ khẩn cấp đm bảo an toàn cho công trình đầu mối.

6. Chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi) và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn thực hiện việc ly nước phù hợp với thời gian, lịch vận hành của các hồ chứa theo quy định tại Quy trình này.

7. Chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng và kế hoạch sử dụng nước phù hợp với quy định của Quy trình này.

8. Trường hợp do hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về s dụng nước, lập kế hoạch, phương án gi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chỉ đạo các hồ điều tiết xả nước cho hạ du.

9. Chỉ đạo chủ hồ Nước Trong lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi, Ban Ch đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Điều tiết điện lực; lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến việc vận hành xả nước của các hồ chứa theo quy đnh.

Điều 20. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trong mùa lũ

1. Quyết định cảnh báo và chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với tình hung lũ, lụt ở hạ du trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

2. Đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phtrong trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hoặc xảy ra sự cố bất thường.

3. Quyết định việc vận hành các hồ trong tình huống đặc biệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy trình này.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1. Chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh thực hiện việc đảm bảo an toàn hồ Đakđrinh.

2. Chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của Quy trình này; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Quy trình; lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ.

3. Ch đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quc gia huy động điện tối đa của nhà máy thủy điện Đakđrinh trong thời gian hồ thực hiện nhiệm vụ giảm lũ cho hạ du; xây dựng, điều chnh kế hoạch huy động điện của Nhà máy thủy điện Đakđrinh đảm bảo phù hp với thi kỳ, thời gian vận hành hồ chứa trong mùa cạn theo quy định của Quy trình này.

4. Báo cáo Th tướng Chính ph, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trước khi hồ Đakđrinh xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối.

5. Chỉ đạo chủ hồ Đakđrinh lp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh v y ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Trung ương v phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Điều tiết điện lực; lập kế hoạch xây dựng, lp đặt hệ thng giám sát tự động, trực tuyến việc vận hành xả nước của các hồ chứa theo quy định.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trong mùa lũ:

a) Chỉ đạo việc đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi có liên quan;

b) Chỉ đạo biện pháp xử lý các sự cố khẩn cấp đối với hệ thống công trình thủy lợi trên lưu vực sông Trà Khúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định.

2. Trong mùa cạn:

a) Ch đạo địa phương, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, sẵn sàng cho việc lấy nước khi các hồ xả nước, đảm bảo không gây lãng phí nước;

b) Chỉ đạo địa phương và các cơ quan có liên quan chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hp với khả năng nguồn nước trong những trường hợp cần thiết.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Tổ chức công bố, hướng dẫn thực hiện quy trình. Chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình này.

2. Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức thực hiện việc quan trắc, dự báo, cảnh báo theo chế độ và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Quy trình này.

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước mà các hồ không thể đảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình này.

4. Ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành các hồ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 của Quy trình này.

5. Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ khi cần thiết.

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Ch đạo đm bo an toàn các công trình, các hoạt động khai thác, sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, các cơ quan có liên quan xây dựng biện pháp x lý các sự cố do lũ gây ra và lập kế hoạch sử dụng nước phù hợp với Quy trình này.

Điều 25. Trách nhiệm của Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Đakđrinh và Nước Trong

1. Thực hiện vận hành hồ chứa theo quy định của Quy trình này.

2. Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin số liệu theo quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Quy trình này.

3. Lắp đt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi, Ban Ch đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Điều tiết điện lực; lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến việc vận hành xả nước của các hồ chứa theo quy định.

4. Trong mùa lũ:

a) Trách nhiệm thực hiện lệnh vận hành được quy định như sau:

- Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành các hồ Đakđrinh và Nước Trong có trách nhiệm thực hiện lệnh vận hành hồ của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi;

- Trường hợp xảy ra tình huống bất thường, không thực hiện được theo đúng lệnh vận hành, Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ phải báo cáo ngay với người ra lệnh vận hành;

- Trường hợp mất thông tin liên lạc hoặc không nhận được lệnh vận hành của người có thẩm quyền ra lệnh và các tình huống bất thường khác, Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ phải quyết định việc vận hành hồ theo đúng quy định của Quy trình này, đồng thời phải chủ động thực hiện ngay các biện pháp ứng phó phù hợp.

b) Khi thực hiện lệnh vận hành các cửa xả, Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành h phải thông báo ngay tới Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thực hiện việc vận hành bảo đảm an toàn công trình theo quy định tại Điều 8 của Quy trình này. Khi vận hành đảm bảo an toàn công trình, phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi;

d) Việc thông báo tới các cơ quan quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này được gửi qua fax hoặc chuyển bản tin bằng mạng vi tính hoặc đọc trực tiếp bằng điện thoại hoặc bằng máy thông tin vô tuyến điện (ICOM), sau đó văn bản gốc phải được gửi cho các cơ quan, đơn vị nêu trên để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

5. Trong mùa cạn:

Nếu xảy ra sự cố hoặc trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước mà các hồ không thể đảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình này, Giám đốc đơn vị quản lý vận hành các hồ phải đề xuất phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du.

Điều 26. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi

1. Vận hành hệ thống công trình Thạch Nham để bảo đảm yêu cầu sử dụng nước trong hệ thống và bảo đảm duy trì liên tục qua đập Thạch Nham về hạ du sông Trà Khúc với lưu lượng không nhỏ hơn 10 m3/s trong mùa cạn.

2. Thực hiện chế độ quan trắc và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định tại Điều 30 của Quy trình này.

3. Trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, không thể đm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình này thì phải đề xuất phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất ch đạo các hồ điều tiết xả nước cho hạ du.

Điều 27. Trách nhiệm về an toàn các công trình

1. Lệnh vận hành các hồ: Đakđrinh và Nước Trong điều tiết lũ trái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Việc thực hiện sai lệnh vận hành dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục với Bộ Công Thương đối vi hồ Đakđrinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với hồ Nước Trong để chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố; đồng thời báo cáo ngay tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi để ch đạo công tác phòng chng lũ cho hạ du.

4. Nếu phát hiện sự cố các công trình thủy lợi hạ du, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm báo cáo và đề xuất phương án khắc phục với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

5. Hàng năm, phải thực hiện tổng kiểm tra trước mùa lũ theo quy định. Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành các hồ có trách nhiệm t chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan sau đây để theo dõi, chỉ đạo:

a) Bộ Công Thương đối với hồ Đakđrinh;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với hồ Nước Trong.

6. Trường hợp có sự cố công trình hoặc trang thiết bị, không thể sa chữa xong trước ngày 31 tháng 8, Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ phải báo cáo ngay tới các cơ quan quy định tại Khoản 5 Điều này để chỉ đạo xử lý.

Điều 28. Chế độ quan trắc, dự báo trong mùa lũ

1. Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa, lũ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện chế độ quan trắc, dự báo như sau:

a) Hàng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải thực hiện 01 bản tin dự báo tại Trạm thủy văn Trà Khúc vào 11 giờ;

b) Hàng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phải thực hiện 01 bản tin dự báo tại Trạm thủy văn Trà Khúc vào 11 giờ;

c) Hàng ngày, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh, Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong phải thực hiện việc quan trắc, dự báo như sau:

- Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 04 lần/ngày vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ;

- Thực hiện bản tin dự báo 01 lần trước 10 giờ. Nội dung bản tin dự báo phải bao gồm lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

2. Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ như sau:

a) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương:

- Thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo. Tần suất thực hiện bản tin dự báo, cảnh báo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sau đây gọi tắt là Quyết định 46);

- Thực hiện việc thu thập số liệu quan trắc mưa, mực nước tại các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn thuộc hệ thống sông Trà Khúc theo quy định;

- Thực hiện các bản tin dự báo lũ, lũ khẩn cấp tại Trạm thủy văn Trà Khúc. Tần suất thực hiện các bản tin dự báo theo quy định tại Quyết định 46.

b) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ:

- Thực hiện bản tin cảnh báo lũ tại Trạm thủy văn Trà Khúc. Tần suất thực hiện bản tin dự báo theo quy định tại Quyết định 46;

- Thực hiện việc thu thập số liệu mưa, mực nước tại các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn thuộc phạm vi, trách nhiệm qun lý trên hệ thng sông Trà Khúc và quy định về điện báo;

- Thực hiện các bản tin dự báo mực nước, tin lũ, tin lũ khẩn cấp tại Trạm thủy văn Trà Khúc. Tần suất thực hiện bản tin dự báo theo quy định tại Quyết định 46;

- Theo dõi, dự báo và phát hiện thời điểm mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc đạt mức 4,2 m, đạt mức báo động I, II và III.

c) Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong phải thực hiện việc quan trc, dự báo như sau:

- Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 15 phút một lần;

- Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ một lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó phải dự báo thời gian xuất hiện đnh lũ về hồ; dự kiến tổng lưu lượng x tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

3. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải thực hiện bản tin nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn và khả năng xut hiện lũ trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 để phục vụ việc điều hành vận hành các hồ theo quy định tại Điều 11 của Quy trình này.

Điều 29. Trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo trong mùa lũ

1. Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc cung cấp số liệu, thông tin như sau:

a) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 28 của Quy trình này cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trước 12 giờ hàng ngày;

b) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phải cung cấp bản tin dự báo quy đnh tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 của Quy trình này cho Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh, Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong trước 12 giờ hàng ngày;

c) Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh, Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong phải cung cấp bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 28 của Quy trình này cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ trước 10 giờ hàng ngày.

2. Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần b hoặc có các hình thế thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Trà Khúc, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc cung cấp số liệu, thông tin như sau:

a) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phải cung cấp ngay và liên tục các số liệu, bản tin cảnh báo, dự báo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 28 của Quy trình này cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

b) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phải cung cấp ngay và liên tục các số liệu, bản tin cảnh báo, dự báo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 28 của Quy trình này cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong;

Khi mực nước tại Trạm thủy văn Trà Khúc đạt mức 4,2 m và đạt mức báo động I, II và III phải thông báo ngay cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong.

c) Công ty C phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong phải cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 28 của Quy trình này cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

3. Trách nhiệm báo cáo

Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong có trách nhiệm báo cáo kết quả vận hành giảm lũ và trạng thái làm việc của công trình, việc báo cáo được thực hiện như sau:

a) Chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc đt lũ, các đơn vị quản lý, vận hành hồ phải báo cáo kết quả vận hành giảm lũ, trạng thái làm việc sau đợt lũ của hồ và các thông tin có liên quan đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Ch đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan sau đây để theo dõi, ch đạo:

- Bộ Công Thương và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với hồ Đakđrinh;

- Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ngãi đối vi hồ Nước Trong.

b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, các đơn vị quản lý, vận hành hồ phải báo cáo kết quả vận hành trong mùa lũ, trạng thái làm việc trong mùa lũ của hồ, các đề xuất, kiến nghị và các thông tin có liên quan đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan sau đây để theo dõi, chỉ đạo:

- Bộ Công Thương và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với hồ Đakđrinh;

- Ủy ban nhân dân tnh Qung Ngãi đối với hồ Nước Trong.

4. Phương thức cung cấp thông tin, số liệu

Việc cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Bằng fax;

b) Chuyển bản tin bằng liên lạc;

c) Chuyển bản tin bằng mạng vi tính;

d) Thông tin trực tiếp qua điện thoại;

đ) Liên lạc bằng máy thông tin vô tuyến điện (ICOM).

Điều 30. Chế độ quan trắc, dự báo và trách nhiệm cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn

1. Trách nhiệm tổ chức quan trắc, dự báo:

a) Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức đo đạc, quan trắc các trị số khí tượng thủy văn: Số liệu mưa, mực nước của toàn bộ mạng quan trắc thuộc hệ thống sông Trà Khúc;

- Nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn trong tháng tới trên lưu vực sông Trà Khúc vào ngày 01 hàng tháng.

b) Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị qun lý, vận hành hồ Nước Trong:

- Tổ chức đo đạc, quan trắc lưu lượng đến hồ, lưu lượng qua đập tràn, qua nhà máy, mực nước thượng, hạ lưu hồ ít nhất 02 lần một ngày vào lúc 07 giờ và 19 giờ;

- Tổ chức dự báo lưu lượng đến hồ, mực nước hồ 10 ngày tới vào các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng.

c) Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi

Hàng ngày, tổ chức đo đạc, quan trắc mực nước, lưu lượng đến đập Thạch Nham, lưu lượng lấy vào hai hệ thống kênh chính Bắc và kênh chính Nam, lưu lượng qua đập tràn xuống hạ du sông Trà Khúc ít nhất 02 lần một ngày vào lúc 07 giờ và 19 giờ.

2. Trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu:

a) Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia: Chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong các số liệu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này trong 10 ngày qua trước 16 giờ các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng;

b) Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong cung cấp cho Ủy ban nhân dân tnh Qung Ngãi, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia các số liệu:

- Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu các hồ; lưu lượng đến hồ, tổng lưu lượng xả về hạ du thực tế 10 ngày qua trước 11 giờ các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng;

- Lưu lượng đến hồ, tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 10 ngày tới trước 11 giờ các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng.

c) Hàng ngày, Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Cục Quản lý tài nguyên nước, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh và Đơn vị quản lý, vận hành hồ Nước Trong các số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng đến đập Thạch Nham, lưu lượng lấy vào hai hệ thống kênh chính Bắc và kênh chính Nam, lưu lượng qua đập tràn xuống hạ du sông Trà Khúc.

3. Phương thức cung cấp thông tin, số liệu

Việc cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Bằng fax;

b) Chuyển bản tin bằng liên lạc;

c) Chuyển bản tin bằng mạng vi tính;

đ) Thông tin trực tiếp qua điện thoại.

Điều 31. Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

 

PHỤ LỤC I

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành
kèm theo Quy trình tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Thông số

Đơn vị

H

Đakđrinh

Nước Trong

I

CÁC ĐẶC TRƯNG LƯU VỰC

 

 

 

1

Diện tích lưu vực

km2

420,0

460,0

2

Lượng mưa trung bình nhiều năm

mm

 

3200

3

Lưu lượng trung bình nhiều năm

m3/s

 

34,4

4

Lưu lượng trung bình mùa kiệt

m3/s

 

 

5

Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm

106m3

 

1091

6

Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất:

 

 

 

-

P = 0,02%

m3/s

12.638,7

 

-

P = 0,1%

m3/s

9.264,4

8.557,0

-

P = 0,5%

m3/s

 

7.066,0

II

HỒ CHỨA

 

 

 

1

Mực nước dâng bình thường

m

410,0

129,5

2

Mực nước chết

m

375,0

96,0

3

Mực nước lũ kiểm tra

m

414,88

131,40

4

Mực nước lũ thiết kế

m

411,43

130,00

5

Dung tích toàn bộ (Wtb)

106m3

249,30

289,5

6

Dung tích hữu ích (Whi)

106m3

205,18

258,7

7

Dung tích năm (Wni)

106m3

 

188,5

8

Dung tích nhiều năm (Wnni)

106m3

 

70,2

9

Dung tích chết (Wc)

106m3

43,33

30,8

10

Diện tích mặt hồ ứng với mực nước dâng bình thường

km2

9,124

11,66

III

LƯU LƯNG QUA NHÀ MÁY (Q)

 

 

 

1

Q đảm bo (Qđb)

m3/s

12,78

 

2

Q nhỏ nhất (Qmin)

m3/s

18,25

10,0

3

Q lớn nhất (Qmax)

m3/s

55,00

42,0

IV

CÔNG SUẤT

 

 

 

1

Công suất lắp máy (Nlm)

MW

125

16,5

2

Công suất đảm bảo (Nđb)

MW

38,85

2,5


PHỤ LỤC II

BẢNG TRA VÀ BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH
(Ban hành
kèm theo Quy trình tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HỒ CHỨA ĐAKĐRINH

 

Z (m)

320,50

325,00

330,00

335,00

340,00

345,00

350,00

355,00

360,00

365,00

W (106 m3)

0,00

0,12

0,47

0,95

1,66

2,74

4,66

8,21

13,56

20,81

F (km2)

0,00

0,06

0,08

0,11

0,17

0,26

0,51

0,91

1,24

1,66

Z (m)

370,00

375,00

380,00

385,00

390,00

395,00

400,00

405,00

410,00

415,00

W (106 m3)

30,67

43,33

59,23

79,16

103,61

132,90

166,82

205,30

248,51

296,95

F (km2)

2,28

2,78

3,58

4,40

5,38

6,34

7,23

8,16

9,12

10,25

II. H CHỨA NƯỚC TRONG

 

Z (m)

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

W (106 m3)

0,00

0,20

0,40

0,78

1,34

1,90

3,22

4,54

6,50

9,10

11,70

17,66

23,62

30,82

39,26

47,70

F (km2)

0,00

0,08

0,16

0,24

0,31

0,39

0,59

0,78

1,20

1,83

2,46

2,90

3,33

3,81

4,33

4,85

Z (m)

102,00

104,00

106,00

108,00

110,00

112,00

114,00

116,00

118,00

120,00

122,00

124,00

126,00

128,00

130,00

 

W (106 m3)

58,62

69,54

81,60

94,80

108,00

123,40

138,80

155,26

172,78

190,30

210,06

229,82

250,76

272,88

295,00

 

F (km2)

5,33

5,81

6,28

6,75

7,22

7,62

8,01

8,43

8,88

9,33

9,77

10,22

10,71

11,25

11,80

 


PHỤ LỤC III

MỰC NƯỚC TỐI THIỂU CỦA CÁC HỒ CHỨA TẠI CÁC THỜI ĐIỂM
(Ban hành
kèm theo Quy trình tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Thời điểm
(ngày/tháng)

Mực nước h (m)

Đakđrinh

Nước Trong

1

16/12

407,4

123,0

2

21/12

407,4

123,0

3

01/01

407,3

123,0

4

11/01

407,3

123,0

5

21/01

407,2

123,0

6

01/02

407,2

122,9

7

11/02

407,1

122,7

8

21/02

407,0

122,5

9

01/3

406,6

121,9

10

11/3

405,9

121,2

11

21/3

405,1

120,2

12

01/4

404,1

118,9

13

11/4

403,5

118,0

14

21/4

402,7

117,1

15

01/5

401,8

116,5

16

11/5

400,1

115,5

17

21/5

398,2

113,8

18

01/6

396,4

111,9

19

11/6

395,1

110,4

20

21/6

393,5

109,2

21

01/7

391,9

108,3

22

11/7

389,8

106,5

23

21/7

387,3

104,2

24

01/8

384,7

101,6

25

11/8

381,8

100,0

26

21/8

380,0

97,7

27

31/8

375,0

96,0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1840/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1840/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo10/11/2015
Số công báoTừ số 1111 đến số 1112
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1840/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1840/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành29/10/2015
       Ngày hiệu lực29/10/2015
       Ngày công báo10/11/2015
       Số công báoTừ số 1111 đến số 1112
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1840/QĐ-TTg Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 2015