Quyết định 185/2010/QĐ-UBND

Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 153/QĐ-UBND 2014 công bố 185/2010/QĐ-UBND hết hiệu lực Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 29/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1169/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2009; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2010 và Báo cáo thẩm định số 14/BC-STP ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và chỉ đạo Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực Quyết định số 03/1999/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đổi tên Khu bảo trợ xã hội thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu185/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2010
Ngày hiệu lực19/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu185/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành09/02/2010
        Ngày hiệu lực19/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 185/2010/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Thuận