Quyết định 1842/QĐ-UBND

Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1842/QĐ-UBND 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1979/TTr-SYT ngày ngày 31 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang)

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (sau đây viết tắt là Chỉ thị 17/CT-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Xác định vai trò, trách nhiệm của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là người đứng đầu trong việc quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, tổ chức với ngành y tế trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Yêu cầu

- Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17/TTg của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng hóa kém chất lượng đặc biệt là đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Quản lý toàn diện các nội dung liên quan đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền nhưng tránh bỏ sót, trùng lắp, chồng chéo, lạm quyền, sách nhiễu gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hành nghề.

II. Nội dung thực hiện

1. Sở Y tế

1.1. Tổ chức, triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

1.2. Chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Phòng Y tế huyện, thị, thành phố rà soát danh sách các cơ sở hành nghề có giấy phép hoạt động còn hiệu lực, các cơ sở có giấy phép hoạt động hết hiệu lực và các cơ sở không phép;

1.3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và với các bộ phận chuyên môn của Sở, ban ngành.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược, mỹ phẩm; chú trọng kiểm tra việc mua bán thuốc, mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, dạng bào chế, số đăng ký, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, số lô, hạn dùng…).

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan tiến hành điều tra truy tìm tận gốc các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép sản xuất, lưu hành.

1.4. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Y tế, ưu tiên kiểm nghiệm và trả kết quả sớm đối với các mẫu do đoàn kiểm tra lấy, công khai kết quả kể cả các kết quả đảm bảo chất lượng cũng như kết quả không đảm bảo chất lượng.

1.5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn, tập trung vào các nội dung: đăng ký bản công bố sản phẩm; ghi nhãn, quảng cáo; điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kết hợp lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm, đánh giá chỉ tiêu đã công bố, xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các cấp và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, tập trung điều tra, triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả nghiêm minh theo pháp luật. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì.

3. Bộ đội Biên phòng

Chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm soát người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới đặc biệt là đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu, các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các loại hàng hóa trong đó có dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp các sở, ngành, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động cư dân vùng biên không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

4. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ và đường thủy, chủ động phối hợp các lực lượng chức năng chia sẻ thông tin, phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn lậu trong đó có hàng hóa là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền qua đường bộ và đường thủy.

5. Sở Công thương

- Tăng cường quản lý giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; chỉ đạo Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng, xử lý cá nhân, tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không phép đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền tập trung tại các trung tâm thương mại.

6. Cục Hải quan

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt chú ý các lô hàng theo quy định phải đảm bảo điều kiện kiểm tra chuyên ngành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn mới cho thông quan.

7. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và quản lý giá đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng gian lận thuế, trốn thuế.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với các ngành trong công tác kiểm tra, thanh tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang; phối hợp Sở Y tế trong việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phải kê khai giá.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí trên mạng, mạng xã hội, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, kịp thời ngăn chặn, gở bỏ các nội dung quảng cáo, thông tin sai quy định trong kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Phối hợp, định hướng nội dung cho các cơ quan thông tấn báo chí địa phương tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ; công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vị phạm, biểu dương người tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch. Phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức hoạt động tư vấn, đánh giá sự phù hợp đã đăng ký và đã được chỉ định.

11. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị; là đầu mối thẩm định, đề xuất thi đua khen thưởng trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các Phòng, Ban tăng cường công tác kiểm tra và lòng ghép theo kế hoạch năm 2018 đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; xây dựng kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Dược học, Hội Y học, Hội Đông y tỉnh phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức cho nhân dân về các nhóm mặt hàng này; tăng cường vai trò tư vấn phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

1.1. Sở Y tế

Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra gồm: Y tế, Công an, Quản lý thị trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ (thời gian thực hiện trong tháng 8, 9/2018).

1.2. Sở, ban ngành liên quan

Chủ động triển khai các nội dung được UBND tỉnh giao, cử cán bộ chuyên môn tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Sở Y tế chủ trì và định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

1.3. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Y tế quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;

- Xây dựng kế hoạch, ban hành Quyết định kiểm tra cụ thể đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn quản lý. Chú trọng các cơ sở không phép.

2. Công tác thống kê, báo cáo

Sở Y tế phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Y tế. Định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết và tổng kết năm 2018, năm 2019.

IV. Kinh phí

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động chi thường xuyên của các đơn vị tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của địa phương theo phân cấp hiện hành và nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có). Riêng kinh phí của các đơn vị trung ương do ngân sách trung ương đảm bảo; Đối với kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1842/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1842/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực06/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1842/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1842/QĐ-UBND 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1842/QĐ-UBND 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1842/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành06/08/2018
        Ngày hiệu lực06/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1842/QĐ-UBND 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1842/QĐ-UBND 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại An Giang

         • 06/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực