Quyết định 1845/QĐ-UBND

Quyết định 1845/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1845/QĐ-UBND 2014 chính sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thông tư 211/2009/TT-BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tư 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 165/TTr-BDT ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định sồ 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014
( Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2011/QĐ-TTg về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg) năm 2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm phát huy vai trò người có uy tín, động viên người có uy tín tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Yêu cầu

- Chế độ, chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng và đúng định mức quy định;

- Trường hợp cùng một thời điểm mà người có uy tín được hưởng cùng một chính sách hỗ trợ với các mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là người có uy tín) trên địa bàn tỉnh hiện nay có 343 người; trong đó: theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg: 222 người và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg: 121 người.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Cung cấp thông tin

a. Phổ biến thông tin

- Mục đích: Cung cấp thông tin cần thiết cho người có uy tín, giúp người có uy tín nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để tuyên truyền, vận động bà con tham gia thực hiện;

- Nội dung: Thông tin về các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, chế độ đầu tư trực tiếp cho vùng dân tộc, miền núi; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương; tuyên truyền về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã mà người có uy tín đang cư trú.

- Số lượt người có uy tín tham gia: 343 người.

- Đơn vị tổ chức:

+ Công an tỉnh và Công an huyện trực tiếp gặp gỡ, cung cấp thông tin, vận động, tranh thủ người có uy tín phục vụ công tác giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

+ UBND các huyện thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn huyện.

b. Cung cấp báo chí

- Loại báo cung cấp: Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Bình Định;

- Đơn vị thực hiện:

Giao Ban Dân tộc tỉnh ký hợp đồng các đơn vị liên quan cấp báo trực tiếp cho người uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg gồm: 01 tờ/số báo Dân tộc và Phát triển và 01 tờ/số báo Bình Định theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014. Hình thức thực hiện: thông qua hệ thống bưu điện của tỉnh, huyện và điểm bưu điện văn hóa xã.

c. Bồi dưỡng kiến thức và tham quan học tập kinh nghiệm

- Mục đích: Giúp cho người có uy tín nắm được kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế, an ninh, chính trị…để hướng dẫn cho cộng đồng phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người có uy tín để phát huy vai trò của mình trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nội dung:

+ Bồi dưỡng kiến thức về phát huy dân chủ cơ sở, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng”; vị trí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, về phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại…

+ Tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Số lượt người tham gia: 200 người.

- Số lớp bồi dưỡng kiến thức: Số lớp được tổ chức để bồi dưỡng kiến thức tùy thuộc tình hình cụ thể ở từng địa phương, nhưng mỗi lớp không quá 02 ngày.

- Số đợt tham quan học tập kinh nghiệm: 2 đợt, số người tham gia: 60 người.

- Đơn vị thực hiện:

+ UBND cấp huyện giao cho phòng chức năng của huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín;

+ Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức người có uy tín mới được bình chọn trong năm 2014 và chưa tập huấn năm 2013;

+ Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh tổ chức Đoàn Người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

- Đối tượng tham gia: Người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

2.1. Về thăm Tết Nguyên đán; mức chi 400.000 đồng/người/năm

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg;

- Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg.

Vì Tết Nguyên đán Ất Mùi nằm trong tháng 2 năm 2015 (dương lịch) nên thống nhất đề nghị Công an tỉnh và UBND các huyện chuyển nguồn sang năm 2015 thực hiện kịp thời cho người có uy tín đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

2.2. Thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau phải nằm bệnh viện điều trị từ tuyến huyện trở lên. Mức chi 400.000 đồng/người/năm

Khi người có uy tín bị ốm đau, đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện, UBND xã có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho UBND huyện để huyện chỉ đạo việc tổ chức thăm hỏi.

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và một số trường hợp theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngành Công an thấy cần thiết. Trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Công an tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan. Trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì Công an huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên;

- Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg Trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên bằng quyết định chi của Trưởng ban từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan. Trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVM huyện thăm thì UBND huyện giao Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên;

- Thống nhất đối tượng cấp tỉnh thăm khi người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị từ tuyến tỉnh trở lên và một số trường hợp điều trị bệnh viện cấp huyện mà Lãnh đạo tỉnh cần phải đi thăm do địa phương báo cáo và đề nghị; trường hợp người có uy tín ốm đau phải nằm viện ở tuyến huyện thì cấp huyện đi thăm; tránh trường hợp một người có uy tín ốm đau trong 01 đợt có hai cấp hỗ trợ vật chất (trừ trường hợp đặc biệt) và trường hợp có người có uy tín đau ốm nằm điều trị từ tuyến huyện trở lên nhưng không được cấp nào thăm và hỗ trợ vật chất.

2.3. Thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; thăm viếng bố ( bố đẻ, bố chồng hoặc bố vợ, bố nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), mẹ (mẹ đẻ, mẹ chồng hoặc mẹ vợ, mẹ nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), bản thân người uy tín qua đời; mức chi cấp tỉnh 1.000.000 đồng/hộ gia đình/năm; cấp huyện 500.000 đồng/hộ gia đình/năm.

Trong năm, nếu gia đình người có uy tín gặp các trường hợp trên thì UBND xã báo cáo gấp cho UBND huyện và UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để UBND huyện và UBND tỉnh phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời; nếu UBND tỉnh bận không đi thăm được thì Công an tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi.

- Công an tỉnh và Công an các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Chỉ thị 06/2008/CT-TTg và 01 số trường hợp theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngành Công an thấy cần thiết. Trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Công an tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên bằng quyết định chi của Giám đốc từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan. Trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì Công an huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên, Công an huyện có trách nhiệm điện báo cho Công an tỉnh biết để đi thăm;

- Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg Trường hợp Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm thì Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên bằng quyết định chi của Trưởng ban từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan. Trường hợp Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN huyện thăm thì UBND huyện giao Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên. UBND huyện thông qua Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện điện báo cho Ban Dân tộc tỉnh để đề xuất Lãnh đạo tỉnh thăm. Ban Dân tộc chuẩn bị vật chất theo mức quy định trên cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm bằng quyết định chi của Trưởng ban từ nguồn kinh phí đã giao cho cơ quan. Trường hợp các đồng chí Lãnh đạo trên bận thì Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Lãnh đạo các sở, ngành liên quan thăm hỏi người có uy tín và gia đình người uy tín theo mức quy định trên;

- Đối tượng người có uy tín cấp tỉnh thăm, hỗ trợ vật chất thì cấp huyện không hỗ trợ vật chất (trừ trường hợp đặc biệt).

3. Đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc với các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, đón tiếp người có uy tín

a. Cấp tỉnh: Giao Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đón tiếp người có uy tín.

b. Cấp huyện: Giao Phòng Dân tộc huyện và Bộ phận làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức đón tiếp người uy tín.

c. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, đón tiếp người có uy tín. Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tiếp khách trong nước và Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện.

4. Chế độ khen thưởng

- Người có uy tín tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức thực hiện; kinh phí UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh;

- Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được đề nghị xét khen thưởng. Hồ sơ, thủ tục và mức chi tiền thưởng cho người có uy tín áp dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/06/2005 của Chính phủ. Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 30% người có uy tín của xã;

+ Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 20% người có uy tín của huyện;

+ Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10% người có uy tín của tỉnh.

5. Trường hợp cùng thời điểm mà người có uy tín được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ giống nhau nhưng với các mức khác nhau thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần, cấp Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc và Báo Bình Định cho người uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg.

2. Công an tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2014 cho Công an tỉnh tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 để thực hiện công tác vận động, tranh thủ, chính sách hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần; đón tiếp người có uy tín khi đến thăm, làm việc tại cơ quan Công an.

3. Ban Dân tộc tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí trong dự toán năm 2014 cho Ban Dân tộc tỉnh tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 và kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ được UBND tỉnh giao để thực hiện chính sách: cấp Báo Bình Định, Báo Dân tộc và Phát triển, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tham quan học tập, thăm hỏi ốm đau, thăm hỏi các gia đình người có uy tín gặp khó khăn; phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc bình chọn và thực hiện chính sách người uy tín trên địa bàn tỉnh; đón tiếp người có uy tín khi đến thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.

4. Ngân sách huyện có trách nhiệm cân đối kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách người có uy tín trên địa bàn huyện; được sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ do UBND tỉnh phân bổ (nếu có) để thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn UBND các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Tổng hợp, báo cáo các kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến thực hiện chính sách của các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện;

- Chủ trì, tổ chức thực hiện nội dung cấp Báo Bình Định, Báo Dân tộc và Phát triển cho người uy tín theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; phối hợp Công an tỉnh và Sở Nội vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thăm hỏi người có uy tín ốm đau, qua đời và các gia đình người có uy tín khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, bố, mẹ, vợ, chồng, con chết;

- Định kỳ và đột xuất, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín cho UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh

2.1. Hướng dẫn Công an các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Chỉ thị 06/CT-TTg Tổng hợp, báo cáo các kiến nghị, đề xuất những vấn đề có liên quan đến chính sách của các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện;

2.2. Chỉ đạo Công an cấp dưới hoặc trực tiếp gặp gỡ, cung cấp thông tin, tình hình an ninh trật tự; thăm tặng quà, vận động, tranh thủ cá biệt, phát huy vai trò người có uy tín trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống đối của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

2.3. Đề xuất danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chuẩn bị vật chất để đại diện lãnh đạo cấp tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, bố mẹ, vợ con hoặc bản thân người uy tín qua đời; tổ chức đón tiếp người có uy tín khi đến thăm, làm việc tại cơ quan Công an.

2.4. Khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

3. Sở Tài chính

3.1. Có trách nhiệm thống nhất với các sở, ngành và tổng hợp đề xuất phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ (nếu có) cho các sở, ngành và các huyện có liên quan để thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Kế hoạch này;

3.2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Chỉ thị 06/2008/CT-TTg Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 01/2014/TTLT-UBDT-BTC và Hướng dẫn số 04/HD-BCA(A11) cho các sở, ngành và UBND các huyện liên quan;

3.3. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành có liên quan kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín của các địa phương. Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nguyên tắc, thủ tục, trình tự, hồ sơ xét công nhận người có uy tín tiêu biểu theo Điều 4 tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự, quốc phòng.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu hy sinh hoặc bị thương mà đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 hoặc Điều 27 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu và có thông tin chính xác về chính sách, chế độ, trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người uy tín;

- Kịp thời đưa tin hoặc có bài viết, phóng sự biểu dương người tốt, việc tốt để nhân rộng nhân tố mới, tích cực trong người có uy tín và cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị vùng dân tộc, miền núi trong tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp tham gia giới thiệu bình chọn và xét duyệt người có uy tín bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và thực hiện đúng chế độ; động viên người có uy tín thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

8. Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

8.1. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn huyện;

8.2. Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chính sách Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín quy định tại Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện;

8.3. UBND các huyện xét chọn và khen thưởng người có uy tín trên địa bàn huyện hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp trên xét khen thưởng đối với người uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

8.4. Chủ động lập kế hoạch và cân đối kinh phí để thực hiện chính sách đối với người có uy tín; nếu ngân sách huyện không đủ khả năng cân đối thì đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ;

8.5. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1845/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1845/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1845/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1845/QĐ-UBND 2014 chính sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1845/QĐ-UBND 2014 chính sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1845/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1845/QĐ-UBND 2014 chính sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1845/QĐ-UBND 2014 chính sách người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định

         • 06/06/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/06/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực