Quyết định 1841/QĐ-UBND

Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh Quyết định 1657/QĐ-UBND về Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1841/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh 1657/QĐ-UBND bồi thường dự án Luồng tàu biển Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 9 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1657/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2008 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh,

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 09/TTr-HĐBT-GPMB ngày 08/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

9. Tổng mức đầu tư: 252.717.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng), trong đó:

- Chi phí bồi thường thiệt hại về đất: 94.200.813.100 đồng;

- Chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc: 15.798.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường cây trái, hoa màu: 3.943.000.000 đồng;

- Các chính sách hỗ trợ: 35.280.402.900 đồng;

- Chi phí Hỗ trợ chuyển đổi nghề đáy: 4.640.000.000 đồng;

- Tiền thuê mặt bằng chứa đất 03 năm: 48.600.000.000 đồng;

- Chi phí đo đạc tách thửa: 1.500.000.000 đồng;

- Chi phí di dời công trình công cộng: 14.300.000.000 đồng;

- Chi phí rà phá bom, mìn: 500.000.000 đồng;

- Chi phí tư vấn lập dự án GPMB (tạm tính): 145.000.000 đồng;

- Chi phí đầu tư xây dựng các Khu tái định cư: 6.900.000.000 đồng;

- Chi phí cho Hội đồng, Ban chi đạo: 3.392.000.000 đồng;

- Chi phí cho thẩm định: 293.784.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 23.224.000.000 đồng.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các công trình trọng điểm tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Duyên Hải, Trà Cú; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1841/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh 1657/QĐ-UBND bồi thường dự án Luồng tàu biển Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1841/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh 1657/QĐ-UBND bồi thường dự án Luồng tàu biển Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1841/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực09/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1841/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh 1657/QĐ-UBND bồi thường dự án Luồng tàu biển Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1841/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh 1657/QĐ-UBND bồi thường dự án Luồng tàu biển Trà Vinh

           • 09/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực