Quyết định 185/QĐ-UBND

Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THÀNH PHỐ BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 28/3/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 09/TTr-TNMT ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Thành phố xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Tổng diện tích tự nhiên

8.260,88

100,00

8.260,88

 

8.260,88

100,00

1

Đất nông nghiệp

3.913,04

47,37

2.709,50

 

2.709,50

32,80

1.1

Đất trồng lúa

3.208,97

38,85

2.319,17

 

2.319,17

28,07

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

3.019,23

36,55

2.319,17

 

2.319,17

28,07

1.2

Đất trồng cây lâu năm

51,03

0,62

8,73

 

8,73

0,11

1.3

Đất rừng đặc dụng

208,70

2,53

208,70

 

208,70

2,53

1.4

Đất rừng sản xuất

13,08

0,16

13,08

 

13,08

0,16

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

351,40

4,25

124,90

 

124,90

1,51

1.6

Các loại đất nông nghiệp còn lại

79,86

0,97

 

34,92

34,92

0,42

2

Đất phi nông nghiệp

4.291,88

51,95

5.551,38

 

5.551,38

67,20

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

49,46

0,60

54,46

 

54,46

0,66

2.2

Đất quốc phòng

88,38

1,07

99,38

 

99,38

1,20

2.3

Đất an ninh

6,82

0,08

30,82

 

30,82

0,37

2.4

Đất khu công nghiệp

627,37

7,59

1.090,67

 

1.090,67

13,20

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

207,79

2,52

297,79

 

297,79

3,60

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

38,99

0,47

 

24,23

24,23

0,29

2.7

Đất có di tích, danh thắng

9,12

0,11

21,12

 

21,12

0,26

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,49

0,03

15,49

 

15,49

0,19

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21,44

0,26

 

21,44

21,44

0,26

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

96,06

1,16

96,06

 

96,06

1,16

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

119,16

1,44

39,96

 

39,96

0,48

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.419,82

17,19

1.969,82

 

1.969,82

23,85

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hóa

69,36

0,84

71,86

 

71,86

0,87

 

- Đất cơ sở y tế

29,24

0,35

41,74

 

41,74

0,51

 

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo

101,94

1,23

181,94

 

181,94

2,20

 

- Đất cơ sở thể dục thể thao

13,71

0,17

63,71

 

63,71

0,77

2.13

Đất ở tại đô thị

953,42

11,54

1.133,42

 

1.133,42

13,72

2.14

Đất ở tại nông thôn

467,80

5,66

567,80

 

567,80

6,87

2.15

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

183,76

2,22

 

88,92

88,92

1,60

3

Đất chưa sử dụng

55,96

0,68

 

 

 

 

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Thứ tự

Loại đất

Cả thời kỳ 2011 - 2020 (ha)

Theo kỳ kế hoạch (ha)

Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.203,54

672,44

531,09

1.1

Đất trồng lúa

889,80

489,00

400,80

1.2

Đất trồng cây lâu năm

42,30

6,10

36,20

1.3

Đất rừng đặc dụng

-

-

-

1.4

Đất rừng sản xuất

-

-

-

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

226,50

136,00

90,50

1.6

Các loại đất nông nghiệp còn lại

44,94

41,34

3,59

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

-

-

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011 - 2020 (ha)

Theo kỳ kế hoạch (ha)

Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Tổng số

55,96

52,98

2,98

1

Đất nông nghiệp

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

55,96

52,98

2,98

-

Đất an ninh

0,51

0,51

-

-

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,74

0,74

-

-

Đất phát triển hạ tầng

54,71

51,73

2,98

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Ninh.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Ninh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng 2010 (ha)

Các năm trong kỳ kế hoạch (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Tổng diện tích tự nhiên

8.260,88

8.260,88

8.260,88

8.260,88

8.260,88

8.260,88

1

Đất nông nghiệp

3.913,04

3.878,95

3.811,41

3.566,52

3.399,88

3.240,60

1.1

Đất trồng lúa

3.208,97

3.183,16

3.140,36

2.935,81

2.829,04

2.719,97

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

3.019,23

2.996,19

2.958,86

2.773,70

2.697,37

2.609,26

1.2

Đất trồng cây lâu năm

51,03

50,30

48,21

46,70

46,51

44,93

1.3

Đất rừng đặc dụng

208,70

208,70

208,70

208,70

208,70

208,70

1.4

Đất rừng sản xuất

13,08

13,08

13,08

13,08

13,08

13,08

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

351,40

346,39

330,18

295,60

249,43

215,40

1.6

Các loại đất nông nghiệp còn lại

79,86

77,33

70,88

66,62

53,13

38,52

2

Đất phi nông nghiệp

4.291,88

4.327,23

4.407,06

4.667,72

4.846,58

5.017,30

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

49,46

49,46

50,26

52,71

52,71

52,66

2.2

Đất quốc phòng

88,38

88,38

94,38

94,38

94,38

97,38

2.3

Đất an ninh

6,82

6,82

10,32

12,41

15,22

29,50

2.4

Đất khu công nghiệp

627,37

627,37

627,37

789,07

817,37

890,67

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

207,79

204,81

207,13

219,57

263,96

281,79

2.6

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

38,99

38,92

38,92

28,85

28,09

24,93

2.7

Đất có di tích, danh thắng

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

16,72

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

10,68

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21,44

21,44

21,44

21,44

21,44

21,44

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

96,06

96,01

95,72

97,08

96,62

96,04

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

119,16

119,16

118,60

117,68

113,74

55,56

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.419,82

1.445,73

1.492,85

1.574,86

1.619,39

1.777,32

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

69,36

69,17

68,38

67,59

68,04

70,36

 

Đất cơ sở y tế

29,24

29,74

30,74

30,74

31,54

33,24

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

101,94

103,84

112,12

136,72

144,82

148,34

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

13,71

13,71

13,71

18,05

18,05

33,71

2.13

Đất ở tại đô thị

953,42

976,67

986,33

998,63

1.045,63

1.073,42

2.14

Đất ở tại nông thôn

467,80

471,20

485,20

514,55

531,55

530,80

2.15

Các loại đất PNN còn lại

183,76

169,65

166,92

134,87

134,87

58,39

3

Đất chưa sử dụng

55,96

54,70

42,41

26,65

14,42

2,98

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ (ha)

Chia ra các năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

672,44

34,08

67,54

244,90

166,64

159,28

1.1

Đất trồng lúa

489,00

25,81

42,79

204,55

106,77

109,06

1.2

Đất trồng cây lâu năm

6,10

0,73

2,09

1,51

0,20

1,58

1.3

Đất rừng đặc dụng

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng sản xuất

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

136,00

5,01

16,21

34,58

46,17

34,03

1.6

Các loại đất nông nghiệp còn lại

41,34

2,53

6,45

4,26

13,50

14,61

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Thứ tự

Chỉ tiêu

DT đưa vào SD trong kỳ (ha)

Chia ra các năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Tổng số

52,98

1,26

12,29

15,76

12,23

11,44

1

Đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

52,98

1,26

12,29

15,76

12,23

11,44

-

Đất an ninh

0,51

-

-

-

0,51

-

-

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,74

-

-

-

-

0,74

-

Đất phát triển hạ tầng

51,73

1,26

12,29

15,76

11,72

10,70

Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, UBND thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm:

1. Công bố rộng rãi phương án quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xét duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm Luật Đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong thành phố có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó được UBND tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến các xã, phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền; đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

5. Có chính sách và biện pháp đầu tư thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và chuyển đổi cây trồng hợp lý.

6. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đối với những vùng phải chuyển đổi nhiều đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

7. Về chính sách tài chính đất đai: đa dạng hóa các hình thức như hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tăng cường các nguồn thu từ đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ cho công tác quản lý đất đai, đầu tư đồng bộ kết hợp với bố trí các điểm dân cư tập trung.

8. Định kỳ hàng năm, UBND thành phố Bắc Ninh báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu185/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu185/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Bắc Ninh

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực