Quyết định 1846/QĐ-BTP

Quyết định 1846/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1846/QĐ-BTP 2014 thực hiện 54/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Báo PLVN, Cục CNTT (để đưa tin);
- Lưu: VT, TTR (2b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1846/QĐ-BTP ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những người làm công tác thanh tra Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan; triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị định.

1.2. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp, cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định mới.

2.2. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định

- Nội dung: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP những điểm mới của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP so với Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 54/2014/NĐ-CP.

- Hình thức: Tổ chức cùng đợt với Hội nghị tập huấn Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, được tổ chức tập trung tại 2 miền Bắc, Nam.

- Dự kiến thành phần: Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra các Sở Tư pháp; một số công chức Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và đại diện các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian: 01 ngày.

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công tác phía Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2014.

2. Xây dựng văn bản của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của Thanh tra các Sở Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng giúp việc Ban Cán sự.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

3. Hoàn thiện thể chế nội bộ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

3.1. Xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, một số Sở Tư pháp đại diện cho các khu vực.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

3.2. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 09/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

3.3. Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

4. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ và bảo đảm hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

4.1. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành thường xuyên, từ quý III/2014.

4.2. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của Thanh tra các Sở Tư pháp

- Nội dung, đơn vị thực hiện: Các Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của Thanh tra Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành thường xuyên, từ quý III/2014.

4.3. Xây dựng văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể, trang phục và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

4.4. Cử công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản tại Trường Cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành hàng năm, từ quý III/2014.

4.5. Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý

4.5.1. Tổ chức tập huấn việc lập Kế hoạch thanh tra, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung khác liên quan đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho công chức Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

4.5.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý

- Đối tượng tham dự: Thanh tra các Sở Tư pháp, đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Thanh tra Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, các Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành hàng năm, từ quý I/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ:

- Là đầu mối tổ chức thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định theo quy định, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ về các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Thanh tra Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động chưa được bố trí kinh phí nêu tại Kế hoạch này, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự:

Phối hợp với Thanh tra Bộ trong công tác thanh tra trong lĩnh vực thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

4. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý cho công chức Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Thanh tra các Sở Tư pháp.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ và quy định của pháp luật.

6. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc; phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp;

- Hàng năm cử công chức của Thanh tra Sở tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản, lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1846/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1846/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1846/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1846/QĐ-BTP 2014 thực hiện 54/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1846/QĐ-BTP 2014 thực hiện 54/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1846/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1846/QĐ-BTP 2014 thực hiện 54/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1846/QĐ-BTP 2014 thực hiện 54/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Tư pháp

         • 08/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực