Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á nhiệt đới bằng sử dụng nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng Begomovirus và quản lý dịch hại tổng hợp” do Trung tâm Rau màu Thế giới tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án Phòng chống Begom


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1843/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “PHÒNG CHỐNG BEGOMOVIRUS: CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NÔNG DÂN VÙNG CHÂU Á NHIỆT ĐỚI BẰNG SỬ DỤNG CÁC NGUỒN GEN CÀ CHUA, ỚT, ĐẬU XANH KHÁNG BEGOMOVIRUS VÀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP”, DO TRUNG TÂM RAU MÀU THẾ GIỚI (AVRDC) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ Dự án “Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á nhiệt đới bằng sử dụng các nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng Begomovirut và quản lý dịch hại tổng hợp” ký ngày 21/5/2012 giữa Trung tâm Tài nguyên Thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Rau màu Thế giới (AVRDC);

Xét công văn số 1085/KHNN-HTQT ngày 28/6/2012 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và công văn giải trình số 233/TTTN-KH ngày 26/7/2012 của Trung tâm Tài nguyên Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á nhiệt đới bằng sử dụng các nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng Begomovirus và quản lý dịch hại tổng hợp” (Văn kiện dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Phòng chống Begomovirus: Cải thiện sinh kế cho nông dân vùng Châu Á nhiệt đới bằng cách sử dụng các nguồn gen cà chua, ớt, đậu xanh kháng Begomovirut và quản lý dịch hại tổng hợp.

2. Tên nhà tài trợ: Trung tâm Rau màu Thế giới (AVRDC)

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT).

4. Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Rau màu Thế giới (AVRDC)

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Trung tâm Tài nguyên Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc Dự án: 2012 - 2015

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu dài hạn: Cải thiện sinh kế của người trồng rau nghèo và góp phần tăng cường sức khỏe nhờ dinh dưỡng từ các loại rau bổ dưỡng và giảm chi phí cho nông dân nghèp vùng nhiệt đới châu Á thông qua quản lý chi phí-hiệu quả và bền vững, quản lý hệ thống bệnh hại tổng hợp (IDM), bao gồm cả việc sử dụng giống kháng bệnh Begomovirus thích hợp đối với từng nước.”

Mục tiêu ngắn hạn:

- Tăng cường hiểu biết về đa dạng và cây ký chủ/cỏ dại của các Begomovirus quan trọng và vector bọ phấn truyền bệnh trên ớt, cà chua và đậu xanh;

- Đánh giá được tính kháng của các nguồn gen, các dòng lai ớt, đậu xanh của AVRDC kháng các Begomovirus quan trọng của địa phương;

- Đánh giá được khả năng kháng bệnh của các tổ hợp cà chua lai quy tụ đa gien kháng của AVRDC ở địa phương;

- Phát triển và đánh giá được phân ly tính kháng của quần thể đậu xanh F3 dùng cho lập bản đồ gen kháng.

Các hoạt động và kết quả:

Hoạt động 1: Điều tra trên các đối tượng các cây trồng ớt, cà chua, đậu xanh và các cây trồng/cỏ dại gần gũi nhiễm bệnh do Begomoviruss và sự xuất hiện của bọ phấn

Kết quả: Các mẫu bệnh, bọ phấn trắng phục vụ việc phân lập các chủng virus gây bệnh

Hoạt động 2: Đánh giá tính kháng đồng ruộng của các nguồn gen đậu xanh đối với các chủng/loài begomovirus địa phương

Kết quả: Số liệu đánh giá tính kháng bệnh MYMD của đậu xanh trên đồng ruộng

Hoạt động 3: Đánh giá tính kháng của các kiểu gen ớt kháng bệnh của AVRDC đối với các chủng/loài Begomovirus địa phương trên đồng ruộng và/hoặc trong nhà lưới

Kết quả: Số liệu đánh giá tính kháng bệnh Begomovirus của các mẫu giống ớt của AVRDC.

Hoạt động 4: Phát triển ít nhất 01 quần thể phân ly F3 về tính kháng begomovirus ở đậu xanh ở Việt Nam để lập bản đồ tính kháng bệnh

Kết quả: Lai tạo thành công và tạo được ít nhất 1 quần thể lập bản đồ gen kháng

Hoạt động 5: Đánh giá phân ly kiểu hình kháng bệnh của 200 cá thể F3 của 3 quần thể đậu xanh trên đồng ruộng ở vùng trồng đậu xanh nhiễm Begomovirus ở miền Nam, Việt Nam.

Kết quả: Kiểu hình phân ly tính kháng bệnh của 1-3 quần thể đậu xanh lập bản đồ gen kháng

Hoạt động 6: Tiến hành các thí nghiệm ở các vùng sinh thái với các dòng cà chua mang tổ hợp khác nhau của gen kháng Ty

Kết quả: Số liệu về tính kháng đồng ruộng của các dòng cà chua

Hoạt động 7: Chẩn đoán virus bằng kỹ thuật Polymorphism Chain Reaction (PCR)

Hoạt động 8: Đào tạo

Kết quả: Đào tạo được 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ

8. Tổng vốn dự án: 76.500 Euro (Bẩy mươi sáu nghìn năm trăm Euro)

Trong đó:

a. Vốn ODA: 76.500 Euro tương đương 94.000 USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án).

b. Vốn đối ứng: Trung tâm Tài nguyên Thực vật tự thu xếp.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện dự án, Viện cần tuân thủ các quy định hiện hành về chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Thực vật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Các Vụ KHCN và MT, TC;
- Cục Trồng trọt;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS);
- Vụ Tổ chức Cán bộ;
- Trung tâm Tài nguyên Thực vật-VAAS;
- Lưu: VT, HTQT - (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1843/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1843/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1843/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án Phòng chống Begom


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án Phòng chống Begom
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1843/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành03/08/2012
        Ngày hiệu lực03/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án Phòng chống Begom

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1843/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt văn kiện dự án Phòng chống Begom

            • 03/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực