Quyết định 1848/QĐ-UBND

Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mức thu lệ phí đối với 02 thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1848/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức thu lệ phí thủ tục hành chính Sở Du lịch Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI MỨC THU LỆ PHÍ ĐỐI VỚI 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 250/TTr-SDL ngày 04 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh sửa đổi mức thu lệ phí đối với 02 thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 31/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI MỨC THU LỆ PHÍ
(Ban hành theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức lệ phí công bố tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 31/3/2019

Mức lệ phí điều chỉnh sửa đổi

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

2.000.000 đồng

200.000 đồng

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2

Cấp đổi Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

600.000 đồng

650.000 đồng

 

Tổng số: 02 thủ tục

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1848/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1848/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1848/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1848/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức thu lệ phí thủ tục hành chính Sở Du lịch Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1848/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức thu lệ phí thủ tục hành chính Sở Du lịch Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1848/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1848/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức thu lệ phí thủ tục hành chính Sở Du lịch Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1848/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức thu lệ phí thủ tục hành chính Sở Du lịch Bình Định

            • 31/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực